วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00000
ระดับประถมศึกษา00000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น630635 5635635629 -6
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า652657 5674 17686 12694 8
รวม1,2821,292 101,309 171,321 121,323 2