ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเชี่ยวชาญพิเศษ /ชายเชี่ยวชาญพิเศษ /หญิงเชี่ยวชาญพิเศษ /รวมเชี่ยวขาญ /ชายเชี่ยวขาญ /หญิงเชี่ยวขาญ /รวมชำนาญการพิเศษ /ชายชำนาญการพิเศษ /หญิงชำนาญการพิเศษ /รวมชำนาญการ/งาน /ชายชำนาญการ/งาน /หญิงชำนาญการ/งาน /รวมปฏิบัติการ/งาน /ชายปฏิบัติการ/งาน /หญิงปฏิบัติการ/งาน /รวมไม่มีวิทยฐานะ /ชายไม่มีวิทยฐานะ /หญิงไม่มีวิทยฐานะ /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
650001สพม.พล อต---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์ท่าอิฐสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์ผาจุกสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนบ้านแก่งสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์ท่าอิฐสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยบ้านโคนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยบ้านดาราสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์ป่าเซ่าสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์แสนตอสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์น้ำริดสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์
53012011 พิชัยพิชัยในเมืองสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลไผ่ล้อมสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลด่านแม่คำมันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลฝายหลวงสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันบ่อทองสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดแสนตอสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกท่าทองสหวิทยาเขตนเรศวร
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกในเมืองสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกในเมืองสหวิทยาเขตวังจันทน์
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกหัวรอสหวิทยาเขตพุทธชินราช
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกวังน้ำคู้สหวิทยาเขตพุทธชินราช
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกท่าทองสหวิทยาเขตนเรศวร
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกดอนทองสหวิทยาเขตพุทธชินราช
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกบ้านกร่างสหวิทยาเขตนเรศวร
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกในเมืองสหวิทยาเขตพุทธชินราช
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกมะขามสูงสหวิทยาเขตพุทธชินราช
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำชุมแสงสงครามสหวิทยาเขตนเรศวร
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำหนองกุลาสหวิทยาเขตนเรศวร
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มเนินกุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองชัยนามสหวิทยาเขตเอกาทศรถ
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองวังนกแอ่นสหวิทยาเขตเอกาทศรถ
65022005 หนองพระพิทยาวังทองหนองพระสหวิทยาเขตเอกาทศรถ
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองแก่งโสภาสหวิทยาเขตเอกาทศรถ
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองบ้านกลางสหวิทยาเขตเอกาทศรถ
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองท่าหมื่นรามสหวิทยาเขตเอกาทศรถ
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองบ้านกลางสหวิทยาเขตเอกาทศรถ
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองวังพิกุลสหวิทยาเขตเอกาทศรถ
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางวังโพรงสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางไทรย้อยสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
65032001 นครไทยนครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว
65032002 นาบัววิทยานครไทยนาบัวสหวิทยาเขตบางกลางท่าว
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยนครชุมสหวิทยาเขตบางกลางท่าว
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยบ้านแยงสหวิทยาเขตบางกลางท่าว
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยบ่อโพธิ์สหวิทยาเขตบางกลางท่าว
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยยางโกลนสหวิทยาเขตบางกลางท่าว
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการป่าแดงสหวิทยาเขตบางกลางท่าว
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสวนเมี่ยงสหวิทยาเขตบางกลางท่าว
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามวงฆ้องสหวิทยาเขตวังจันทน์
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามดงประคำสหวิทยาเขตวังจันทน์
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์วัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์คันโช้งสหวิทยาเขตวังจันทน์
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT