จำนวนนักเรียน จบ ม.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนจบทั้งหมด2,6263,7606,386
มหาวิทยาลัยของรัฐ1,9123,1945,106
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ395796
มหาวิทยาลัยของเอกชน275582
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล283147430
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน111324
สถาบันพยาบาล15152
สถาบันทหาร18-18
สถาบันตำรวจ9-9
สถาบันอื่น ๆ9682178
รับราชการ---
ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
ภาคอุตสาหกรรม342559
ภาคการเกษตร8614
การประมง---
ค้าขาย ธุรกิจ141529
งานบริการ448
รับจ้างทั่วไป169108277
บวชในศาสนา---
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ112
อื่น ๆ-22

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนจบทั้งหมด249131380
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของรัฐ247131378
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันพยาบาล---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันทหาร---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันตำรวจ---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอื่น ๆ2-2
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับราชการ---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคอุตสาหกรรม---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคการเกษตร---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร การประมง---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค้าขาย ธุรกิจ---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร งานบริการ---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับจ้างทั่วไป---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร บวชในศาสนา---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่น ๆ---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนจบทั้งหมด4170111
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของรัฐ215778
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ-22
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของเอกชน224
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล9211
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันพยาบาล-44
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันทหาร---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันตำรวจ---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอื่น ๆ112
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับราชการ---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคอุตสาหกรรม---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคการเกษตร---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์การประมง---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค้าขาย ธุรกิจ---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์งานบริการ---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับจ้างทั่วไป8210
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์บวชในศาสนา---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่น ๆ---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนจบทั้งหมด5355108
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของรัฐ5252104
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของเอกชน134
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันพยาบาล---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันทหาร---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันตำรวจ---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอื่น ๆ---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับราชการ---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคอุตสาหกรรม---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคการเกษตร---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก การประมง---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค้าขาย ธุรกิจ---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก งานบริการ---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับจ้างทั่วไป---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก บวชในศาสนา---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่น ๆ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนจบทั้งหมด70429499
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของรัฐ70429499
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันพยาบาล---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันทหาร---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันตำรวจ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอื่น ๆ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับราชการ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคอุตสาหกรรม---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคการเกษตร---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์การประมง---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค้าขาย ธุรกิจ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์งานบริการ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับจ้างทั่วไป---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์บวชในศาสนา---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่น ๆ---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนจบทั้งหมด4913
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของรัฐ2810
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล2-2
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันพยาบาล-11
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันทหาร---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันตำรวจ---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอื่น ๆ---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับราชการ---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคอุตสาหกรรม---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคการเกษตร---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก การประมง---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค้าขาย ธุรกิจ---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก งานบริการ---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับจ้างทั่วไป---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก บวชในศาสนา---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่น ๆ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนจบทั้งหมด2911
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของรัฐ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ2810
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของเอกชน-11
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันพยาบาล---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันทหาร---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันตำรวจ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอื่น ๆ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับราชการ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคอุตสาหกรรม---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคการเกษตร---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก การประมง---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค้าขาย ธุรกิจ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก งานบริการ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับจ้างทั่วไป---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก บวชในศาสนา---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่น ๆ---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนจบทั้งหมด12820
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของรัฐ12820
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันพยาบาล---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันทหาร---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันตำรวจ---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอื่น ๆ---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับราชการ---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคอุตสาหกรรม---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคการเกษตร---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์การประมง---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค้าขาย ธุรกิจ---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์งานบริการ---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับจ้างทั่วไป---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์บวชในศาสนา---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่น ๆ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนจบทั้งหมด71017
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของรัฐ314
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของเอกชน-11
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล347
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันพยาบาล---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันทหาร---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันตำรวจ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอื่น ๆ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับราชการ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคอุตสาหกรรม---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคการเกษตร---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร การประมง---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค้าขาย ธุรกิจ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร งานบริการ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับจ้างทั่วไป145
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร บวชในศาสนา---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่น ๆ---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนจบทั้งหมด171532
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของรัฐ151227
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันพยาบาล---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันทหาร---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันตำรวจ---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอื่น ๆ---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับราชการ---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคอุตสาหกรรม235
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคการเกษตร---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์การประมง---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค้าขาย ธุรกิจ---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์งานบริการ---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับจ้างทั่วไป---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์บวชในศาสนา---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่น ๆ---
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนจบทั้งหมด84151235
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของรัฐ62125187
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของเอกชน-33
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล101121
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน-11
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันพยาบาล-44
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันทหาร5-5
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันตำรวจ---
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอื่น ๆ336
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับราชการ---
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคอุตสาหกรรม---
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคการเกษตร---
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก การประมง---
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค้าขาย ธุรกิจ---
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก งานบริการ-11
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับจ้างทั่วไป426
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก บวชในศาสนา---
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่น ๆ-11
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนจบทั้งหมด6612
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของรัฐ156
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล314
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันพยาบาล---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันทหาร---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันตำรวจ---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอื่น ๆ---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับราชการ---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคอุตสาหกรรม---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคการเกษตร---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์การประมง---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค้าขาย ธุรกิจ1-1
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์งานบริการ---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับจ้างทั่วไป1-1
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์บวชในศาสนา---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่น ๆ---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนจบทั้งหมด14923
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของรัฐ7714
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล2-2
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันพยาบาล-22
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันทหาร---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันตำรวจ---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอื่น ๆ---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับราชการ---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคอุตสาหกรรม---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคการเกษตร---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก การประมง---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค้าขาย ธุรกิจ2-2
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก งานบริการ---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับจ้างทั่วไป3-3
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก บวชในศาสนา---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่น ๆ---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนจบทั้งหมด103242
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของรัฐ82230
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของเอกชน-11
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล-44
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันพยาบาล-44
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันทหาร---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันตำรวจ1-1
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอื่น ๆ---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับราชการ---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคอุตสาหกรรม---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคการเกษตร---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์การประมง---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค้าขาย ธุรกิจ---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์งานบริการ-11
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับจ้างทั่วไป1-1
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์บวชในศาสนา---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่น ๆ---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนจบทั้งหมด395190
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของรัฐ273966
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ-11
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของเอกชน123
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล819
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน-11
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันพยาบาล---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันทหาร---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันตำรวจ---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอื่น ๆ---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับราชการ---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคอุตสาหกรรม3710
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคการเกษตร---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก การประมง---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค้าขาย ธุรกิจ---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก งานบริการ---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับจ้างทั่วไป---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก บวชในศาสนา---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่น ๆ---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนจบทั้งหมด345589
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของรัฐ294069
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของเอกชน134
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล246
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันพยาบาล-44
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันทหาร---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันตำรวจ---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอื่น ๆ---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับราชการ---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคอุตสาหกรรม---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคการเกษตร145
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร การประมง---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค้าขาย ธุรกิจ1-1
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร งานบริการ---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับจ้างทั่วไป---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร บวชในศาสนา---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่น ๆ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนจบทั้งหมด395089
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของรัฐ394988
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันพยาบาล-11
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันทหาร---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันตำรวจ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอื่น ๆ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับราชการ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคอุตสาหกรรม---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคการเกษตร---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร การประมง---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค้าขาย ธุรกิจ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร งานบริการ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับจ้างทั่วไป---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร บวชในศาสนา---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่น ๆ---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนจบทั้งหมด344983
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของรัฐ81624
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ224
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของเอกชน-11
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล161430
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันพยาบาล-55
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันทหาร---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันตำรวจ1-1
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอื่น ๆ---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับราชการ---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคอุตสาหกรรม2-2
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคการเกษตร-11
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร การประมง---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค้าขาย ธุรกิจ112
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร งานบริการ---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับจ้างทั่วไป3912
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร บวชในศาสนา---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ1-1
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่น ๆ---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนจบทั้งหมด5568123
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของรัฐ5568123
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันพยาบาล---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันทหาร---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันตำรวจ---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอื่น ๆ---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับราชการ---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคอุตสาหกรรม---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคการเกษตร---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร การประมง---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค้าขาย ธุรกิจ---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร งานบริการ---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับจ้างทั่วไป---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร บวชในศาสนา---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่น ๆ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนจบทั้งหมด34388431
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของรัฐ34388431
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันพยาบาล---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันทหาร---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันตำรวจ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอื่น ๆ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร รับราชการ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคอุตสาหกรรม---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคการเกษตร---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร การประมง---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค้าขาย ธุรกิจ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร งานบริการ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร รับจ้างทั่วไป---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร บวชในศาสนา---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อื่น ๆ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนจบทั้งหมด65481546
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของรัฐ65481546
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันพยาบาล---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันทหาร---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันตำรวจ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอื่น ๆ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับราชการ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคอุตสาหกรรม---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคการเกษตร---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา การประมง---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค้าขาย ธุรกิจ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา งานบริการ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับจ้างทั่วไป---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา บวชในศาสนา---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่น ๆ---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนจบทั้งหมด95156251
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของรัฐ95156251
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันพยาบาล---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันทหาร---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันตำรวจ---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอื่น ๆ---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ รับราชการ---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคอุตสาหกรรม---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคการเกษตร---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ การประมง---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค้าขาย ธุรกิจ---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ งานบริการ---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ รับจ้างทั่วไป---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ บวชในศาสนา---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่น ๆ---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนจบทั้งหมด117301418
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของรัฐ105279384
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ1-1
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของเอกชน71219
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล134
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันพยาบาล-22
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันทหาร1-1
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันตำรวจ1-1
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอื่น ๆ-11
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับราชการ---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคอุตสาหกรรม---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคการเกษตร---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช การประมง---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค้าขาย ธุรกิจ-11
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช งานบริการ-11
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับจ้างทั่วไป112
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช บวชในศาสนา---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ-11
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่น ๆ---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนจบทั้งหมด21517
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของรัฐ21214
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล-22
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันพยาบาล-11
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันทหาร---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันตำรวจ---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอื่น ๆ---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับราชการ---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคอุตสาหกรรม---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคการเกษตร---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช การประมง---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค้าขาย ธุรกิจ---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช งานบริการ---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับจ้างทั่วไป---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช บวชในศาสนา---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่น ๆ---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนจบทั้งหมด171734
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของรัฐ121022
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ246
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันพยาบาล---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันทหาร---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันตำรวจ---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอื่น ๆ---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร รับราชการ---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคอุตสาหกรรม---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคการเกษตร---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร การประมง---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค้าขาย ธุรกิจ---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร งานบริการ---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร รับจ้างทั่วไป336
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร บวชในศาสนา---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อื่น ๆ---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนจบทั้งหมด222042
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของรัฐ152035
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล2-2
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันพยาบาล---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันทหาร1-1
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันตำรวจ---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอื่น ๆ---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับราชการ---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคอุตสาหกรรม---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคการเกษตร---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช การประมง---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค้าขาย ธุรกิจ4-4
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช งานบริการ---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับจ้างทั่วไป---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช บวชในศาสนา---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่น ๆ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนจบทั้งหมด163046
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของรัฐ163046
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันพยาบาล---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันทหาร---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันตำรวจ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอื่น ๆ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร รับราชการ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคอุตสาหกรรม---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคการเกษตร---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร การประมง---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค้าขาย ธุรกิจ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร งานบริการ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร รับจ้างทั่วไป---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร บวชในศาสนา---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อื่น ๆ---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนจบทั้งหมด88105193
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของรัฐ75100175
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของเอกชน-33
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันพยาบาล---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันทหาร---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันตำรวจ1-1
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอื่น ๆ12214
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับราชการ---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคอุตสาหกรรม---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคการเกษตร---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช การประมง---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค้าขาย ธุรกิจ---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช งานบริการ---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับจ้างทั่วไป---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช บวชในศาสนา---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่น ๆ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนจบทั้งหมด5886144
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของรัฐ5885143
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันพยาบาล---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันทหาร---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันตำรวจ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอื่น ๆ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับราชการ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคอุตสาหกรรม---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคการเกษตร---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช การประมง---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค้าขาย ธุรกิจ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช งานบริการ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับจ้างทั่วไป---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช บวชในศาสนา---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่น ๆ-11
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนจบทั้งหมด4986135
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของรัฐ205878
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของเอกชน112
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล161228
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน246
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันพยาบาล---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันทหาร---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันตำรวจ---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอื่น ๆ---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร รับราชการ---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคอุตสาหกรรม1-1
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคการเกษตร2-2
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร การประมง---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค้าขาย ธุรกิจ268
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร งานบริการ---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร รับจ้างทั่วไป5510
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร บวชในศาสนา---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อื่น ๆ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนจบทั้งหมด181836
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของรัฐ161632
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน-22
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันพยาบาล---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันทหาร---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันตำรวจ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอื่น ๆ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร รับราชการ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคอุตสาหกรรม---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคการเกษตร---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร การประมง---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค้าขาย ธุรกิจ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร งานบริการ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร รับจ้างทั่วไป2-2
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร บวชในศาสนา---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อื่น ๆ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนจบทั้งหมด6495159
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของรัฐ6495159
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันพยาบาล---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันทหาร---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันตำรวจ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอื่น ๆ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร รับราชการ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคอุตสาหกรรม---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคการเกษตร---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร การประมง---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค้าขาย ธุรกิจ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร งานบริการ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร รับจ้างทั่วไป---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร บวชในศาสนา---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อื่น ๆ---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนจบทั้งหมด7714
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของรัฐ-44
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล729
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันพยาบาล---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันทหาร---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันตำรวจ---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอื่น ๆ---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับราชการ---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคอุตสาหกรรม---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคการเกษตร---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา การประมง---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค้าขาย ธุรกิจ---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา งานบริการ---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับจ้างทั่วไป-11
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา บวชในศาสนา---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่น ๆ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนจบทั้งหมด6449113
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของรัฐ273158
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของเอกชน224
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล211233
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน1-1
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันพยาบาล---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันทหาร1-1
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันตำรวจ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอื่น ๆ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับราชการ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคอุตสาหกรรม---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคการเกษตร---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา การประมง---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค้าขาย ธุรกิจ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา งานบริการ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับจ้างทั่วไป12416
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา บวชในศาสนา---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่น ๆ---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนจบทั้งหมด7292164
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของรัฐ183957
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ101727
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของเอกชน2-2
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันพยาบาล---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันทหาร---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันตำรวจ---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอื่น ๆ423678
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับราชการ---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคอุตสาหกรรม---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคการเกษตร---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ การประมง---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค้าขาย ธุรกิจ---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ งานบริการ---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับจ้างทั่วไป---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ บวชในศาสนา---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่น ๆ---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนจบทั้งหมด121527
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของรัฐ-44
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของเอกชน123
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล325
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันพยาบาล---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันทหาร---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันตำรวจ---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอื่น ๆ5712
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับราชการ---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคอุตสาหกรรม---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคการเกษตร1-1
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ การประมง---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค้าขาย ธุรกิจ---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ งานบริการ2-2
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับจ้างทั่วไป---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ บวชในศาสนา---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่น ๆ---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนจบทั้งหมด332760
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของรัฐ7613
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล8917
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันพยาบาล112
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันทหาร---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันตำรวจ---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอื่น ๆ---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับราชการ---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคอุตสาหกรรม---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคการเกษตร1-1
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ การประมง---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค้าขาย ธุรกิจ112
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ งานบริการ---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับจ้างทั่วไป151025
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ บวชในศาสนา---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่น ๆ---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนจบทั้งหมด111122
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของรัฐ145
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ1-1
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล4-4
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันพยาบาล---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันทหาร---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันตำรวจ1-1
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอื่น ๆ112
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับราชการ---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคอุตสาหกรรม---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคการเกษตร---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ การประมง---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค้าขาย ธุรกิจ---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ งานบริการ---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับจ้างทั่วไป369
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ บวชในศาสนา---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่น ๆ---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนจบทั้งหมด405191
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของรัฐ273562
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ-33
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของเอกชน-11
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล10414
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันพยาบาล---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันทหาร---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันตำรวจ---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอื่น ๆ---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับราชการ---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคอุตสาหกรรม112
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคการเกษตร---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ การประมง---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค้าขาย ธุรกิจ-33
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ งานบริการ---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับจ้างทั่วไป246
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ บวชในศาสนา---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่น ๆ---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนจบทั้งหมด382866
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของรัฐ41620
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล20626
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน112
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันพยาบาล---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันทหาร---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันตำรวจ1-1
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอื่น ๆ---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับราชการ---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคอุตสาหกรรม---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคการเกษตร---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ การประมง---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค้าขาย ธุรกิจ112
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ งานบริการ1-1
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับจ้างทั่วไป10414
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ บวชในศาสนา---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่น ๆ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนจบทั้งหมด221335
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของรัฐ7815
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของเอกชน112
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล1-1
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันพยาบาล---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันทหาร---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันตำรวจ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอื่น ๆ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับราชการ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคอุตสาหกรรม---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคการเกษตร---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ การประมง---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค้าขาย ธุรกิจ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ งานบริการ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับจ้างทั่วไป13417
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ บวชในศาสนา---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่น ๆ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนจบทั้งหมด141327
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของรัฐ549
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของเอกชน-22
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล1-1
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน224
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันพยาบาล-33
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันทหาร1-1
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันตำรวจ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอื่น ๆ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับราชการ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคอุตสาหกรรม-11
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคการเกษตร---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ การประมง---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค้าขาย ธุรกิจ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ งานบริการ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับจ้างทั่วไป516
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ บวชในศาสนา---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่น ๆ---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนจบทั้งหมด79116195
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของรัฐ4385128
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ1-1
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของเอกชน325
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล12820
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันพยาบาล-33
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันทหาร1-1
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันตำรวจ1-1
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอื่น ๆ---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับราชการ---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคอุตสาหกรรม-11
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคการเกษตร---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา การประมง---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค้าขาย ธุรกิจ---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา งานบริการ---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับจ้างทั่วไป181735
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา บวชในศาสนา---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่น ๆ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนจบทั้งหมด111526
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของรัฐ21012
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของเอกชน224
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล426
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันพยาบาล---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันทหาร---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันตำรวจ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอื่น ๆ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับราชการ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคอุตสาหกรรม---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคการเกษตร---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา การประมง---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค้าขาย ธุรกิจ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา งานบริการ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับจ้างทั่วไป314
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา บวชในศาสนา---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่น ๆ---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนจบทั้งหมด81624
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของรัฐ31215
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของเอกชน-11
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล2-2
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันพยาบาล---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันทหาร---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันตำรวจ---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอื่น ๆ---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับราชการ---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคอุตสาหกรรม---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคการเกษตร---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา การประมง---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค้าขาย ธุรกิจ-11
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา งานบริการ---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับจ้างทั่วไป325
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา บวชในศาสนา---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่น ๆ---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนจบทั้งหมด119160279
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของรัฐ40118158
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ201737
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของเอกชน123
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล22628
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน1-1
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันพยาบาล---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันทหาร5-5
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันตำรวจ2-2
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอื่น ๆ---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับราชการ---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคอุตสาหกรรม241236
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคการเกษตร112
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว การประมง---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค้าขาย ธุรกิจ1-1
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว งานบริการ---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับจ้างทั่วไป246
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว บวชในศาสนา---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่น ๆ---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนจบทั้งหมด111627
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของรัฐ5914
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล6612
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันพยาบาล---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันทหาร---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันตำรวจ---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอื่น ๆ---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับราชการ---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคอุตสาหกรรม---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคการเกษตร---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว การประมง---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค้าขาย ธุรกิจ---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว งานบริการ-11
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับจ้างทั่วไป---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว บวชในศาสนา---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่น ๆ---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนจบทั้งหมด141428
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของรัฐ141428
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันพยาบาล---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันทหาร---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันตำรวจ---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอื่น ๆ---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับราชการ---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคอุตสาหกรรม---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคการเกษตร---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว การประมง---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค้าขาย ธุรกิจ---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว งานบริการ---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับจ้างทั่วไป---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว บวชในศาสนา---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่น ๆ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนจบทั้งหมด222850
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของรัฐ152843
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล4-4
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน1-1
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันพยาบาล---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันทหาร---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันตำรวจ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอื่น ๆ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับราชการ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคอุตสาหกรรม1-1
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคการเกษตร1-1
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว การประมง---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค้าขาย ธุรกิจ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว งานบริการ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับจ้างทั่วไป---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว บวชในศาสนา---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่น ๆ---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนจบทั้งหมด151328
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของรัฐ5914
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล314
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันพยาบาล-22
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันทหาร---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันตำรวจ---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอื่น ๆ---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับราชการ---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคอุตสาหกรรม---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคการเกษตร---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว การประมง---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค้าขาย ธุรกิจ---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว งานบริการ---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับจ้างทั่วไป718
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว บวชในศาสนา---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่น ๆ---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนจบทั้งหมด151328
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของรัฐ235
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล538
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันพยาบาล-11
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันทหาร---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันตำรวจ---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอื่น ๆ-22
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับราชการ---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคอุตสาหกรรม---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคการเกษตร---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว การประมง---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค้าขาย ธุรกิจ---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว งานบริการ---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับจ้างทั่วไป8412
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว บวชในศาสนา---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่น ๆ---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนจบทั้งหมด83126209
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของรัฐ62114176
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของเอกชน134
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล20929
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันพยาบาล---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันทหาร---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันตำรวจ---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอื่น ๆ---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับราชการ---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคอุตสาหกรรม---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคการเกษตร---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว การประมง---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค้าขาย ธุรกิจ---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว งานบริการ---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับจ้างทั่วไป---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว บวชในศาสนา---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่น ๆ---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนจบทั้งหมด242650
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของรัฐ92231
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล9-9
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน1-1
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันพยาบาล-33
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันทหาร---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันตำรวจ---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอื่น ๆ1-1
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับราชการ---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคอุตสาหกรรม---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคการเกษตร1-1
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว การประมง---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค้าขาย ธุรกิจ-11
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว งานบริการ---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับจ้างทั่วไป3-3
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว บวชในศาสนา---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่น ๆ---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนจบทั้งหมด7294166
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของรัฐ245276
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของเอกชน-44
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล20828
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันพยาบาล-33
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันทหาร---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันตำรวจ---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอื่น ๆ282755
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ รับราชการ---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคอุตสาหกรรม---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคการเกษตร---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ การประมง---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค้าขาย ธุรกิจ---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ งานบริการ---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ รับจ้างทั่วไป---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ บวชในศาสนา---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่น ๆ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนจบทั้งหมด302151
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของรัฐ8917
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของเอกชน1-1
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล8614
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันพยาบาล-33
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันทหาร---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันตำรวจ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอื่น ๆ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ รับราชการ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคอุตสาหกรรม---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคการเกษตร---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ การประมง---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค้าขาย ธุรกิจ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ งานบริการ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ รับจ้างทั่วไป13316
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ บวชในศาสนา---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่น ๆ---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนจบทั้งหมด151631
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของรัฐ268
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ-22
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล527
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน213
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันพยาบาล-11
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันทหาร---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันตำรวจ---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอื่น ๆ1-1
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ รับราชการ---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคอุตสาหกรรม---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคการเกษตร---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ การประมง---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค้าขาย ธุรกิจ---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ งานบริการ---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ รับจ้างทั่วไป549
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ บวชในศาสนา---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่น ๆ---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนจบทั้งหมด5061111
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของรัฐ284371
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ-11
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล10313
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน-11
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันพยาบาล-22
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันทหาร3-3
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันตำรวจ---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอื่น ๆ-22
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ รับราชการ---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคอุตสาหกรรม---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคการเกษตร---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ การประมง---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ค้าขาย ธุรกิจ---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ งานบริการ1-1
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ รับจ้างทั่วไป8917
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ บวชในศาสนา---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่น ๆ---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนจบทั้งหมด211435
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของรัฐ101020
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล4-4
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันพยาบาล-11
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันทหาร---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันตำรวจ---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอื่น ๆ---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ รับราชการ---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคอุตสาหกรรม---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคการเกษตร---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ การประมง---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ค้าขาย ธุรกิจ---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ งานบริการ---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ รับจ้างทั่วไป7310
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ บวชในศาสนา---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่น ๆ---


ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT