วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

xx
รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00000
ระดับประถมศึกษา00000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น21,49221,253 -23921,288 3521,106 -18220,752 -354
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า19,19219,942 -23920,677 3521,647 -18221,733 86
รวม40,68441,195 51141,965 77042,753 78842,485 -268
ห้องเรียน1,2821,292 101,309 171,321 121,325 4