ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

72

เพศชาย21 /29%
เพศหญิง51 /71%

ในสถานศึกษา

2,273

เพศชาย662 /29%
เพศหญิง1556 /68%

ในสำนักงาน

72

ผู้บริหาร /0%
รอง/ผู้ช่วย /0%
ครู/ศน. /0%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /0%
พนักงานราชการ /0%
ลูกจ้างประจำ /0%
ลูกจ้างชั่วคราว /0%
อื่นๆ /0%

ในสถานศึกษา

2,273

ผู้บริหาร /0%
รอง/ผู้ช่วย /0%
ครู/ศน. /0%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /0%
พนักงานราชการ /0%
ลูกจ้างประจำ /0%
ลูกจ้างชั่วคราว /0%
อื่นๆ /0%

ในสำนักงาน

0

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ/งาน /nan%
ปฏิบัติการ/งาน /nan%
ไม่มีวิทยฐานะ /nan%

ในสถานศึกษา

0

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ/งาน /nan%
ปฏิบัติการ/งาน /nan%
ไม่มีวิทยฐานะ /nan%

ในสำนักงาน

72

ปริญญาเอก7 /10%
ปริญญาโท29 /40%
ปริญญาตรี29 /40%
อนุปริญญา7 /10%
ต่ำกว่าอนุปริญญา0 /0%

ในสถานศึกษา

2,273

ปริญญาเอก25 /1%
ปริญญาโท1032 /45%
ปริญญาตรี1130 /50%
อนุปริญญา0 /0%
ต่ำกว่าอนุปริญญา0 /0%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อตำแหน่ง
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในสถานศึกษา

0

ที่ชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT