จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--20,75221,73342,485
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี-----
4 ปี-----
5 ปี-----
6 ปี-----
7 ปี-----
8 ปี-----
9 ปี-----
10 ปี-----
11 ปี-----
12 ปี--2,114-2,114
13 ปี--6,92216,923
14 ปี--6,92016,921
15 ปี--4,6242,3526,976
16 ปี--1517,3887,539
17 ปี--167,0367,052
18 ปี--34,6994,702
19 ปี--1224225
20 ปี--13233
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--1,3951,2822,677
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร น้อยกว่า 2 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 2 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 3 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 4 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 5 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 6 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 7 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 8 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 9 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 10 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 11 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 12 ปี--131-131
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 13 ปี--443-443
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 14 ปี--463-463
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 15 ปี--35295447
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 16 ปี--6456462
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 17 ปี---427427
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 18 ปี---302302
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 19 ปี---22
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปีขึ้นไป-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--445410855
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์น้อยกว่า 2 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์2 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์3 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์4 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์5 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์6 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์7 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์8 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์9 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์10 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์11 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์12 ปี--45-45
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์13 ปี--154-154
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์14 ปี--155-155
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์15 ปี--8737124
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์16 ปี--3135138
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์17 ปี--1144145
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์18 ปี---8686
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์19 ปี---77
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปี---11
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปีขึ้นไป-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--425358783
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก น้อยกว่า 2 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 2 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 3 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 4 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 5 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 6 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 7 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 8 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 9 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 10 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 11 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 12 ปี--40-40
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 13 ปี--124-124
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 14 ปี--148-148
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 15 ปี--11131142
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 16 ปี--2121123
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 17 ปี---117117
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 18 ปี---8585
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 19 ปี---33
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปี---11
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปีขึ้นไป-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--1,4351,5963,031
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์น้อยกว่า 2 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์2 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์3 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์4 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์5 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์6 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์7 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์8 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์9 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์10 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์11 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์12 ปี--95-95
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์13 ปี--508-508
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์14 ปี--467-467
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์15 ปี--361140501
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์16 ปี--4556560
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์17 ปี---497497
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์18 ปี---393393
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์19 ปี---99
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปี---11
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปีขึ้นไป-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--9452146
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก น้อยกว่า 2 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 2 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 3 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 4 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 5 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 6 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 7 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 8 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 9 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 10 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 11 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 12 ปี--13-13
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 13 ปี--27-27
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 14 ปี--32-32
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 15 ปี--21324
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 16 ปี--11920
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 17 ปี---2121
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 18 ปี---99
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 19 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปีขึ้นไป-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--6638104
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก น้อยกว่า 2 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 2 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 3 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 4 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 5 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 6 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 7 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 8 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 9 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 10 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 11 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 12 ปี--7-7
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 13 ปี--23-23
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 14 ปี--18-18
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 15 ปี--16319
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 16 ปี--11415
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 17 ปี--11213
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 18 ปี---99
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 19 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปีขึ้นไป-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--9775172
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์น้อยกว่า 2 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์2 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์3 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์4 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์5 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์6 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์7 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์8 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์9 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์10 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์11 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์12 ปี--5-5
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์13 ปี--27-27
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์14 ปี--37-37
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์15 ปี--27835
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์16 ปี--12930
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์17 ปี---1919
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์18 ปี---1616
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์19 ปี---33
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปีขึ้นไป-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--8466150
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร น้อยกว่า 2 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 2 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 3 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 4 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 5 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 6 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 7 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 8 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 9 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 10 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 11 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 12 ปี--8-8
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 13 ปี--27-27
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 14 ปี--33-33
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 15 ปี--161228
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 16 ปี---2222
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 17 ปี---2020
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 18 ปี---1010
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 19 ปี---22
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปีขึ้นไป-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--122106228
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์น้อยกว่า 2 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์2 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์3 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์4 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์5 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์6 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์7 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์8 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์9 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์10 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์11 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์12 ปี--7-7
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์13 ปี--45-45
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์14 ปี--40-40
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์15 ปี--271340
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์16 ปี--24143
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์17 ปี--12526
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์18 ปี---2525
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์19 ปี---22
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปีขึ้นไป-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--1,3667652,131
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก น้อยกว่า 2 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 2 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 3 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 4 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 5 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 6 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 7 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 8 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 9 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 10 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 11 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 12 ปี--154-154
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 13 ปี--471-471
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 14 ปี--461-461
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 15 ปี--27376349
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 16 ปี--7280287
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 17 ปี---237237
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 18 ปี---169169
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 19 ปี---33
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปีขึ้นไป-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--9466160
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์น้อยกว่า 2 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์2 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์3 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์4 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์5 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์6 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์7 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์8 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์9 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์10 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์11 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์12 ปี--16-16
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์13 ปี--29-29
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์14 ปี--32-32
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์15 ปี--16622
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์16 ปี--12627
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์17 ปี---2121
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์18 ปี---1010
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์19 ปี---22
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปี---11
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปีขึ้นไป-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--10294196
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก น้อยกว่า 2 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 2 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 3 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 4 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 5 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 6 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 7 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 8 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 9 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 10 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 11 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 12 ปี--15-15
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 13 ปี--38-38
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 14 ปี--30-30
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 15 ปี--18624
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 16 ปี--13435
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 17 ปี---3838
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 18 ปี---1616
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 19 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปีขึ้นไป-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--83120203
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์น้อยกว่า 2 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์2 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์3 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์4 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์5 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์6 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์7 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์8 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์9 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์10 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์11 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์12 ปี--8-8
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์13 ปี--22-22
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์14 ปี--35-35
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์15 ปี--171835
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์16 ปี--13031
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์17 ปี---3636
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์18 ปี---3333
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์19 ปี---22
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปี---11
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปีขึ้นไป-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--221249470
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก น้อยกว่า 2 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 2 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 3 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 4 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 5 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 6 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 7 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 8 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 9 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 10 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 11 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 12 ปี--18-18
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 13 ปี--78-78
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 14 ปี--66-66
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 15 ปี--562177
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 16 ปี--37376
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 17 ปี---8282
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 18 ปี---6666
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 19 ปี---77
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปีขึ้นไป-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--249263512
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร น้อยกว่า 2 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 2 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 3 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 4 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 5 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 6 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 7 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 8 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 9 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 10 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 11 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 12 ปี--27-27
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 13 ปี--78-78
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 14 ปี--83-83
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 15 ปี--602383
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 16 ปี--18990
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 17 ปี---7777
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 18 ปี---7474
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 19 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปีขึ้นไป-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--309316625
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร น้อยกว่า 2 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 2 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 3 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 4 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 5 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 6 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 7 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 8 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 9 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 10 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 11 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 12 ปี--38-38
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 13 ปี--98-98
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 14 ปี--118-118
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 15 ปี--542478
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 16 ปี---118118
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 17 ปี--19697
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 18 ปี---7878
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 19 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปีขึ้นไป-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--287323610
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร น้อยกว่า 2 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 2 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 3 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 4 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 5 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 6 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 7 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 8 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 9 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 10 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 11 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 12 ปี--30-30
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 13 ปี--104-104
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 14 ปี--94-94
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 15 ปี--583997
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 16 ปี--1102103
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 17 ปี---118118
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 18 ปี---6161
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 19 ปี---33
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปีขึ้นไป-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--337418755
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร น้อยกว่า 2 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 2 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 3 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 4 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 5 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 6 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 7 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 8 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 9 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 10 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 11 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 12 ปี--23-23
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 13 ปี--113-113
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 14 ปี--113-113
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 15 ปี--8536121
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 16 ปี--3140143
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 17 ปี---131131
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 18 ปี---105105
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 19 ปี---55
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปี---11
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปีขึ้นไป-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--1,5511,5003,051
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร น้อยกว่า 2 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 2 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 3 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 4 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 5 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 6 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 7 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 8 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 9 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 10 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 11 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 12 ปี--175-175
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 13 ปี--558-558
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 14 ปี--502-502
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 15 ปี--312174486
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 16 ปี--3529532
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 17 ปี---482482
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 18 ปี---306306
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 19 ปี---88
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปี--112
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปีขึ้นไป-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--1,4111,6653,076
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา น้อยกว่า 2 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 2 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 3 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 4 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 5 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 6 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 7 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 8 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 9 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 10 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 11 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 12 ปี--180-180
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 13 ปี--465-465
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 14 ปี--476-476
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 15 ปี--287221508
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 16 ปี--2551553
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 17 ปี---533533
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 18 ปี---346346
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 19 ปี--11415
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปีขึ้นไป-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--1,5318752,406
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ น้อยกว่า 2 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 2 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 3 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 4 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 5 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 6 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 7 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 8 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 9 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 10 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 11 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 12 ปี--182-182
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 13 ปี--495-495
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 14 ปี--502-502
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 15 ปี--336114450
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 16 ปี--16287303
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 17 ปี---271271
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 18 ปี---188188
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 19 ปี---1313
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปี---22
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปีขึ้นไป-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด---1,5221,522
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช น้อยกว่า 2 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 2 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 3 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 4 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 5 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 6 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 7 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 8 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 9 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 10 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 11 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 12 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 13 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 14 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 15 ปี---187187
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 16 ปี---503503
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 17 ปี---519519
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 18 ปี---301301
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 19 ปี---1111
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปี---11
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปีขึ้นไป-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--11468182
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช น้อยกว่า 2 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 2 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 3 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 4 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 5 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 6 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 7 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 8 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 9 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 10 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 11 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 12 ปี--16-16
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 13 ปี--41-41
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 14 ปี--33-33
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 15 ปี--241135
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 16 ปี---2626
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 17 ปี---1616
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 18 ปี---1515
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 19 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปีขึ้นไป-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--144104248
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร น้อยกว่า 2 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 2 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 3 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 4 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 5 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 6 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 7 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 8 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 9 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 10 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 11 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 12 ปี--14-14
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 13 ปี--42-42
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 14 ปี--50-50
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 15 ปี--35540
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 16 ปี--33033
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 17 ปี---3131
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 18 ปี---3333
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 19 ปี---33
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปี---22
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปีขึ้นไป-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--135133268
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช น้อยกว่า 2 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 2 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 3 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 4 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 5 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 6 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 7 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 8 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 9 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 10 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 11 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 12 ปี--7-7
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 13 ปี--45-45
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 14 ปี--46-46
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 15 ปี--321850
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 16 ปี--54752
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 17 ปี---2626
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 18 ปี---3838
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 19 ปี---44
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปีขึ้นไป-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--239176415
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร น้อยกว่า 2 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 2 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 3 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 4 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 5 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 6 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 7 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 8 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 9 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 10 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 11 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 12 ปี--32-32
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 13 ปี--85-85
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 14 ปี--79-79
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 15 ปี--382462
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 16 ปี--56570
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 17 ปี---5959
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 18 ปี---2727
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 19 ปี---11
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปีขึ้นไป-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--1,3545991,953
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช น้อยกว่า 2 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 2 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 3 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 4 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 5 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 6 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 7 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 8 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 9 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 10 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 11 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 12 ปี--139-139
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 13 ปี--466-466
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 14 ปี--430-430
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 15 ปี--31060370
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 16 ปี--8207215
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 17 ปี--1196197
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 18 ปี---126126
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 19 ปี---99
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปี---11
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปีขึ้นไป-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--288432720
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช น้อยกว่า 2 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 2 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 3 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 4 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 5 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 6 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 7 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 8 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 9 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 10 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 11 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 12 ปี--27-27
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 13 ปี--109-109
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 14 ปี--80-80
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 15 ปี--7151122
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 16 ปี--1144145
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 17 ปี---142142
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 18 ปี---9292
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 19 ปี---33
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปีขึ้นไป-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--548430978
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร น้อยกว่า 2 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 2 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 3 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 4 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 5 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 6 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 7 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 8 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 9 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 10 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 11 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 12 ปี--52-52
