จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-3

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--20,38221,19641,578
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี-----
4 ปี-----
5 ปี-----
6 ปี-----
7 ปี-----
8 ปี-----
9 ปี-----
10 ปี-----
11 ปี-----
12 ปี--2,095-2,095
13 ปี--6,819-6,819
14 ปี--6,81016,811
15 ปี--4,5072,2896,796
16 ปี--1327,2107,342
17 ปี--156,8646,879
18 ปี--24,6024,604
19 ปี--1204205
20 ปี--12627
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปีขึ้นไป-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 19 ปี---22
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 18 ปี---301301
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 17 ปี---424424
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 16 ปี--6455461
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 15 ปี--34895443
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 14 ปี--460-460
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 13 ปี--443-443
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 12 ปี--130-130
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 11 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 10 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 9 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 8 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 7 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 6 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 5 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 4 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 3 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 2 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร น้อยกว่า 2 ปี-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--1,3871,2772,664
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปีขึ้นไป-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปี---11
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์19 ปี---77
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์18 ปี---8080
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์17 ปี--1137138
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์16 ปี--3125128
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์15 ปี--8535120
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์14 ปี--153-153
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์13 ปี--147-147
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์12 ปี--44-44
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์11 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์10 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์9 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์8 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์7 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์6 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์5 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์4 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์3 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์2 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์น้อยกว่า 2 ปี-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--433385818
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปีขึ้นไป-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปี---11
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 19 ปี---33
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 18 ปี---8181
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 17 ปี---106106
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 16 ปี--2108110
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 15 ปี--10028128
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 14 ปี--137-137
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 13 ปี--112-112
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 12 ปี--39-39
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 11 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 10 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 9 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 8 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 7 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 6 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 5 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 4 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 3 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 2 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก น้อยกว่า 2 ปี-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--390327717
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปีขึ้นไป-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปี---11
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์19 ปี---99
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์18 ปี---386386
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์17 ปี---492492
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์16 ปี--4549553
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์15 ปี--359138497
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์13 ปี--504-504
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์14 ปี--459-459
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์12 ปี--94-94
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์11 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์10 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์9 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์8 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์7 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์6 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์5 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์4 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์3 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์2 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์น้อยกว่า 2 ปี-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--1,4201,5752,995
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปีขึ้นไป-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 19 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 18 ปี---99
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 17 ปี---1818
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 16 ปี--11819
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 15 ปี--19423
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 14 ปี--33-33
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 13 ปี--28-28
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 11 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 12 ปี--13-13
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 10 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 9 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 8 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 7 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 6 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 5 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 4 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 3 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 2 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก น้อยกว่า 2 ปี-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--9449143
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปีขึ้นไป-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 19 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 18 ปี---99
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 17 ปี--11213
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 16 ปี--11213
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 15 ปี--15318
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 14 ปี--19-19
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 13 ปี--24-24
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 12 ปี--6-6
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 11 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 9 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 10 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 8 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 7 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 6 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 5 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 4 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 3 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 2 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก น้อยกว่า 2 ปี-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--6636102
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปีขึ้นไป-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์19 ปี---22
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์18 ปี---1616
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์17 ปี---1919
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์16 ปี--12425
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์15 ปี--23730
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์14 ปี--39-39
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์13 ปี--27-27
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์12 ปี--5-5
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์11 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์10 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์8 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์9 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์7 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์6 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์5 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์4 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์3 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์2 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์น้อยกว่า 2 ปี-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--9568163
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปีขึ้นไป-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 19 ปี---22
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 18 ปี---1010
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 17 ปี---1919
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 16 ปี---2222
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 15 ปี--161127
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 14 ปี--33-33
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 13 ปี--28-28
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 12 ปี--8-8
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 11 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 10 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 9 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 7 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 8 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 6 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 5 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 4 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 3 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 2 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร น้อยกว่า 2 ปี-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--8564149
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปีขึ้นไป-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์19 ปี---22
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์18 ปี---2525
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์17 ปี--12627
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์16 ปี--34043
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์15 ปี--281240
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์14 ปี--39-39
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์13 ปี--46-46
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์12 ปี--7-7
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์11 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์10 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์9 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์8 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์7 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์5 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์6 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์4 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์3 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์2 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์น้อยกว่า 2 ปี-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--124105229
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปีขึ้นไป-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 19 ปี---33
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 18 ปี---169169
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 17 ปี---236236
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 16 ปี--8275283
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 15 ปี--26473337
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 14 ปี--447-447
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 13 ปี--468-468
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 12 ปี--153-153
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 11 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 10 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 9 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 8 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 7 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 6 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 5 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 4 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 3 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 2 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก น้อยกว่า 2 ปี-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--1,3407562,096
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปีขึ้นไป-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปี---11
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์19 ปี---22
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์18 ปี---99
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์17 ปี---2020
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์16 ปี--12627
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์15 ปี--12618
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์14 ปี--35-35
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์13 ปี--27-27
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์12 ปี--15-15
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์11 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์10 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์9 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์8 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์7 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์6 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์5 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์4 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์3 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์2 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์น้อยกว่า 2 ปี-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--9064154
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปีขึ้นไป-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 18 ปี---1515
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 19 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 17 ปี---3535
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 16 ปี--13233
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 15 ปี--19524
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 14 ปี--29-29
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 13 ปี--37-37
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 12 ปี--15-15
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 11 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 10 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 9 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 8 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 7 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 6 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 5 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 4 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 3 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 2 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก น้อยกว่า 2 ปี-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--10187188
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปีขึ้นไป-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์20 ปี---11
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์19 ปี---22
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์18 ปี---3333
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์17 ปี---3434
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์16 ปี--12930
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์15 ปี--191635
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์14 ปี--36-36
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์13 ปี--21-21
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์12 ปี--9-9
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์11 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์10 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์9 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์8 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์7 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์6 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์5 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์4 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์3 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์2 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์น้อยกว่า 2 ปี-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--86115201
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปีขึ้นไป-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 20 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 19 ปี---77
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 18 ปี---6666
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 17 ปี---7979
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 16 ปี--37073
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 15 ปี--562177
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 14 ปี--64-64
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 13 ปี--76-76
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 12 ปี--18-18
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 11 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 10 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 9 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 8 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 7 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 6 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 5 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 4 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 3 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 2 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก น้อยกว่า 2 ปี-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--217243460
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปีขึ้นไป-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 19 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 18 ปี---7474
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 17 ปี---7777
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 16 ปี--18889
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 15 ปี--522173
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 13 ปี--74-74
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 14 ปี--77-77
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 12 ปี--28-28
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 11 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 10 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 9 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 8 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 7 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 6 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 5 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 4 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 3 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 2 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร น้อยกว่า 2 ปี-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--232260492
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปีขึ้นไป-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 19 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 18 ปี---7474
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 17 ปี--18485
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 16 ปี---112112
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 15 ปี--512172
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 14 ปี--110-110
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 13 ปี--99-99
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 11 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 12 ปี--38-38
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 10 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 9 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 8 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 7 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 6 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 5 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 4 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 3 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 2 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร น้อยกว่า 2 ปี-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--299291590
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปีขึ้นไป-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 19 ปี---33
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 18 ปี---6161
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 17 ปี---118118
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 16 ปี--1103104
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 15 ปี--583997
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 14 ปี--94-94
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 13 ปี--104-104
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 12 ปี--30-30
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 11 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 10 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 8 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 9 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 7 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 6 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 5 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 4 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 3 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 2 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร น้อยกว่า 2 ปี-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--287324611
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปีขึ้นไป-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 20 ปี---11
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 19 ปี---55
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 18 ปี---104104
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 17 ปี---129129
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 16 ปี--3135138
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 15 ปี--8536121
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 14 ปี--114-114
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 13 ปี--110-110
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 12 ปี--21-21
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 11 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 10 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 9 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 8 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 7 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 5 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 6 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 4 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 3 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 2 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร น้อยกว่า 2 ปี-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--333410743
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปีขึ้นไป-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปี--112
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 19 ปี---88
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 18 ปี---305305
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 17 ปี---483483
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 16 ปี--3528531
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 15 ปี--310172482
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 14 ปี--500-500
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 13 ปี--557-557
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 12 ปี--175-175
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 11 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 10 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 9 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 8 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 7 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 6 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 5 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 4 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 3 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 2 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร น้อยกว่า 2 ปี-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--1,5461,4973,043
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปีขึ้นไป-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 19 ปี--11415
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 18 ปี---345345
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 17 ปี---528528
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 16 ปี---548548
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 15 ปี--287220507
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 14 ปี--476-476
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 13 ปี--467-467
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 12 ปี--179-179
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 11 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 10 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 9 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 8 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 7 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 6 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 5 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 4 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 3 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 2 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา น้อยกว่า 2 ปี-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--1,4101,6553,065
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปีขึ้นไป-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปี---22
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 19 ปี---1313
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 17 ปี---267267
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 18 ปี---188188
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 16 ปี--14279293
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 15 ปี--335112447
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 14 ปี--498-498
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 13 ปี--489-489
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 12 ปี--182-182
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 11 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 10 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 9 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 8 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 7 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 6 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 5 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 4 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 3 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ 2 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ น้อยกว่า 2 ปี-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--1,5188612,379
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปีขึ้นไป-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปี---11
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 19 ปี---1010
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 18 ปี---294294
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 17 ปี---504504
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 15 ปี---184184
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 16 ปี---496496
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 14 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 13 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 12 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 11 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 10 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 9 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 8 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 7 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 6 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 5 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 4 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 3 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 2 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช น้อยกว่า 2 ปี-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด---1,4891,489
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปีขึ้นไป-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 19 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 18 ปี---1515
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 17 ปี---1717
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 16 ปี---2626
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 15 ปี--241135
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 13 ปี--41-41
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 14 ปี--32-32
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 12 ปี--15-15
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 11 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 10 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 9 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 8 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 7 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 6 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 5 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 4 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 3 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 2 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช น้อยกว่า 2 ปี-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--11269181
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปีขึ้นไป-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 19 ปี---33
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 18 ปี---3131
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 17 ปี---3535
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 16 ปี--32932
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 15 ปี--34640
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 14 ปี--47-47
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 13 ปี--39-39
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 11 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 12 ปี--14-14
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 10 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 9 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 8 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 7 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 6 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 5 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 4 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 3 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 2 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร น้อยกว่า 2 ปี-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--137104241
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปีขึ้นไป-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 19 ปี---44
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 18 ปี---3838
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 17 ปี---2727
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 16 ปี--54752
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 15 ปี--301949
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 14 ปี--43-43
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 13 ปี--44-44
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 12 ปี--7-7
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 11 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 9 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 10 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 8 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 7 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 6 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 5 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 4 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 3 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 2 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช น้อยกว่า 2 ปี-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--129135264
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปีขึ้นไป-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 19 ปี---11
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 18 ปี---2727
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 17 ปี---5858
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 16 ปี--56267
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 15 ปี--392463
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 14 ปี--77-77
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 13 ปี--84-84
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 12 ปี--32-32
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 11 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 10 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 8 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 9 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 7 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 6 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 5 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 4 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 3 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร 2 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร น้อยกว่า 2 ปี-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--237172409
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปีขึ้นไป-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปี---11
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 19 ปี---99
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 18 ปี---122122
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 17 ปี--1193194
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 16 ปี--7204211
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 15 ปี--30457361
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 14 ปี--423-423
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 13 ปี--463-463
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 12 ปี--138-138
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 11 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 10 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 9 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 8 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 7 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 5 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 6 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 4 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 3 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 2 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช น้อยกว่า 2 ปี-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--1,3365861,922
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปีขึ้นไป-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 20 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 19 ปี---33
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 18 ปี---9292
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 17 ปี---142142
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 16 ปี--1144145
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 15 ปี--7051121
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 14 ปี--80-80
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 13 ปี--109-109
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 12 ปี--27-27
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 11 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 10 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 9 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 8 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 7 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 6 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 5 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 4 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 3 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช 2 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช น้อยกว่า 2 ปี-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--287432719
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปีขึ้นไป-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 19 ปี---33
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 18 ปี---7676
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 17 ปี---147147
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 16 ปี--2136138
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 15 ปี--12552177
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 14 ปี--187-187
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 13 ปี--160-160
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 12 ปี--50-50
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 11 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 10 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 9 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 8 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 7 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 6 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 5 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 4 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 3 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 2 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร น้อยกว่า 2 ปี-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--524414938
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปีขึ้นไป-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 19 ปี---44
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 17 ปี--14041
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 18 ปี---2020
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 16 ปี--14142
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 15 ปี--251237
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 14 ปี--50-50
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 13 ปี--46-46
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 12 ปี--17-17
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 11 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 10 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 9 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 8 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 7 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 6 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 5 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 4 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 3 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 2 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร น้อยกว่า 2 ปี-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--140117257
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปีขึ้นไป-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 20 ปี---22
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 19 ปี---88
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 18 ปี--1120121
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 17 ปี--1180181
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 16 ปี--5193198
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 15 ปี--12058178
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 14 ปี--164-164
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 13 ปี--149-149
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 12 ปี--62-62
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 11 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 10 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 9 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 8 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 7 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 6 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 5 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 4 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 3 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 2 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร น้อยกว่า 2 ปี-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--5025611,063
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปีขึ้นไป-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 19 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 18 ปี---1111
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 17 ปี---77
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 16 ปี---1717
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 14 ปี--14-14
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 15 ปี--8210
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 13 ปี--14-14
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 12 ปี--3-3
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 11 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 10 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 9 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 8 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 7 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 6 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 5 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 4 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 3 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 2 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา น้อยกว่า 2 ปี-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--393776
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปีขึ้นไป-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 19 ปี---22
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 18 ปี---7979
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 17 ปี--2120122
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 16 ปี--2147149
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 15 ปี--10161162
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 14 ปี--194-194
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 13 ปี--209-209
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 12 ปี--56-56
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 11 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 10 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 9 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 8 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 7 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 6 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 5 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 4 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 3 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 2 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา น้อยกว่า 2 ปี-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--564409973
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปีขึ้นไป-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปี---11
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 19 ปี---1010
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 18 ปี---121121
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 17 ปี--1187188
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 16 ปี--4199203
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 15 ปี--10665171
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 14 ปี--129-129
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 13 ปี--131-131
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 11 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 12 ปี--24-24
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 10 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 9 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 8 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 7 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 6 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 5 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 4 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 3 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 2 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ น้อยกว่า 2 ปี-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--395583978
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปีขึ้นไป-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปี---33
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 19 ปี---11
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 18 ปี---1515
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 17 ปี--12930
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 16 ปี--12728
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 15 ปี--161127
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 14 ปี--38-38
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 13 ปี--30-30
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 12 ปี--5-5
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 11 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 9 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 10 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 8 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 7 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 6 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 5 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 4 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 3 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 2 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ น้อยกว่า 2 ปี-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--9186177
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปีขึ้นไป-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 19 ปี---22
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 18 ปี---4545
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 17 ปี---6161
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 16 ปี--17879
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 15 ปี--501565
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 14 ปี--72-72
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 13 ปี--75-75
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 12 ปี--23-23
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 11 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 10 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 9 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 8 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 7 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 6 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 5 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 4 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 3 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 2 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ น้อยกว่า 2 ปี-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--221201422
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปีขึ้นไป-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 19 ปี---22
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 18 ปี---1616
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 17 ปี---4444
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 16 ปี--13132
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 15 ปี--15924
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 14 ปี--10-10
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 13 ปี--14-14
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 12 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 11 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 10 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 9 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 8 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 7 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 5 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 6 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 4 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 3 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 2 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ น้อยกว่า 2 ปี-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--40102142
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปีขึ้นไป-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปี---11
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 19 ปี---22
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 18 ปี---6363
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 17 ปี---104104
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 16 ปี--2105107
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 15 ปี--5645101
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 14 ปี--74-74
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 13 ปี--78-78
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 12 ปี--19-19
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 11 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 10 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 9 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 8 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 7 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 6 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 5 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 3 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 4 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 2 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ น้อยกว่า 2 ปี-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--229320549
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปีขึ้นไป-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 19 ปี---55
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 18 ปี---4646
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 17 ปี---5252
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 16 ปี--15152
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 15 ปี--302151
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 14 ปี--23-23
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 13 ปี--36-36
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 12 ปี--11-11
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 11 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 10 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 9 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 8 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 7 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 6 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 5 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 4 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 3 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 2 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ น้อยกว่า 2 ปี-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--101175276
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปีขึ้นไป-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 18 ปี---2727
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 19 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 17 ปี---4040
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 16 ปี---4242
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 15 ปี--191332
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 14 ปี--25-25
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 13 ปี--18-18
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 12 ปี--8-8
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 11 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 10 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 9 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 8 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 7 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 6 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 5 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 4 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 3 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 2 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ น้อยกว่า 2 ปี-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--70122192
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปีขึ้นไป-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 20 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 19 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 18 ปี---1717
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 17 ปี--12627
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 16 ปี--12829
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 15 ปี--281038
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 14 ปี--53-53
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 13 ปี--41-41
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 12 ปี--11-11
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 11 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 10 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 9 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 8 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 7 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 6 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 5 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 4 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 3 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 2 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ น้อยกว่า 2 ปี-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--13581216
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปีขึ้นไป-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปี---11
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 19 ปี---1111
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 18 ปี---135135
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 17 ปี---242242
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 16 ปี--4247251
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 15 ปี--47105152
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 14 ปี--101-101
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 13 ปี--99-99
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 12 ปี--21-21
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 11 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 10 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 9 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 8 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 7 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 6 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 5 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 4 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 3 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 2 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา น้อยกว่า 2 ปี-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--2727411,013
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปีขึ้นไป-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 19 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 18 ปี---1919
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 17 ปี---3636
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 16 ปี--23840
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 15 ปี--332255
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 14 ปี--39-39
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 12 ปี--17-17
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 13 ปี--40-40
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 11 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 10 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 9 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 8 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 7 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 6 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 5 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 4 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 3 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 2 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา น้อยกว่า 2 ปี-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--131115246
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปีขึ้นไป-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 20 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 19 ปี---11
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 18 ปี---1919
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 17 ปี---4141
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 16 ปี--23436
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 15 ปี--181634
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 14 ปี--49-49
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 13 ปี--42-42
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 12 ปี--9-9
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 10 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 11 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 9 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 8 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 7 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 6 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 5 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 4 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 3 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 2 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา น้อยกว่า 2 ปี-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--120111231
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปีขึ้นไป-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 19 ปี---33
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 18 ปี---185185
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 17 ปี--2294296
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 16 ปี--3267270
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 15 ปี--12777204
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 14 ปี--244-244
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 13 ปี--251-251
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 12 ปี--88-88
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 11 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 10 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 8 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 9 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 7 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 6 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 5 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 4 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 3 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 2 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว น้อยกว่า 2 ปี-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--7158261,541
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปีขึ้นไป-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปี---11
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 19 ปี---11
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 18 ปี---2020
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 17 ปี---2121
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 16 ปี--13334
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 15 ปี--181028
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 14 ปี--33-33
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 13 ปี--22-22
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 12 ปี--10-10
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 11 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 10 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 9 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 8 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 7 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 5 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 6 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 4 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 3 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 2 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว น้อยกว่า 2 ปี-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--8486170
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปีขึ้นไป-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 19 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 18 ปี---1717
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 17 ปี---3737
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 16 ปี---3939
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 15 ปี--301545
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 14 ปี--34-34
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 13 ปี--31-31
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 12 ปี--10-10
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 11 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 10 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 9 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 8 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 7 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 6 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 5 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 3 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 4 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 2 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว น้อยกว่า 2 ปี-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--105108213
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปีขึ้นไป-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปี---33
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 19 ปี---11
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 18 ปี---3636
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 17 ปี---5555
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 16 ปี--35154
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 15 ปี--301545
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 14 ปี--59-59
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 13 ปี--47-47
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 12 ปี--15-15
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 11 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 10 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 9 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 8 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 7 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 6 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 5 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 4 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 3 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 2 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว น้อยกว่า 2 ปี-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--154161315
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปีขึ้นไป-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 18 ปี---1414
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 19 ปี---22
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 17 ปี---3333
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 16 ปี--43034
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 15 ปี--30535
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 14 ปี--43-43
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 13 ปี--29-29
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 12 ปี--23-23
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 11 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 10 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 9 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 8 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 7 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 6 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 5 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 4 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 3 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 2 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว น้อยกว่า 2 ปี-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--12984213
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปีขึ้นไป-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 19 ปี---11
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 18 ปี---2323
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 17 ปี---1818
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 16 ปี---3636
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 15 ปี--18624
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 14 ปี--25-25
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 13 ปี--40-40
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 12 ปี--6-6
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 11 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 10 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 9 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 8 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 7 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 6 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 5 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 4 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 3 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 2 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว น้อยกว่า 2 ปี-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--8984173
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปีขึ้นไป-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 19 ปี---1212
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 18 ปี---164164
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 17 ปี---225225
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 16 ปี--6221227
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 15 ปี--11763180
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 14 ปี--151-151
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 13 ปี--125-125
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 12 ปี--39-39
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 11 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 10 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 9 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 8 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 7 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 6 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 5 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 4 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 3 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 2 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว น้อยกว่า 2 ปี-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--4386851,123
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปีขึ้นไป-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 20 ปี---11
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 19 ปี---33
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 18 ปี---4242
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 17 ปี--15455
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 16 ปี---6666
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 15 ปี--201030
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 13 ปี--24-24
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 14 ปี--27-27
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 12 ปี--7-7
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 11 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 10 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 9 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 8 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 7 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 6 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 5 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 4 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 3 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 2 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว น้อยกว่า 2 ปี-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--79176255
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 11 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 12 ปี--65-65
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 10 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 9 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 8 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 7 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 6 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 5 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 4 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 3 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 2 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ น้อยกว่า 2 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--6586271,285
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 13 ปี--228-228
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 14 ปี--233-233
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 15 ปี--13064194
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 16 ปี--2231233
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 17 ปี---197197
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 18 ปี---126126
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 19 ปี---99
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปี-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปีขึ้นไป-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--122129251
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ น้อยกว่า 2 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 2 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 3 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 4 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 5 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 6 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 7 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 8 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 9 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 10 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 11 ปี-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 12 ปี--15-15
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 13 ปี--30-30
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 14 ปี--40-40
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 15 ปี--34640
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 16 ปี--23638
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 17 ปี---4848
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 18 ปี--13738
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 19 ปี---11
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปี---11
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปีขึ้นไป-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--105114219
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ น้อยกว่า 2 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 2 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 3 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 4 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 5 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 6 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 7 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 8 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 9 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 10 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 11 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 12 ปี--9-9
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 13 ปี--38-38
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 14 ปี--33-33
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 15 ปี--241640
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 16 ปี--13738
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 17 ปี---4040
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 18 ปี---2121
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 19 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปี-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปีขึ้นไป-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--266410676
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ น้อยกว่า 2 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 2 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 3 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 4 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 5 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 6 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 7 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 8 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 9 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 10 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 11 ปี-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 12 ปี--21-21
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 13 ปี--84-84
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 14 ปี--87188
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 15 ปี--7147118
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 16 ปี--3139142
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 17 ปี---140140
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 18 ปี---7676
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 19 ปี---66
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปี---11
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปีขึ้นไป-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--7395168
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ น้อยกว่า 2 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 2 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 3 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 4 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 5 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 6 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 7 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 8 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 9 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 10 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 11 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 12 ปี--9-9
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 13 ปี--20-20
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 14 ปี--25-25
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 15 ปี--191130
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 16 ปี---2424
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 17 ปี---2727
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 18 ปี---3333
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 19 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปี-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 20 ปีขึ้นไป-----


ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT