ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1354112466
34%
1239:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2340117457
33%
1238:1
มัธยมศึกษาปีที่ 336698464
33%
1239:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,0603271,387
52%
3639:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4296157453
35%
1335:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5306118424
33%
1333:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6260140400
31%
1233:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย8624151,277
48%
3834:1
รวมทั้งสิ้น1,9227422,664
100%
7436:1