ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้บริหาร /ชายผู้บริหาร /หญิงผู้บริหาร /รวมรอง/ผู้ช่วย /ชายรอง/ผู้ช่วย /หญิงรอง/ผู้ช่วย /รวมครู/ศน. /ชายครู/ศน. /หญิงครู/ศน. /รวมบุคลากรทางการศึกษาอื่น /ชายบุคลากรทางการศึกษาอื่น /หญิงบุคลากรทางการศึกษาอื่น /รวมพนักงานราชการ /ชายพนักงานราชการ /หญิงพนักงานราชการ /รวมลูกจ้างประจำ /ชายลูกจ้างประจำ /หญิงลูกจ้างประจำ /รวมลูกจ้างชั่วคราว /ชายลูกจ้างชั่วคราว /หญิงลูกจ้างชั่วคราว /รวมอื่นๆ /ชายอื่นๆ /หญิงอื่นๆ /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
650001สพม.พล อต---000
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์ท่าอิฐสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 000
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์ผาจุกสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์000
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนบ้านแก่งสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 000
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์ท่าอิฐสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์000
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยบ้านโคนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 000
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยบ้านดาราสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 000
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์ป่าเซ่าสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์000
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์แสนตอสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 000
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์น้ำริดสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์000
53012011 พิชัยพิชัยในเมืองสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 000
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลไผ่ล้อมสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์000
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลด่านแม่คำมันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 000
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลฝายหลวงสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์000
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันบ่อทองสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 000
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 000
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 000
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 000
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดแสนตอสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 000
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกท่าทองสหวิทยาเขตนเรศวร 000
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกในเมืองสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 000
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกในเมืองสหวิทยาเขตวังจันทน์ 000
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกหัวรอสหวิทยาเขตพุทธชินราช 000
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกวังน้ำคู้สหวิทยาเขตพุทธชินราช 000
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกท่าทองสหวิทยาเขตนเรศวร 000
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกดอนทองสหวิทยาเขตพุทธชินราช 000
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกบ้านกร่างสหวิทยาเขตนเรศวร 000
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกในเมืองสหวิทยาเขตพุทธชินราช 000
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกมะขามสูงสหวิทยาเขตพุทธชินราช 000
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 000
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำชุมแสงสงครามสหวิทยาเขตนเรศวร 000
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำหนองกุลาสหวิทยาเขตนเรศวร 000
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มเนินกุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 000
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 000
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองชัยนามสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 000
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองวังนกแอ่นสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 000
65022005 หนองพระพิทยาวังทองหนองพระสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 000
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองแก่งโสภาสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 000
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองบ้านกลางสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 000
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองท่าหมื่นรามสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 000
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองบ้านกลางสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 000
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองวังพิกุลสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 000
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 000
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางวังโพรงสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 000
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางไทรย้อยสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 000
65032001 นครไทยนครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 000
65032002 นาบัววิทยานครไทยนาบัวสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 000
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยนครชุมสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 000
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยบ้านแยงสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 000
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยบ่อโพธิ์สหวิทยาเขตบางกลางท่าว 000
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยยางโกลนสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 000
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการป่าแดงสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 000
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสวนเมี่ยงสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 000
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 000
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามวงฆ้องสหวิทยาเขตวังจันทน์ 000
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามดงประคำสหวิทยาเขตวังจันทน์ 000
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์วัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 000
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์คันโช้งสหวิทยาเขตวังจันทน์ 000
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT