วิเคราะห์แนวโน้ม ขนาดโรงเรียนย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการ (ขนาดโรงเรียน)ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ขนาดเล็ก /นร.ไม่เกิน 499343433 -132 -132
ขนาดกลาง /นร.500 - 149916161617 117
ขนาดใหญ่ /นร.1500 - 2499334 144
ขนาดใหญ่พิเศษ /นร.2500 ขึ้นไป44444
รวม5757575757