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 13 ปี--167-167
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 14 ปี--197-197
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 15 ปี--12954183
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 16 ปี--3143146
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 17 ปี---153153
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 18 ปี---7777
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 19 ปี---33
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปีขึ้นไป-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--139119258
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร น้อยกว่า 2 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 2 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 3 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 4 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 5 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 6 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 7 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 8 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 9 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 10 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 11 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 12 ปี--17-17
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 13 ปี--47-47
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 14 ปี--49-49
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 15 ปี--251237
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 16 ปี---4242
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 17 ปี--14041
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 18 ปี---2020
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 19 ปี---55
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปีขึ้นไป-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--5135721,085
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร น้อยกว่า 2 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 2 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 3 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 4 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 5 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 6 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 7 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 8 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 9 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 10 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 11 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 12 ปี--61-61
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 13 ปี--152-152
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 14 ปี--169-169
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 15 ปี--12558183
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 16 ปี--4198202
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 17 ปี--1184185
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 18 ปี--1122123
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 19 ปี---88
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปี---22
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปีขึ้นไป-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--414283
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา น้อยกว่า 2 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 2 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 3 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 4 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 5 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 6 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 7 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 8 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 9 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 10 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 11 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 12 ปี--3-3
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 13 ปี--14-14
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 14 ปี--15-15
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 15 ปี--9312
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 16 ปี---1818
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 17 ปี---1010
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 18 ปี---1111
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 19 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปีขึ้นไป-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--5814201,001
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา น้อยกว่า 2 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 2 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 3 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 4 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 5 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 6 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 7 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 8 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 9 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 10 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 11 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 12 ปี--59-59
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 13 ปี--218-218
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 14 ปี--198-198
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 15 ปี--10262164
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 16 ปี--2153155
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 17 ปี--2123125
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 18 ปี---7979
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 19 ปี---33
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปีขึ้นไป-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--399579978
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ น้อยกว่า 2 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 2 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 3 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 4 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 5 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 6 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 7 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 8 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 9 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 10 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 11 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 12 ปี--24-24
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 13 ปี--131-131
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 14 ปี--131-131
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 15 ปี--10864172
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 16 ปี--4199203
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 17 ปี--1185186
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 18 ปี---120120
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 19 ปี---1010
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปี---11
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปีขึ้นไป-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--9792189
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ น้อยกว่า 2 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 2 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 3 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 4 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 5 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 6 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 7 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 8 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 9 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 10 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 11 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 12 ปี--5-5
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 13 ปี--38-38
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 14 ปี--35-35
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 15 ปี--161127
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 16 ปี--22931
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 17 ปี--13132
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 18 ปี---1717
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 19 ปี---11
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปี---33
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปีขึ้นไป-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--231215446
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ น้อยกว่า 2 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 2 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 3 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 4 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 5 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 6 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 7 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 8 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 9 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 10 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 11 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 12 ปี--24-24
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 13 ปี--80-80
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 14 ปี--72-72
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 15 ปี--531669
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 16 ปี--28688
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 17 ปี---6464
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 18 ปี---4747
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 19 ปี---22
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปีขึ้นไป-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--43104147
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ น้อยกว่า 2 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 2 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 3 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 4 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 5 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 6 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 7 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 8 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 9 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 10 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 11 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 12 ปี--1-1
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 13 ปี--15-15
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 14 ปี--10-10
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 15 ปี--15924
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 16 ปี--23234
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 17 ปี---4545
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 18 ปี---1616
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 19 ปี---22
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปีขึ้นไป-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--235322557
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ น้อยกว่า 2 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 2 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 3 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 4 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 5 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 6 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 7 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 8 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 9 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 10 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 11 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 12 ปี--20-20
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 13 ปี--81-81
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 14 ปี--75-75
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 15 ปี--5744101
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 16 ปี--2107109
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 17 ปี---104104
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 18 ปี---6464
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 19 ปี---22
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปี---11
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปีขึ้นไป-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--106186292
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ น้อยกว่า 2 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 2 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 3 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 4 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 5 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 6 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 7 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 8 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 9 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 10 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 11 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 12 ปี--12-12
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 13 ปี--36-36
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 14 ปี--23-23
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 15 ปี--332760
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 16 ปี--25456
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 17 ปี---5454
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 18 ปี---4646
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 19 ปี---55
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปีขึ้นไป-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--70125195
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ น้อยกว่า 2 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 2 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 3 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 4 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 5 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 6 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 7 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 8 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 9 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 10 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 11 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 12 ปี--7-7
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 13 ปี--18-18
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 14 ปี--26-26
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 15 ปี--191332
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 16 ปี---4343
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 17 ปี---4141
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 18 ปี---2727
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 19 ปี---11
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปีขึ้นไป-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--13989228
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ น้อยกว่า 2 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 2 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 3 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 4 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 5 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 6 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 7 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 8 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 9 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 10 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 11 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 12 ปี--12-12
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 13 ปี--41-41
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 14 ปี--51-51
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 15 ปี--311041
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 16 ปี--23234
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 17 ปี--23032
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 18 ปี---1717
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 19 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปีขึ้นไป-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--2868191,105
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา น้อยกว่า 2 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 2 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 3 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 4 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 5 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 6 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 7 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 8 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 9 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 10 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 11 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 12 ปี--19-19
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 13 ปี--95-95
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 14 ปี--102-102
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 15 ปี--60106166
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 16 ปี--10257267
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 17 ปี---259259
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 18 ปี---172172
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 19 ปี---2323
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปี---22
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปีขึ้นไป-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--133126259
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา น้อยกว่า 2 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 2 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 3 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 4 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 5 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 6 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 7 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 8 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 9 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 10 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 11 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 12 ปี--18-18
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 13 ปี--39-39
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 14 ปี--39-39
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 15 ปี--332255
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 16 ปี--43842
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 17 ปี---4242
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 18 ปี---2121
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 19 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปี---33
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปีขึ้นไป-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--121116237
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา น้อยกว่า 2 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 2 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 3 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 4 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 5 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 6 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 7 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 8 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 9 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 10 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 11 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 12 ปี--9-9
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 13 ปี--41-41
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 14 ปี--50-50
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 15 ปี--181735
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 16 ปี--33841
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 17 ปี---4141
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 18 ปี---1919
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 19 ปี---11
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปีขึ้นไป-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--7328501,582
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว น้อยกว่า 2 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 2 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 3 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 4 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 5 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 6 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 7 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 8 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 9 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 10 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 11 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 12 ปี--90-90
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 13 ปี--258-258
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 14 ปี--248-248
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 15 ปี--13083213
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 16 ปี--3273276
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 17 ปี--2301303
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 18 ปี--1189190
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 19 ปี---44
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปีขึ้นไป-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--8686172
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว น้อยกว่า 2 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 2 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 3 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 4 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 5 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 6 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 7 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 8 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 9 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 10 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 11 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 12 ปี--10-10
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 13 ปี--23-23
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 14 ปี--34-34
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 15 ปี--181028
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 16 ปี--13233
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 17 ปี---2222
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 18 ปี---2020
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 19 ปี---11
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปี---11
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปีขึ้นไป-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--106107213
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว น้อยกว่า 2 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 2 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 3 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 4 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 5 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 6 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 7 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 8 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 9 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 10 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 11 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 12 ปี--10-10
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 13 ปี--29-29
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 14 ปี--36-36
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 15 ปี--311546
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 16 ปี---3939
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 17 ปี---3636
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 18 ปี---1717
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 19 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปีขึ้นไป-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--154157311
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว น้อยกว่า 2 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 2 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 3 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 4 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 5 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 6 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 7 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 8 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 9 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 10 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 11 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 12 ปี--15-15
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 13 ปี--45-45
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 14 ปี--60-60
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 15 ปี--311445
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 16 ปี--34851
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 17 ปี---5555
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 18 ปี---3636
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 19 ปี---11
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปี---33
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปีขึ้นไป-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--13085215
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว น้อยกว่า 2 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 2 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 3 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 4 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 5 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 6 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 7 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 8 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 9 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 10 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 11 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 12 ปี--22-22
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 13 ปี--29-29
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 14 ปี--44-44
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 15 ปี--31435
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 16 ปี--43135
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 17 ปี---3434
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 18 ปี---1414
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 19 ปี---22
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปีขึ้นไป-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--8984173
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว น้อยกว่า 2 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 2 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 3 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 4 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 5 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 6 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 7 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 8 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 9 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 10 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 11 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 12 ปี--6-6
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 13 ปี--40-40
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 14 ปี--25-25
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 15 ปี--18624
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 16 ปี---3636
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 17 ปี---1919
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 18 ปี---2222
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 19 ปี---11
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปีขึ้นไป-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--4567301,186
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว น้อยกว่า 2 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 2 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 3 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 4 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 5 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 6 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 7 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 8 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 9 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 10 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 11 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 12 ปี--40-40
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 13 ปี--1331134
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 14 ปี--154-154
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 15 ปี--12268190
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 16 ปี--7240247
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 17 ปี---239239
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 18 ปี---168168
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 19 ปี---1414
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปีขึ้นไป-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--81178259
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว น้อยกว่า 2 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 2 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 3 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 4 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 5 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 6 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 7 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 8 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 9 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 10 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 11 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 12 ปี--7-7
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 13 ปี--24-24
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 14 ปี--27-27
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 15 ปี--22931
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 16 ปี---6767
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 17 ปี--15758
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 18 ปี---4141
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 19 ปี---33
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปี---11
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปีขึ้นไป-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--6756391,314
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ น้อยกว่า 2 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 2 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 3 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 4 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 5 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 6 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 7 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 8 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 9 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 10 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 11 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 12 ปี--65-65
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 13 ปี--233-233
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 14 ปี--238-238
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 15 ปี--13569204
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 16 ปี--4230234
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 17 ปี---205205
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 18 ปี---126126
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 19 ปี---99
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปีขึ้นไป-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--128130258
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ น้อยกว่า 2 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 2 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 3 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 4 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 5 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 6 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 7 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 8 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 9 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 10 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 11 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 12 ปี--15-15
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 13 ปี--31-31
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 14 ปี--41-41
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 15 ปี--38543
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 16 ปี--23537
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 17 ปี---5151
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 18 ปี--13738
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 19 ปี---11
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปี---11
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปีขึ้นไป-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--110123233
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ น้อยกว่า 2 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 2 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 3 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 4 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 5 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 6 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 7 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 8 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 9 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 10 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 11 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 12 ปี--8-8
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 13 ปี--43-43
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 14 ปี--34-34
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 15 ปี--241943
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 16 ปี--14142
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 17 ปี---4141
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 18 ปี---2222
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 19 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปีขึ้นไป-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--272441713
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ น้อยกว่า 2 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 2 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 3 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 4 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 5 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 6 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 7 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 8 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 9 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 10 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 11 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 12 ปี--22-22
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 13 ปี--86-86
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 14 ปี--89190
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 15 ปี--7255127
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 16 ปี--3148151
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 17 ปี---150150
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 18 ปี---8080
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 19 ปี---66
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปี---11
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปีขึ้นไป-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--7396169
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ น้อยกว่า 2 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 2 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 3 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 4 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 5 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 6 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 7 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 8 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 9 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 10 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 11 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 12 ปี--9-9
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 13 ปี--20-20
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 14 ปี--25-25
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 15 ปี--191130
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 16 ปี---2525
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 17 ปี---2727
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 18 ปี---3333
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 19 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปีขึ้นไป-----


ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT