จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--20,565-41,977
เตี้ย--738-1,108
ค่อนข้างเตี้ย--728-1,479
สูงตามเกณฑ์--17,051-34,608
ค่อนข้างสูง--1,261-2,697
สูง--786-2,005
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์--1-80

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เตี้ย--15-21
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--155-317
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สูง--1-3
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างสูง--4-10
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สูงตามเกณฑ์--88-178
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างเตี้ย--8-16
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เตี้ย--6-7
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--107-214
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์----1
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สูง--3-7
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างสูง--5-13
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สูงตามเกณฑ์--72-144
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างเตี้ย--3-4
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เตี้ย--2-2
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--85-171
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์----1
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สูง--28-78
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างสูง--50-114
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สูงตามเกณฑ์--590-1,255
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างเตี้ย--26-65
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เตี้ย--29-44
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--723-1,557
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สูง--5-7
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างสูง--2-5
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สูงตามเกณฑ์--98-200
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างเตี้ย--8-14
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เตี้ย--8-11
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--121-237
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์----3
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สูง--1-5
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างสูง--7-14
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สูงตามเกณฑ์--110-214
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างเตี้ย--12-13
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เตี้ย--4-6
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--134-255
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์----5
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สูง--11-57
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างสูง--14-81
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สูงตามเกณฑ์--243-870
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างเตี้ย--15-39
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เตี้ย--10-29
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--293-1,081
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สูง--5-9
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างสูง--5-11
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สูงตามเกณฑ์--116-183
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างเตี้ย--2-8
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เตี้ย--6-9
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--134-220
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สูง--2-5
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างสูง--4-7
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สูงตามเกณฑ์--61-174
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างเตี้ย--3-6
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เตี้ย----1
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--70-193
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์----1
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สูง--3-19
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างสูง--9-16
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สูงตามเกณฑ์--82-234
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างเตี้ย--2-3
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เตี้ย--4-5
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--100-278
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์----1
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สูง--7-22
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างสูง--10-30
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สูงตามเกณฑ์--197-466
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างเตี้ย--7-18
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เตี้ย--8-14
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--229-551
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์----1
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สูง--1-6
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างสูง--1-8
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สูงตามเกณฑ์--32-112
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างเตี้ย--6-13
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เตี้ย--2-5
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--42-145
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สูง--3-11
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างสูง--12-29
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สูงตามเกณฑ์--187-353
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างเตี้ย--12-23
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เตี้ย--11-15
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--225-431
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์----3
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สูง--1-4
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างสูง--2-6
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สูงตามเกณฑ์--74-144
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างเตี้ย--5-11
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เตี้ย--14-17
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--96-185
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์----4
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สูง--7-21
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างสูง--16-35
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สูงตามเกณฑ์--362-859
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างเตี้ย--13-33
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เตี้ย--1-31
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--399-983
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์----1
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สูง--14-37
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างสูง--46-86
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สูงตามเกณฑ์--463-795
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างเตี้ย--22-37
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เตี้ย--32-36
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--577-992
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สูง--1-5
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างสูง--2-2
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สูงตามเกณฑ์--31-64
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างเตี้ย-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เตี้ย--5-5
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--39-76
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์----2
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สูง--15-32
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างสูง--37-63
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สูงตามเกณฑ์--426-921
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างเตี้ย--14-26
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เตี้ย--12-21
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--504-1,065
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สูง--6-10
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างสูง--4-7
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สูงตามเกณฑ์--115-221
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างเตี้ย--7-9
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เตี้ย--7-8
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--139-255
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สูง--35-61
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างสูง--42-59
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สูงตามเกณฑ์--435-784
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างเตี้ย--23-45
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เตี้ย--13-20
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--548-969
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์----2
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สูง--8-33
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่อนข้างสูง--25-73
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สูงตามเกณฑ์--242-581
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่อนข้างเตี้ย--8-22
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เตี้ย--4-8
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--287-719
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์----3
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สูง--64-103
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่อนข้างสูง--89-134
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สูงตามเกณฑ์--1,116-1,596
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่อนข้างเตี้ย--36-57
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เตี้ย--36-41
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--1,341-1,934
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สูง--7-26
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างสูง--10-16
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สูงตามเกณฑ์--199-338
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างเตี้ย--7-11
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เตี้ย--14-18
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--237-409
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์----3
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สูง--2-6
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่อนข้างสูง--6-11
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สูงตามเกณฑ์--105-211
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เตี้ย--10-15
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่อนข้างเตี้ย--6-18
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--129-264
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์----1
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สูง--3-8
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างสูง--6-15
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สูงตามเกณฑ์--112-189
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างเตี้ย--8-15
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เตี้ย--12-17
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--141-245
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สูง--5-10
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่อนข้างสูง--5-10
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สูงตามเกณฑ์--99-153
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่อนข้างเตี้ย--2-5
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เตี้ย--3-5
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--114-183
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์----5
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สูง----114
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่อนข้างสูง----118
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สูงตามเกณฑ์----1,200
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่อนข้างเตี้ย----47
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เตี้ย----14
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด----1,498
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์----4
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ สูง--55-102
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างสูง--98-160
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ สูงตามเกณฑ์--1,290-2,001
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างเตี้ย--38-66
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เตี้ย--42-51
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--1,523-2,384
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์----1
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สูง--67-158
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างสูง--101-231
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สูงตามเกณฑ์--1,189-2,565
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างเตี้ย--30-74
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เตี้ย--23-37
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--1,410-3,066
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์--1-5
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สูง--80-189
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างสูง--127-255
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สูงตามเกณฑ์--1,235-2,450
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างเตี้ย--55-87
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เตี้ย--49-61
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--1,547-3,047
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์----2
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สูง--10-36
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างสูง--13-40
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สูงตามเกณฑ์--289-620
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างเตี้ย--10-18
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เตี้ย--12-28
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--334-744
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์----1
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สูง--4-13
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างสูง--11-32
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สูงตามเกณฑ์--227-495
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างเตี้ย--16-33
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เตี้ย--28-35
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--286-609
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สูง--7-17
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างสูง--13-28
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สูงตามเกณฑ์--252-505
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างเตี้ย--18-34
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เตี้ย--14-22
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--304-606
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สูง--4-16
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างสูง--14-32
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สูงตามเกณฑ์--192-413
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างเตี้ย--7-17
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เตี้ย--20-22
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--237-500
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์----2
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สูง--3-12
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างสูง--14-30
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สูงตามเกณฑ์--179-379
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างเตี้ย--16-27
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เตี้ย--6-12
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--218-462
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์----2
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สูง--3-5
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างสูง--1-8
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สูงตามเกณฑ์--75-171
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างเตี้ย--2-7
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เตี้ย--5-8
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--86-201
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สูง--5-10
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างสูง--7-18
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สูงตามเกณฑ์--62-110
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างเตี้ย--15-26
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เตี้ย--11-26
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--100-190
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์----1
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สูง--5-12
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างสูง--8-11
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สูงตามเกณฑ์--67-120
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างเตี้ย--6-6
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เตี้ย--4-4
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--90-154
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์----1
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สูง--38-78
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างสูง--71-116
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สูงตามเกณฑ์--1,145-1,784
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างเตี้ย--53-75
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เตี้ย--45-59
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--1,352-2,113
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์----1
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สูง--3-4
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างสูง--4-7
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สูงตามเกณฑ์--98-190
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างเตี้ย--7-10
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เตี้ย--12-17
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--124-229
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สูง----3
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างสูง----3
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สูงตามเกณฑ์--75-131
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างเตี้ย--5-7
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เตี้ย--6-6
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--86-150
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สูง----2
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างสูง--2-3
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สูงตามเกณฑ์--81-151
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างเตี้ย--8-11
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เตี้ย--6-6
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--97-173
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สูง--2-4
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างสูง--3-6
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สูงตามเกณฑ์--51-78
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างเตี้ย--3-6
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เตี้ย--7-8
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--66-102
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สูง--1-6
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างสูง--4-7
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สูงตามเกณฑ์--69-110
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างเตี้ย--8-9
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เตี้ย--12-12
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--94-144
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์----4
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สูง--64-159
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างสูง--101-215
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สูงตามเกณฑ์--1,197-2,493
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างเตี้ย--30-86
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เตี้ย--31-48
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--1,423-3,005
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์----1
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สูง--16-34
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างสูง--23-39
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สูงตามเกณฑ์--321-600
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างเตี้ย--16-27
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เตี้ย--22-30
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--398-731
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์----4
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สูง--15-27
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างสูง--20-45
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สูงตามเกณฑ์--382-715
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างเตี้ย--14-30
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เตี้ย--8-13
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--439-834
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สูง--87-201
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างสูง--98-184
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สูงตามเกณฑ์--1,135-2,155
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างเตี้ย--32-78
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เตี้ย--38-55
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--1,390-2,673
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างเตี้ย--6-13
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สูงตามเกณฑ์--127-261
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างสูง--6-13
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สูง--1-6
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์----3
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--129-214
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เตี้ย--2-2
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างเตี้ย--5-8
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สูงตามเกณฑ์--113-186
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างสูง--6-8
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สูง--3-10
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--89-174
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เตี้ย--3-4
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างเตี้ย--8-9
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สูงตามเกณฑ์--72-146
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างสูง--4-9
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สูง--2-6
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--448-1,153
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เตี้ย--14-24
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างเตี้ย--16-42
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สูงตามเกณฑ์--376-968
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างสูง--27-64
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สูง--15-49
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์----6
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--79-255
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เตี้ย--7-14
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างเตี้ย--2-8
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สูงตามเกณฑ์--66-220
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างสูง--3-9
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สูง--1-3
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์----1
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--671-1,303
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เตี้ย--12-22
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างเตี้ย--21-49
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สูงตามเกณฑ์--560-1,059
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างสูง--44-89
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สูง--34-83
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์----1
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--125-254
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เตี้ย--10-12
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างเตี้ย--6-14
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สูงตามเกณฑ์--99-207
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างสูง--2-7
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สูง--8-13
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์----1
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--106-221
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เตี้ย--8-13
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างเตี้ย--5-11
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สูงตามเกณฑ์--89-187
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างสูง--2-3
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สูง--2-7
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--271-690
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เตี้ย--10-23
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างเตี้ย--12-26
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สูงตามเกณฑ์--222-558
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างสูง--16-43
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สูง--11-38
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์----2
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--74-169
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เตี้ย--3-9
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างเตี้ย--3-7
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สูงตามเกณฑ์--61-141
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างสูง--5-9
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สูง--2-3
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT