จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--14,67914,92929,608
เดินเท้า--123198321
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6,8655,58512,450
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7,6789,12416,802
จักรยานยืมเรียน--132235
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1,0939822,075
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เดินเท้า--213
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6835901,273
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--408391799
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร จักรยานยืมเรียน-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ข้อมูลผิดปกติ-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--288254542
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เดินเท้า--415
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--8866154
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--196187383
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์จักรยานยืมเรียน-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ข้อมูลผิดปกติ-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--309238547
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เดินเท้า--235
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--15950209
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--148185333
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก จักรยานยืมเรียน-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ข้อมูลผิดปกติ-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1,2091,4192,628
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เดินเท้า--426
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6947431,437
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5116741,185
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์จักรยานยืมเรียน-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ข้อมูลผิดปกติ-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--141024
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เดินเท้า-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--10313
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4711
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก จักรยานยืมเรียน-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ข้อมูลผิดปกติ-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--141024
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เดินเท้า-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--10616
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--448
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก จักรยานยืมเรียน-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ข้อมูลผิดปกติ-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--281947
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เดินเท้า-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--15722
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--131225
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์จักรยานยืมเรียน-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ข้อมูลผิดปกติ-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--343771
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เดินเท้า-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--12820
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--222951
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร จักรยานยืมเรียน-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ข้อมูลผิดปกติ-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--302555
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เดินเท้า---11
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--22628
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--81826
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์จักรยานยืมเรียน-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ข้อมูลผิดปกติ-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1,1246321,756
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เดินเท้า--10313
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--477195672
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6364321,068
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก จักรยานยืมเรียน--123
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ข้อมูลผิดปกติ-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--413879
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เดินเท้า---11
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--203252
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--21526
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์จักรยานยืมเรียน-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ข้อมูลผิดปกติ-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--391958
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เดินเท้า-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--21728
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--181230
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก จักรยานยืมเรียน-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ข้อมูลผิดปกติ-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--5390143
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เดินเท้า--112
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--234568
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--294473
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์จักรยานยืมเรียน-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ข้อมูลผิดปกติ-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--145187332
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เดินเท้า--639
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--334780
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--106137243
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก จักรยานยืมเรียน-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ข้อมูลผิดปกติ-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--190186376
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เดินเท้า---44
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--352964
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--155153308
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร จักรยานยืมเรียน-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ข้อมูลผิดปกติ-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7667143
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เดินเท้า--314
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--443074
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--293564
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร จักรยานยืมเรียน---11
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ข้อมูลผิดปกติ-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--6870138
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เดินเท้า--459
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--351752
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--294877
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร จักรยานยืมเรียน-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ข้อมูลผิดปกติ-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--90109199
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เดินเท้า--325
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7556131
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--125062
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร จักรยานยืมเรียน---11
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ข้อมูลผิดปกติ-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1,4121,3072,719
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เดินเท้า--16420
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7145471,261
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6807551,435
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร จักรยานยืมเรียน--213
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ข้อมูลผิดปกติ-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1,2021,3632,565
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เดินเท้า--235
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7668671,633
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--434492926
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จักรยานยืมเรียน---11
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ข้อมูลผิดปกติ-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1,1646191,783
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เดินเท้า--7411
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--712258970
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--442356798
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ จักรยานยืมเรียน--314
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ข้อมูลผิดปกติ-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.---996996
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เดินเท้า---1717
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ---391391
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ---588588
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช จักรยานยืมเรียน-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ข้อมูลผิดปกติ-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--6944113
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เดินเท้า-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--391857
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--302656
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช จักรยานยืมเรียน-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ข้อมูลผิดปกติ-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--13191222
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เดินเท้า--123
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--251843
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--10571176
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร จักรยานยืมเรียน-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ข้อมูลผิดปกติ-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--11484198
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เดินเท้า---11
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--8452136
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--303060
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช จักรยานยืมเรียน---11
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ข้อมูลผิดปกติ-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7184155
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เดินเท้า---11
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--71724
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6466130
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร จักรยานยืมเรียน-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ข้อมูลผิดปกติ-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1,1735101,683
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เดินเท้า--134
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--739255994
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--432252684
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช จักรยานยืมเรียน--1-1
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ข้อมูลผิดปกติ-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--549
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เดินเท้า--2-2
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--224
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--123
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช จักรยานยืมเรียน-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ข้อมูลผิดปกติ-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--405346751
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เดินเท้า--415
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--13894232
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--263251514
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร จักรยานยืมเรียน-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ข้อมูลผิดปกติ-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--10894202
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เดินเท้า--1-1
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6547112
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--414283
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร จักรยานยืมเรียน--156
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ข้อมูลผิดปกติ-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--476316792
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เดินเท้า--369
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--225375
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--451257708
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร จักรยานยืมเรียน-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ข้อมูลผิดปกติ-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--362561
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เดินเท้า--235
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--301141
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--41115
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จักรยานยืมเรียน-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ข้อมูลผิดปกติ-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--490331821
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เดินเท้า--358
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--260101361
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--225225450
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จักรยานยืมเรียน--2-2
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ข้อมูลผิดปกติ-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--313408721
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เดินเท้า--156
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--303666
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--281366647
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ จักรยานยืมเรียน--112
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ข้อมูลผิดปกติ-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--8783170
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เดินเท้า--112
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--235
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--8479163
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ จักรยานยืมเรียน-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ข้อมูลผิดปกติ-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--158146304
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เดินเท้า--112
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--10150151
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5695151
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ จักรยานยืมเรียน-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ข้อมูลผิดปกติ-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--173754
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เดินเท้า-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--71825
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--101929
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ จักรยานยืมเรียน-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ข้อมูลผิดปกติ-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--151257408
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เดินเท้า--112
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--226082
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--127195322
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ จักรยานยืมเรียน--112
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ข้อมูลผิดปกติ-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--47111158
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เดินเท้า--112
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--154257
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--316899
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ จักรยานยืมเรียน-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ข้อมูลผิดปกติ-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--4755102
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เดินเท้า---11
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--172037
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--303464
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ จักรยานยืมเรียน-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ข้อมูลผิดปกติ-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7272144
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เดินเท้า--3-3
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6453117
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--51924
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ จักรยานยืมเรียน-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ข้อมูลผิดปกติ-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--259740999
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เดินเท้า--93039
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--80178258
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--170531701
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จักรยานยืมเรียน---11
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ข้อมูลผิดปกติ-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--355186
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เดินเท้า--1-1
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--283159
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--61925
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จักรยานยืมเรียน---11
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ข้อมูลผิดปกติ-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--185775
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เดินเท้า-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--9918
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--94857
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา จักรยานยืมเรียน-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ข้อมูลผิดปกติ-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--5636321,195
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เดินเท้า--82028
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--157118275
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--398492890
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว จักรยานยืมเรียน---22
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ข้อมูลผิดปกติ-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--303565
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เดินเท้า---11
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--8715
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--222749
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว จักรยานยืมเรียน-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ข้อมูลผิดปกติ-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--9056146
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เดินเท้า--123
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3710
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--8647133
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว จักรยานยืมเรียน-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ข้อมูลผิดปกติ-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--99108207
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เดินเท้า---11
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--212041
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7887165
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว จักรยานยืมเรียน-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ข้อมูลผิดปกติ-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--9252144
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เดินเท้า---66
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--246
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--9042132
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว จักรยานยืมเรียน-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ข้อมูลผิดปกติ-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--6856124
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เดินเท้า---55
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--221436
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--463783
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว จักรยานยืมเรียน-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ข้อมูลผิดปกติ-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--365606971
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เดินเท้า---11
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--101323
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--355591946
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว จักรยานยืมเรียน---11
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ข้อมูลผิดปกติ-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--3581116
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เดินเท้า--132740
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--133043
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--92433
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว จักรยานยืมเรียน-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ข้อมูลผิดปกติ-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--170214384
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เดินเท้า--235
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6955124
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--98156254
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ จักรยานยืมเรียน--1-1
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ข้อมูลผิดปกติ-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--6440104
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เดินเท้า---22
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--462066
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--181836
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ จักรยานยืมเรียน-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ข้อมูลผิดปกติ-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--245781
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เดินเท้า---33
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--172643
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--72734
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ จักรยานยืมเรียน---11
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ข้อมูลผิดปกติ-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--160314474
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เดินเท้า---99
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5998157
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--101206307
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ จักรยานยืมเรียน---11
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ข้อมูลผิดปกติ-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--145569
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เดินเท้า-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--459
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--105060
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ จักรยานยืมเรียน-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ข้อมูลผิดปกติ-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT