ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายปริญญาเอก /ชายปริญญาเอก /หญิงปริญญาเอก /รวมปริญญาโท /ชายปริญญาโท /หญิงปริญญาโท /รวมปริญญาตรี /ชายปริญญาตรี /หญิงปริญญาตรี /รวมอนุปริญญา /ชายอนุปริญญา /หญิงอนุปริญญา /รวมต่ำกว่าอนุปริญญา /ชายต่ำกว่าอนุปริญญา /หญิงต่ำกว่าอนุปริญญา /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
650001สพม.พล อต---3477222972229437000215172
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์ท่าอิฐสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 0020064006100000000130
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์ผาจุกสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์000002200220000000047
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนบ้านแก่งสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 001002000180000000042
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์ท่าอิฐสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์0010075006800000000148
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยบ้านโคนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 0000020090000000011
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยบ้านดาราสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 0000050080000000013
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์ป่าเซ่าสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์0000030070000000011
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์แสนตอสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 0000020090000000011
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์น้ำริดสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์00000800120000000020
53012011 พิชัยพิชัยในเมืองสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 0010043005600000000101
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลไผ่ล้อมสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์0000060070000000013
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลด่านแม่คำมันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 00000200110000000014
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลฝายหลวงสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์0000070080000000016
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันบ่อทองสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 00000190070000000027
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 000001600140000000030
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 001001500160000000035
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 00000800230000000031
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดแสนตอสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 000002400170000000042
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกท่าทองสหวิทยาเขตนเรศวร 0020079005900000000146
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกในเมืองสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 0040091005300000000150
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกในเมืองสหวิทยาเขตวังจันทน์ 0000063005100000000115
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกหัวรอสหวิทยาเขตพุทธชินราช 001003800350000000077
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกวังน้ำคู้สหวิทยาเขตพุทธชินราช 0000060060000000012
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกท่าทองสหวิทยาเขตนเรศวร 00000700130000000020
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกดอนทองสหวิทยาเขตพุทธชินราช 00100100080000000019
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกบ้านกร่างสหวิทยาเขตนเรศวร 00100900130000000023
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกในเมืองสหวิทยาเขตพุทธชินราช 000004600480000000097
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกมะขามสูงสหวิทยาเขตพุทธชินราช 002004300240000000070
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 000002700220000000050
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำชุมแสงสงครามสหวิทยาเขตนเรศวร 00100100030000000014
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำหนองกุลาสหวิทยาเขตนเรศวร 000002300320000000055
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มเนินกุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 0000040050000000010
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 001002000270000000051
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองชัยนามสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 001001800290000000052
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองวังนกแอ่นสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 0010030070000000011
65022005 หนองพระพิทยาวังทองหนองพระสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 00100300180000000023
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองแก่งโสภาสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 000002007000000009
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองบ้านกลางสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 00000900120000000026
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองท่าหมื่นรามสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 00000600130000000019
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองบ้านกลางสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 00000300110000000015
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองวังพิกุลสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 0000060090000000015
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 000001500370000000053
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางวังโพรงสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 0000070060000000017
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางไทรย้อยสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 0000070070000000014
65032001 นครไทยนครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 000003800420000000081
65032002 นาบัววิทยานครไทยนาบัวสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 0000050040000000014
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยนครชุมสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 0000040080000000013
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยบ้านแยงสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 00000800130000000021
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยบ่อโพธิ์สหวิทยาเขตบางกลางท่าว 0000040070000000013
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยยางโกลนสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 0010080030000000012
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการป่าแดงสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 001002100330000000058
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสวนเมี่ยงสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 0010060090000000016
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 000002100330000000066
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามวงฆ้องสหวิทยาเขตวังจันทน์ 00000100150000000016
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามดงประคำสหวิทยาเขตวังจันทน์ 0000030080000000012
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์วัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 000001600170000000035
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์คันโช้งสหวิทยาเขตวังจันทน์ 00000100100000000011
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT