จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--20,75221,73342,485
ไทย--20,71121,71242,423
กัมพูชา--9514
เกาหลีใต้--1-1
จีน--123
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น--112
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา--8311
ฟิลิปปิน-----
มาเลเซีย--1-1
ลาว--549
เวียดนาม-----
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-----
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ--9211
อื่นๆ--6410
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--1,3951,2822,677
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไทย--1,3931,2812,674
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร กัมพูชา-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เกาหลีใต้-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร จีน--1-1
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ซาอุดีอาระเบีย-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ญี่ปุ่น-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เนปาล-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ปากีสถาน-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เมียนมา-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ฟิลิปปิน-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มาเลเซีย-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ลาว-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เวียดนาม-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ศรีลังกา-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สิงคโปร์-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อินเดีย-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อินโดนีเซีย-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ปรากฎสัญชาติ--1-1
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่นๆ---11
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ข้อมูลผิดปกติ-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--445410855
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไทย--444410854
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์กัมพูชา-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เกาหลีใต้-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์จีน-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ซาอุดีอาระเบีย-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ญี่ปุ่น-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เนปาล-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ปากีสถาน-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เมียนมา--1-1
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ฟิลิปปิน-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มาเลเซีย-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ลาว-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เวียดนาม-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ศรีลังกา-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สิงคโปร์-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อินเดีย-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อินโดนีเซีย-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่นๆ-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ข้อมูลผิดปกติ-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--425358783
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไทย--425358783
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก กัมพูชา-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เกาหลีใต้-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก จีน-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ซาอุดีอาระเบีย-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ญี่ปุ่น-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เนปาล-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ปากีสถาน-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เมียนมา-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ฟิลิปปิน-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มาเลเซีย-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ลาว-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เวียดนาม-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ศรีลังกา-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สิงคโปร์-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อินเดีย-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อินโดนีเซีย-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่นๆ-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ข้อมูลผิดปกติ-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--1,4351,5963,031
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไทย--1,4311,5943,025
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์กัมพูชา-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เกาหลีใต้-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์จีน-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ซาอุดีอาระเบีย-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ญี่ปุ่น--112
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เนปาล-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ปากีสถาน-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เมียนมา-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ฟิลิปปิน-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มาเลเซีย-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ลาว-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เวียดนาม-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ศรีลังกา-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สิงคโปร์-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อินเดีย-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อินโดนีเซีย-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ปรากฎสัญชาติ--1-1
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่นๆ--213
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ข้อมูลผิดปกติ-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--9452146
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไทย--9452146
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก กัมพูชา-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เกาหลีใต้-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก จีน-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ซาอุดีอาระเบีย-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ญี่ปุ่น-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เนปาล-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ปากีสถาน-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เมียนมา-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ฟิลิปปิน-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มาเลเซีย-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ลาว-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เวียดนาม-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ศรีลังกา-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สิงคโปร์-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อินเดีย-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อินโดนีเซีย-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่นๆ-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ข้อมูลผิดปกติ-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--6638104
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไทย--6638104
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก กัมพูชา-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เกาหลีใต้-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก จีน-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ซาอุดีอาระเบีย-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ญี่ปุ่น-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เนปาล-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ปากีสถาน-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เมียนมา-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ฟิลิปปิน-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มาเลเซีย-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ลาว-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เวียดนาม-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ศรีลังกา-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สิงคโปร์-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อินเดีย-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อินโดนีเซีย-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่นๆ-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ข้อมูลผิดปกติ-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--9775172
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไทย--9775172
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์กัมพูชา-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เกาหลีใต้-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์จีน-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ซาอุดีอาระเบีย-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ญี่ปุ่น-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เนปาล-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ปากีสถาน-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เมียนมา-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ฟิลิปปิน-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มาเลเซีย-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ลาว-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เวียดนาม-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ศรีลังกา-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สิงคโปร์-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อินเดีย-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อินโดนีเซีย-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่นๆ-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ข้อมูลผิดปกติ-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--8466150
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไทย--8466150
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร กัมพูชา-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เกาหลีใต้-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร จีน-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ซาอุดีอาระเบีย-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ญี่ปุ่น-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เนปาล-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ปากีสถาน-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เมียนมา-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ฟิลิปปิน-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มาเลเซีย-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ลาว-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เวียดนาม-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ศรีลังกา-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สิงคโปร์-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อินเดีย-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อินโดนีเซีย-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่นๆ-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ข้อมูลผิดปกติ-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--122106228
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไทย--122106228
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์กัมพูชา-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เกาหลีใต้-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์จีน-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ซาอุดีอาระเบีย-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ญี่ปุ่น-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เนปาล-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ปากีสถาน-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เมียนมา-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ฟิลิปปิน-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มาเลเซีย-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ลาว-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เวียดนาม-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ศรีลังกา-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สิงคโปร์-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อินเดีย-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อินโดนีเซีย-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่นๆ-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ข้อมูลผิดปกติ-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--1,3667652,131
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไทย--1,3667642,130
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก กัมพูชา---11
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เกาหลีใต้-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก จีน-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ซาอุดีอาระเบีย-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ญี่ปุ่น-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เนปาล-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ปากีสถาน-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เมียนมา-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ฟิลิปปิน-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มาเลเซีย-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ลาว-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เวียดนาม-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ศรีลังกา-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สิงคโปร์-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อินเดีย-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อินโดนีเซีย-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่นๆ-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ข้อมูลผิดปกติ-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--9466160
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไทย--9466160
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์กัมพูชา-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เกาหลีใต้-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์จีน-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ซาอุดีอาระเบีย-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ญี่ปุ่น-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เนปาล-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ปากีสถาน-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เมียนมา-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ฟิลิปปิน-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มาเลเซีย-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ลาว-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เวียดนาม-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ศรีลังกา-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สิงคโปร์-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อินเดีย-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อินโดนีเซีย-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่นๆ-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ข้อมูลผิดปกติ-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--10294196
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไทย--10294196
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก กัมพูชา-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เกาหลีใต้-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก จีน-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ซาอุดีอาระเบีย-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ญี่ปุ่น-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เนปาล-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ปากีสถาน-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เมียนมา-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ฟิลิปปิน-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มาเลเซีย-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ลาว-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เวียดนาม-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ศรีลังกา-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สิงคโปร์-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อินเดีย-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อินโดนีเซีย-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่นๆ-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ข้อมูลผิดปกติ-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--83120203
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไทย--83120203
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์กัมพูชา-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เกาหลีใต้-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์จีน-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ซาอุดีอาระเบีย-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ญี่ปุ่น-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เนปาล-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ปากีสถาน-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เมียนมา-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ฟิลิปปิน-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มาเลเซีย-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ลาว-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เวียดนาม-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ศรีลังกา-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สิงคโปร์-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อินเดีย-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อินโดนีเซีย-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่นๆ-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ข้อมูลผิดปกติ-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--221249470
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไทย--221249470
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก กัมพูชา-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เกาหลีใต้-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก จีน-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ซาอุดีอาระเบีย-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ญี่ปุ่น-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เนปาล-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ปากีสถาน-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เมียนมา-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ฟิลิปปิน-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มาเลเซีย-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ลาว-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เวียดนาม-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ศรีลังกา-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สิงคโปร์-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อินเดีย-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อินโดนีเซีย-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่นๆ-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ข้อมูลผิดปกติ-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--249263512
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไทย--248263511
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร กัมพูชา-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เกาหลีใต้-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร จีน-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ซาอุดีอาระเบีย-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ญี่ปุ่น-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เนปาล-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ปากีสถาน-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เมียนมา-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ฟิลิปปิน-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มาเลเซีย--1-1
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ลาว-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เวียดนาม-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ศรีลังกา-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สิงคโปร์-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อินเดีย-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อินโดนีเซีย-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่นๆ-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ข้อมูลผิดปกติ-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--309316625
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไทย--308316624
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร กัมพูชา--1-1
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เกาหลีใต้-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร จีน-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ซาอุดีอาระเบีย-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ญี่ปุ่น-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เนปาล-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ปากีสถาน-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เมียนมา-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ฟิลิปปิน-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มาเลเซีย-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ลาว-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เวียดนาม-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ศรีลังกา-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สิงคโปร์-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อินเดีย-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อินโดนีเซีย-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่นๆ-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ข้อมูลผิดปกติ-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--287323610
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไทย--286320606
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร กัมพูชา-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เกาหลีใต้-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร จีน-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ซาอุดีอาระเบีย-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ญี่ปุ่น-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เนปาล-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ปากีสถาน-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เมียนมา-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ฟิลิปปิน-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มาเลเซีย-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ลาว--134
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เวียดนาม-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ศรีลังกา-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สิงคโปร์-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อินเดีย-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อินโดนีเซีย-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่นๆ-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ข้อมูลผิดปกติ-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--337418755
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไทย--333418751
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร กัมพูชา--2-2
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เกาหลีใต้-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร จีน-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ซาอุดีอาระเบีย-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ญี่ปุ่น-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เนปาล-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ปากีสถาน-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เมียนมา-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ฟิลิปปิน-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มาเลเซีย-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ลาว-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เวียดนาม-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ศรีลังกา-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สิงคโปร์-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อินเดีย-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อินโดนีเซีย-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ปรากฎสัญชาติ--1-1
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่นๆ--1-1
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ข้อมูลผิดปกติ-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--1,5511,5003,051
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ไทย--1,5501,4993,049
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร กัมพูชา--1-1
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เกาหลีใต้-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร จีน---11
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ซาอุดีอาระเบีย-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ญี่ปุ่น-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เนปาล-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ปากีสถาน-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เมียนมา-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ฟิลิปปิน-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มาเลเซีย-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ลาว-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เวียดนาม-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ศรีลังกา-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สิงคโปร์-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อินเดีย-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อินโดนีเซีย-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อื่นๆ-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ข้อมูลผิดปกติ-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--1,4111,6653,076
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไทย--1,4091,6653,074
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา กัมพูชา-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เกาหลีใต้--1-1
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จีน-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ซาอุดีอาระเบีย-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ญี่ปุ่น-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เนปาล-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ปากีสถาน-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เมียนมา-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ฟิลิปปิน-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มาเลเซีย-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ลาว-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เวียดนาม-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ศรีลังกา-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สิงคโปร์-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อินเดีย-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อินโดนีเซีย-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ปรากฎสัญชาติ--1-1
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่นๆ-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ข้อมูลผิดปกติ-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--1,5318752,406
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไทย--1,5288732,401
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ กัมพูชา-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เกาหลีใต้-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ จีน-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ซาอุดีอาระเบีย-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ญี่ปุ่น-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เนปาล-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ปากีสถาน-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เมียนมา-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ฟิลิปปิน-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ มาเลเซีย-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ลาว--1-1
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เวียดนาม-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ศรีลังกา-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ สิงคโปร์-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ อินเดีย-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ อินโดนีเซีย-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ปรากฎสัญชาติ--213
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่นๆ---11
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ข้อมูลผิดปกติ-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด---1,5221,522
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไทย---1,5201,520
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช กัมพูชา-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เกาหลีใต้-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช จีน---11
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ซาอุดีอาระเบีย-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ญี่ปุ่น-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เนปาล-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ปากีสถาน-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เมียนมา-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ฟิลิปปิน-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มาเลเซีย-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ลาว-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เวียดนาม-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ศรีลังกา-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สิงคโปร์-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อินเดีย-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อินโดนีเซีย-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่ปรากฎสัญชาติ---11
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่นๆ-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ข้อมูลผิดปกติ-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--11468182
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไทย--11468182
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช กัมพูชา-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เกาหลีใต้-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช จีน-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ซาอุดีอาระเบีย-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ญี่ปุ่น-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เนปาล-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ปากีสถาน-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เมียนมา-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ฟิลิปปิน-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มาเลเซีย-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ลาว-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เวียดนาม-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ศรีลังกา-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สิงคโปร์-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อินเดีย-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อินโดนีเซีย-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่นๆ-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ข้อมูลผิดปกติ-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--144104248
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ไทย--144104248
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร กัมพูชา-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เกาหลีใต้-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร จีน-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ซาอุดีอาระเบีย-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ญี่ปุ่น-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เนปาล-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ปากีสถาน-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เมียนมา-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ฟิลิปปิน-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มาเลเซีย-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ลาว-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เวียดนาม-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ศรีลังกา-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สิงคโปร์-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อินเดีย-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อินโดนีเซีย-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อื่นๆ-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ข้อมูลผิดปกติ-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--135133268
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไทย--134133267
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช กัมพูชา-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เกาหลีใต้-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช จีน-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ซาอุดีอาระเบีย-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ญี่ปุ่น-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เนปาล-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ปากีสถาน-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เมียนมา-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ฟิลิปปิน-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มาเลเซีย-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ลาว-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เวียดนาม-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ศรีลังกา-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สิงคโปร์-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อินเดีย-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อินโดนีเซีย-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่ปรากฎสัญชาติ--1-1
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่นๆ-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ข้อมูลผิดปกติ-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--239176415
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ไทย--238176414
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร กัมพูชา--1-1
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เกาหลีใต้-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร จีน-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ซาอุดีอาระเบีย-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ญี่ปุ่น-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เนปาล-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ปากีสถาน-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เมียนมา-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ฟิลิปปิน-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มาเลเซีย-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ลาว-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เวียดนาม-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ศรีลังกา-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สิงคโปร์-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อินเดีย-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อินโดนีเซีย-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อื่นๆ-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ข้อมูลผิดปกติ-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--1,3545991,953
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไทย--1,3505971,947
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช กัมพูชา--112
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เกาหลีใต้-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช จีน-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ซาอุดีอาระเบีย-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ญี่ปุ่น-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เนปาล-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ปากีสถาน-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เมียนมา--112
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ฟิลิปปิน-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มาเลเซีย-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ลาว--1-1
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เวียดนาม-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ศรีลังกา-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สิงคโปร์-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อินเดีย-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อินโดนีเซีย-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่นๆ--1-1
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ข้อมูลผิดปกติ-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--288432720
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไทย--288432720
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช กัมพูชา-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เกาหลีใต้-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช จีน-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ซาอุดีอาระเบีย-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ญี่ปุ่น-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เนปาล-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ปากีสถาน-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เมียนมา-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ฟิลิปปิน-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มาเลเซีย-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ลาว-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เวียดนาม-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ศรีลังกา-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สิงคโปร์-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อินเดีย-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อินโดนีเซีย-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่นๆ-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ข้อมูลผิดปกติ-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--548430978
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ไทย--548430978
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร กัมพูชา-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เกาหลีใต้-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร จีน-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ซาอุดีอาระเบีย-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ญี่ปุ่น-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เนปาล-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ปากีสถาน-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เมียนมา-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ฟิลิปปิน-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มาเลเซีย-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ลาว-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เวียดนาม-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ศรีลังกา-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สิงคโปร์-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อินเดีย-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อินโดนีเซีย-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อื่นๆ-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ข้อมูลผิดปกติ-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--139119258
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ไทย--139119258
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร กัมพูชา-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เกาหลีใต้-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร จีน-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ซาอุดีอาระเบีย-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ญี่ปุ่น-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เนปาล-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ปากีสถาน-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เมียนมา-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ฟิลิปปิน-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มาเลเซีย-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ลาว-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เวียดนาม-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ศรีลังกา-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สิงคโปร์-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อินเดีย-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อินโดนีเซีย-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อื่นๆ-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ข้อมูลผิดปกติ-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--5135721,085
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ไทย--5125721,084
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร กัมพูชา-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เกาหลีใต้-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร จีน-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ซาอุดีอาระเบีย-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ญี่ปุ่น-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เนปาล-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ปากีสถาน-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เมียนมา--1-1
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ฟิลิปปิน-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มาเลเซีย-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ลาว-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เวียดนาม-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ศรีลังกา-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สิงคโปร์-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อินเดีย-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อินโดนีเซีย-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อื่นๆ-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ข้อมูลผิดปกติ-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--414283
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไทย--414182
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา กัมพูชา-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เกาหลีใต้-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จีน-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ซาอุดีอาระเบีย-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ญี่ปุ่น-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เนปาล-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ปากีสถาน-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เมียนมา---11
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ฟิลิปปิน-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มาเลเซีย-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ลาว-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เวียดนาม-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ศรีลังกา-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สิงคโปร์-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อินเดีย-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อินโดนีเซีย-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่นๆ-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ข้อมูลผิดปกติ-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--5814201,001
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไทย--5814201,001
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา กัมพูชา-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เกาหลีใต้-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จีน-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ซาอุดีอาระเบีย-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ญี่ปุ่น-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เนปาล-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ปากีสถาน-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เมียนมา-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ฟิลิปปิน-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มาเลเซีย-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ลาว-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เวียดนาม-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ศรีลังกา-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สิงคโปร์-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อินเดีย-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อินโดนีเซีย-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่นๆ-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ข้อมูลผิดปกติ-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--399579978
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไทย--396579975
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ กัมพูชา--1-1
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เกาหลีใต้-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ จีน-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ซาอุดีอาระเบีย-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ญี่ปุ่น-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เนปาล-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ปากีสถาน-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เมียนมา--2-2
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ฟิลิปปิน-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มาเลเซีย-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ลาว-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เวียดนาม-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ศรีลังกา-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สิงคโปร์-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อินเดีย-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อินโดนีเซีย-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่นๆ-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ข้อมูลผิดปกติ-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--9792189
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไทย--9692188
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ กัมพูชา-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เกาหลีใต้-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ จีน-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ซาอุดีอาระเบีย-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ญี่ปุ่น-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เนปาล-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ปากีสถาน-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เมียนมา-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ฟิลิปปิน-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มาเลเซีย-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ลาว--1-1
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เวียดนาม-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ศรีลังกา-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สิงคโปร์-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อินเดีย-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อินโดนีเซีย-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่นๆ-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ข้อมูลผิดปกติ-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--231215446
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไทย--231215446
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ กัมพูชา-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เกาหลีใต้-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ จีน-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ซาอุดีอาระเบีย-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ญี่ปุ่น-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เนปาล-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ปากีสถาน-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เมียนมา-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ฟิลิปปิน-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มาเลเซีย-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ลาว-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เวียดนาม-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ศรีลังกา-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สิงคโปร์-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อินเดีย-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อินโดนีเซีย-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่นๆ-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ข้อมูลผิดปกติ-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--43104147
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไทย--41103144
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ กัมพูชา-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เกาหลีใต้-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ จีน-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ซาอุดีอาระเบีย-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ญี่ปุ่น-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เนปาล-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ปากีสถาน-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เมียนมา-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ฟิลิปปิน-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มาเลเซีย-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ลาว---11
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เวียดนาม-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ศรีลังกา-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สิงคโปร์-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อินเดีย-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อินโดนีเซีย-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ปรากฎสัญชาติ--2-2
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่นๆ-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ข้อมูลผิดปกติ-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--235322557
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไทย--235322557
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ กัมพูชา-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เกาหลีใต้-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ จีน-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ซาอุดีอาระเบีย-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ญี่ปุ่น-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เนปาล-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ปากีสถาน-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เมียนมา-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ฟิลิปปิน-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มาเลเซีย-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ลาว-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เวียดนาม-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ศรีลังกา-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สิงคโปร์-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อินเดีย-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อินโดนีเซีย-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่นๆ-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ข้อมูลผิดปกติ-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--106186292
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไทย--106186292
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ กัมพูชา-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เกาหลีใต้-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ จีน-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ซาอุดีอาระเบีย-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ญี่ปุ่น-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เนปาล-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ปากีสถาน-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เมียนมา-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ฟิลิปปิน-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มาเลเซีย-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ลาว-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เวียดนาม-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ศรีลังกา-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สิงคโปร์-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อินเดีย-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อินโดนีเซีย-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่นๆ-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ข้อมูลผิดปกติ-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--70125195
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไทย--67125192
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ กัมพูชา-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เกาหลีใต้-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ จีน-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ซาอุดีอาระเบีย-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ญี่ปุ่น-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เนปาล-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ปากีสถาน-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เมียนมา--3-3
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ฟิลิปปิน-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มาเลเซีย-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ลาว-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เวียดนาม-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ศรีลังกา-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สิงคโปร์-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อินเดีย-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อินโดนีเซีย-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่นๆ-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ข้อมูลผิดปกติ-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--13989228
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไทย--13989228
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ กัมพูชา-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เกาหลีใต้-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ จีน-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ซาอุดีอาระเบีย-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ญี่ปุ่น-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เนปาล-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ปากีสถาน-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เมียนมา-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ฟิลิปปิน-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มาเลเซีย-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ลาว-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เวียดนาม-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ศรีลังกา-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สิงคโปร์-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อินเดีย-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อินโดนีเซีย-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่นๆ-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ข้อมูลผิดปกติ-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--2868191,105
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไทย--2868181,104
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา กัมพูชา-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เกาหลีใต้-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จีน-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ซาอุดีอาระเบีย-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ญี่ปุ่น-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เนปาล-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ปากีสถาน-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เมียนมา-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ฟิลิปปิน-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มาเลเซีย-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ลาว-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เวียดนาม-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ศรีลังกา-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สิงคโปร์-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อินเดีย-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อินโดนีเซีย-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่นๆ---11
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ข้อมูลผิดปกติ-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--133126259
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไทย--133126259
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา กัมพูชา-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เกาหลีใต้-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จีน-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ซาอุดีอาระเบีย-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ญี่ปุ่น-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เนปาล-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ปากีสถาน-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เมียนมา-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ฟิลิปปิน-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มาเลเซีย-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ลาว-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เวียดนาม-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ศรีลังกา-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สิงคโปร์-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อินเดีย-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อินโดนีเซีย-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่นๆ-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ข้อมูลผิดปกติ-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--121116237
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไทย--120116236
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา กัมพูชา--1-1
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เกาหลีใต้-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จีน-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ซาอุดีอาระเบีย-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ญี่ปุ่น-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เนปาล-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ปากีสถาน-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เมียนมา-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ฟิลิปปิน-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มาเลเซีย-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ลาว-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เวียดนาม-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ศรีลังกา-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สิงคโปร์-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อินเดีย-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อินโดนีเซีย-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่นๆ-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ข้อมูลผิดปกติ-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--7328501,582
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไทย--7328491,581
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว กัมพูชา---11
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เกาหลีใต้-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว จีน-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ซาอุดีอาระเบีย-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ญี่ปุ่น-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เนปาล-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ปากีสถาน-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เมียนมา-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ฟิลิปปิน-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มาเลเซีย-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ลาว-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เวียดนาม-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ศรีลังกา-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สิงคโปร์-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อินเดีย-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อินโดนีเซีย-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่นๆ-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ข้อมูลผิดปกติ-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--8686172
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไทย--8686172
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว กัมพูชา-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เกาหลีใต้-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว จีน-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ซาอุดีอาระเบีย-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ญี่ปุ่น-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เนปาล-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ปากีสถาน-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เมียนมา-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ฟิลิปปิน-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มาเลเซีย-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ลาว-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เวียดนาม-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ศรีลังกา-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สิงคโปร์-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อินเดีย-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อินโดนีเซีย-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่นๆ-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ข้อมูลผิดปกติ-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--106107213
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไทย--106107213
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว กัมพูชา-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เกาหลีใต้-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว จีน-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ซาอุดีอาระเบีย-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ญี่ปุ่น-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เนปาล-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ปากีสถาน-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เมียนมา-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ฟิลิปปิน-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มาเลเซีย-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ลาว-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เวียดนาม-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ศรีลังกา-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สิงคโปร์-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อินเดีย-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อินโดนีเซีย-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่นๆ-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ข้อมูลผิดปกติ-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--154157311
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไทย--153157310
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว กัมพูชา-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เกาหลีใต้-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว จีน-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ซาอุดีอาระเบีย-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ญี่ปุ่น-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เนปาล-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ปากีสถาน-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เมียนมา-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ฟิลิปปิน-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มาเลเซีย-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ลาว-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เวียดนาม-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ศรีลังกา-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สิงคโปร์-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อินเดีย-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อินโดนีเซีย-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่นๆ--1-1
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ข้อมูลผิดปกติ-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--13085215
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไทย--13085215
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว กัมพูชา-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เกาหลีใต้-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว จีน-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ซาอุดีอาระเบีย-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ญี่ปุ่น-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เนปาล-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ปากีสถาน-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เมียนมา-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ฟิลิปปิน-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มาเลเซีย-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ลาว-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เวียดนาม-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ศรีลังกา-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สิงคโปร์-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อินเดีย-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อินโดนีเซีย-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่นๆ-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ข้อมูลผิดปกติ-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--8984173
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไทย--8984173
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว กัมพูชา-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เกาหลีใต้-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว จีน-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ซาอุดีอาระเบีย-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ญี่ปุ่น-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เนปาล-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ปากีสถาน-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เมียนมา-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ฟิลิปปิน-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มาเลเซีย-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ลาว-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เวียดนาม-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ศรีลังกา-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สิงคโปร์-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อินเดีย-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อินโดนีเซีย-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่นๆ-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ข้อมูลผิดปกติ-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--4567301,186
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไทย--4547291,183
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว กัมพูชา--112
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เกาหลีใต้-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว จีน-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ซาอุดีอาระเบีย-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ญี่ปุ่น-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เนปาล-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ปากีสถาน-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เมียนมา-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ฟิลิปปิน-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มาเลเซีย-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ลาว--1-1
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เวียดนาม-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ศรีลังกา-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สิงคโปร์-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อินเดีย-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อินโดนีเซีย-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่นๆ-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ข้อมูลผิดปกติ-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--81178259
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไทย--81178259
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว กัมพูชา-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เกาหลีใต้-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว จีน-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ซาอุดีอาระเบีย-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ญี่ปุ่น-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เนปาล-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ปากีสถาน-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เมียนมา-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ฟิลิปปิน-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มาเลเซีย-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ลาว-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เวียดนาม-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ศรีลังกา-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สิงคโปร์-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อินเดีย-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อินโดนีเซีย-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่นๆ-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ข้อมูลผิดปกติ-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--6756391,314
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไทย--6756381,313
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ กัมพูชา-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เกาหลีใต้-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ จีน-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ซาอุดีอาระเบีย-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ญี่ปุ่น-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เนปาล-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ปากีสถาน-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เมียนมา---11
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ฟิลิปปิน-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มาเลเซีย-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ลาว-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เวียดนาม-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ศรีลังกา-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สิงคโปร์-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อินเดีย-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อินโดนีเซีย-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่นๆ-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ข้อมูลผิดปกติ-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--128130258
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไทย--128130258
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ กัมพูชา-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เกาหลีใต้-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ จีน-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ซาอุดีอาระเบีย-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ญี่ปุ่น-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เนปาล-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ปากีสถาน-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เมียนมา-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ฟิลิปปิน-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มาเลเซีย-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ลาว-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เวียดนาม-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ศรีลังกา-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สิงคโปร์-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อินเดีย-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อินโดนีเซีย-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่นๆ-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ข้อมูลผิดปกติ-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--110123233
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไทย--110122232
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ กัมพูชา---11
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เกาหลีใต้-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ จีน-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ซาอุดีอาระเบีย-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ญี่ปุ่น-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เนปาล-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ปากีสถาน-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เมียนมา-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ฟิลิปปิน-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มาเลเซีย-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ลาว-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เวียดนาม-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ศรีลังกา-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สิงคโปร์-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อินเดีย-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อินโดนีเซีย-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่นๆ-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ข้อมูลผิดปกติ-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--272441713
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ไทย--271441712
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ กัมพูชา-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เกาหลีใต้-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ จีน-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ซาอุดีอาระเบีย-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ญี่ปุ่น-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เนปาล-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ปากีสถาน-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เมียนมา-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ฟิลิปปิน-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ มาเลเซีย-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ลาว-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เวียดนาม-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ศรีลังกา-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สิงคโปร์-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อินเดีย-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อินโดนีเซีย-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่นๆ--1-1
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ข้อมูลผิดปกติ-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--7396169
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ไทย--7396169
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ กัมพูชา-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เกาหลีใต้-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ จีน-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ซาอุดีอาระเบีย-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ญี่ปุ่น-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เนปาล-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ปากีสถาน-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เมียนมา-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ฟิลิปปิน-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ มาเลเซีย-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ลาว-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เวียดนาม-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ศรีลังกา-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สิงคโปร์-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อินเดีย-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อินโดนีเซีย-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่นๆ-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ข้อมูลผิดปกติ-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT