ผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ปีเจ้าของผลงาน
หน่วยงาน
เรื่อง/หัวข้อ ระดับของผลงานดูข้อมูล
2564พิชัยการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564ระดับชาติ
(สพฐ.)
2564นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา
(อุตรดิตถ์ดรุณี)
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564ระดับชาติ
(สพฐ.)
2564นางสาวกัลยาณี เจ็กท่านา
(บางกระทุ่มพิทยาคม)
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564ระดับชาติ
(สพฐ.)
2564นางเสาวนีย์ ปรีชานนท์
(วังทองพิทยาคม)
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564ระดับชาติ
(สพฐ.)
2564นายอิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล
(บางกระทุ่มพิทยาคม)
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564ระดับชาติ
(สพฐ.)
2564นางสาวกัญญาวีร์ ทะจิ
(นครไทย)
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564ระดับชาติ
(สพฐ.)
2564นางสาวสัญลักษณ์ สกุลสังขะพิพัฒน์
(อุตรดิตถ์)
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564ระดับชาติ
(สพฐ.)
2565วังน้ำคู้ศึกษาผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565ระดับชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
2565บางระกำวิทยศึกษาผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565ระดับชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
2565ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565ระดับชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
2566test
(สพม.พล อต)
5A Model : นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาครูสู่นวัตกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พล อต)
2566สพม.พล อตการขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แบบ Active Learning สู่การเรียนการสอนประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ด้วยนวัตกรรม 5 As Model โดยการจัดงาน “เยือนแผ่นดิน ถิ่นสองแคว แลอดีต สู่ความเป็น SOFT POWER”ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พล อต)
2566นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์
(นครไทย)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประเภทที่ 1 ผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับชมเชย ลำดับที่ 159 ชื่อผลงาน การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการสร้างเกมเบื้องต้น ว 20284 เระดับชาติ
(สพฐ.)
2566นางสาวพีรญา ปรางโท้
(นครไทย)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประเภทที่ 2 ผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับทองแดง ลำดับที่ 120 การใช้สื่อการสอน (เกม) เพื่อยกระดับการเรียน เรื่องตรรกศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชาติ
(สพฐ.)
2566ดาราพิทยาคมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม อันดับ 1ระดับภาค
(กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15)
2566รางวัลชนะเลิศกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
(ท่าทองพิทยาคม)
การแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี งปม. 2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. พล อต )
2566นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
(ตรอนตรีสินธุ์)
การแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี งปม. 2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พล อต)
2566นายธีรวัฒน์ มูลเงิน รางวัลชนะเลิศกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู
(ฟากท่าวิทยา)
การแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี งปม. 2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. พล อต )
2566นางสาวสุกัญญา บางปา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู
(เนินมะปรางศึกษาวิทยา)
การแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี งปม. 2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พล อต)
2566นางสาวสุจิตรา สุดเกตุ รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(ท่าทองพิทยาคม)
การแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี งปม. 2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พล อต)
2566เฉลิมขวัญสตรีสถานศึกษาต้นแบบการแนะแนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ระดับชาติ
(สพฐ.)
2566ดาราพิทยาคมสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 รร.ระดับมัธยมศึกษาชนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยมระดับชาติ
(สพฐ.)
2566ไทรย้อยพิทยาคมผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 1 การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง โรงเรียนขนาดเล็ก รางวัลผลงานคุณภาพดีเยี่ยมระดับชาติ
(สพฐ.)
2566ท่าปลาประชาอุทิศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 1 การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง โรงเรียนขนาดกลาง รางวัลผลงานคุณภาพชมเชยระดับชาติ
(สพฐ.)
2566นครไทยผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 1 การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง โรงเรียนขนาดใหญ่ รางวัลผลงานคุณภาพชมเชยระดับชาติ
(สพฐ.)
2566ไทรย้อยพิทยาคมผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 2 การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม โรงเรียนขนาดเล็ก รางวัลผลงานคุณภาพดีระดับชาติ
(สพฐ.)
2566เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 2 การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม โรงเรียนขนาดกลาง รางวัลผลงานคุณภาพชมเชยระดับชาติ
(สพฐ.)
2566นครไทยผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 2 การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม โรงเรียนขนาดใหญ่ รางวัลผลงานคุณภาพชมเชยระดับชาติ
(สพฐ.)
2566ไทรย้อยพิทยาคมผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 3 การมีงานทำ - มีอาชีพ โรงเรียนขนาดเล็ก รางวัลผลงานคุณภาพต้นแบบระดับชาติ
(สพฐ.)
2566เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 3 การมีงานทำ - มีอาชีพ โรงเรียนขนาดกลาง รางวัลผลงานคุณภาพดีเยี่ยมระดับชาติ
(สพฐ.)
2566พุทธชินราชพิทยาผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 3 การมีงานทำ - มีอาชีพ โรงเรียนขนาดใหญ่ รางวัลผลงานคุณภาพต้นแบบระดับชาติ
(สพฐ.)
2566ไทรย้อยพิทยาคมผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี โรงเรียนขนาดเล็ก รางวัลผลงานคุณภาพต้นแบบระดับชาติ
(สพฐ.)
2566ท่าปลาประชาอุทิศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี โรงเรียนขนาดกลาง รางวัลผลงานคุณภาพดีระดับชาติ
(สพฐ.)
2566อุตรดิตถ์ดรุณีผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี โรงเรียนขนาดใหญ่ รางวัลผลงานคุณภาพดีระดับชาติ
(สพฐ.)
2566นางสาวนาริน เกิดศิลป์
(ท่าปลาประชาอุทิศ)
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับชาติ
(สพฐ.)
2566นายธนวัฒน์ จันทร์อุบล
(หนองพระพิทยา)
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับชาติ
(สพฐ.)
2566ท่าทองพิทยาคมการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับภูมิภาค กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชมเชย ระดับชาติ
(สพฐ.)