จำนวนนักเรียน จบ ม.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนจบทั้งหมด2,5743,8736,447
มหาวิทยาลัยของรัฐ1,3763,0284,404
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ235275
มหาวิทยาลัยของเอกชน236689
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล362195557
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน232649
สถาบันพยาบาล86270
สถาบันทหาร17-17
สถาบันตำรวจ213
สถาบันอื่น ๆ557288845
รับราชการ2-2
ทำงานรัฐวิสาหกิจ178
ภาคอุตสาหกรรม231437
ภาคการเกษตร362460
การประมง---
ค้าขาย ธุรกิจ72027
งานบริการ4913
รับจ้างทั่วไป9974173
บวชในศาสนา---
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ9312
อื่น ๆ246

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนจบทั้งหมด240165405
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของรัฐ240165405
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันพยาบาล---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันทหาร---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันตำรวจ---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอื่น ๆ---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับราชการ---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคอุตสาหกรรม---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคการเกษตร---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร การประมง---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค้าขาย ธุรกิจ---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร งานบริการ---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับจ้างทั่วไป---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร บวชในศาสนา---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่น ๆ---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนจบทั้งหมด3872110
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของรัฐ226284
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ112
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล7411
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน246
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันพยาบาล112
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันทหาร1-1
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันตำรวจ---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอื่น ๆ---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับราชการ---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคอุตสาหกรรม---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคการเกษตร---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์การประมง---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค้าขาย ธุรกิจ---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์งานบริการ---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับจ้างทั่วไป4-4
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์บวชในศาสนา---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่น ๆ---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนจบทั้งหมด346094
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของรัฐ63339
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ-11
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของเอกชน325
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล71219
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน-44
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันพยาบาล-44
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันทหาร2-2
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันตำรวจ---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอื่น ๆ---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับราชการ---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคอุตสาหกรรม-11
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคการเกษตร13316
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก การประมง---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค้าขาย ธุรกิจ---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก งานบริการ---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับจ้างทั่วไป3-3
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก บวชในศาสนา---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่น ๆ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนจบทั้งหมด45483528
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของรัฐ45483528
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันพยาบาล---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันทหาร---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันตำรวจ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอื่น ๆ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับราชการ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคอุตสาหกรรม---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคการเกษตร---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์การประมง---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค้าขาย ธุรกิจ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์งานบริการ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับจ้างทั่วไป---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์บวชในศาสนา---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่น ๆ---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนจบทั้งหมด81220
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของรัฐ7916
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล123
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันพยาบาล---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันทหาร---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันตำรวจ---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอื่น ๆ-11
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับราชการ---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคอุตสาหกรรม---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคการเกษตร---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก การประมง---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค้าขาย ธุรกิจ---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก งานบริการ---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับจ้างทั่วไป---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก บวชในศาสนา---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่น ๆ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนจบทั้งหมด4610
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของรัฐ4610
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันพยาบาล---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันทหาร---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันตำรวจ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอื่น ๆ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับราชการ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคอุตสาหกรรม---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคการเกษตร---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก การประมง---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค้าขาย ธุรกิจ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก งานบริการ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับจ้างทั่วไป---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก บวชในศาสนา---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่น ๆ---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนจบทั้งหมด51419
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของรัฐ1910
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของเอกชน-11
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันพยาบาล-22
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันทหาร---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันตำรวจ---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอื่น ๆ314
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับราชการ---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคอุตสาหกรรม---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคการเกษตร---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์การประมง---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค้าขาย ธุรกิจ---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์งานบริการ---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับจ้างทั่วไป112
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์บวชในศาสนา---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่น ๆ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนจบทั้งหมด9615
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของรัฐ235
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของเอกชน2-2
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน213
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันพยาบาล---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันทหาร---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันตำรวจ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอื่น ๆ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับราชการ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคอุตสาหกรรม---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคการเกษตร---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร การประมง---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค้าขาย ธุรกิจ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร งานบริการ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับจ้างทั่วไป325
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร บวชในศาสนา---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่น ๆ---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนจบทั้งหมด222547
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของรัฐ151934
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันพยาบาล---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันทหาร---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันตำรวจ---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอื่น ๆ2-2
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับราชการ---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคอุตสาหกรรม---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคการเกษตร538
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์การประมง---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค้าขาย ธุรกิจ-22
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์งานบริการ---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับจ้างทั่วไป-11
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์บวชในศาสนา---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่น ๆ---
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนจบทั้งหมด87143230
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของรัฐ62109171
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของเอกชน268
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล41014
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน-11
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันพยาบาล-1111
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันทหาร5-5
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันตำรวจ213
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอื่น ๆ2-2
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับราชการ---
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคอุตสาหกรรม2-2
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคการเกษตร2-2
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก การประมง---
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค้าขาย ธุรกิจ325
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก งานบริการ-11
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับจ้างทั่วไป1-1
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก บวชในศาสนา---
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ224
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่น ๆ---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนจบทั้งหมด5611
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของรัฐ325
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันพยาบาล-33
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันทหาร---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันตำรวจ---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอื่น ๆ---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับราชการ---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคอุตสาหกรรม112
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคการเกษตร1-1
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์การประมง---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค้าขาย ธุรกิจ---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์งานบริการ---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับจ้างทั่วไป---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์บวชในศาสนา---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่น ๆ---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนจบทั้งหมด121426
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของรัฐ134
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของเอกชน-22
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล9918
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันพยาบาล---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันทหาร---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันตำรวจ---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอื่น ๆ---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับราชการ---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคอุตสาหกรรม---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคการเกษตร---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก การประมง---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค้าขาย ธุรกิจ---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก งานบริการ---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับจ้างทั่วไป2-2
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก บวชในศาสนา---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่น ๆ---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนจบทั้งหมด152237
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของรัฐ111930
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล123
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน2-2
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันพยาบาล---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันทหาร---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันตำรวจ---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สถาบันอื่น ๆ---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับราชการ---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคอุตสาหกรรม---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ภาคการเกษตร---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์การประมง---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค้าขาย ธุรกิจ---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์งานบริการ1-1
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์รับจ้างทั่วไป-11
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์บวชในศาสนา---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่น ๆ---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนจบทั้งหมด235780
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของรัฐ102333
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มหาวิทยาลัยของเอกชน71825
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล3-3
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน178
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันพยาบาล-33
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันทหาร1-1
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันตำรวจ---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สถาบันอื่น ๆ---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับราชการ---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคอุตสาหกรรม-66
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ภาคการเกษตร1-1
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก การประมง---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค้าขาย ธุรกิจ---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก งานบริการ---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก รับจ้างทั่วไป---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก บวชในศาสนา---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่น ๆ---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนจบทั้งหมด454691
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของรัฐ253358
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของเอกชน-33
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล14216
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน213
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันพยาบาล-33
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันทหาร---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันตำรวจ---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอื่น ๆ-11
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับราชการ---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคอุตสาหกรรม213
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคการเกษตร224
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร การประมง---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค้าขาย ธุรกิจ---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร งานบริการ---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับจ้างทั่วไป---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร บวชในศาสนา---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่น ๆ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนจบทั้งหมด404484
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของรัฐ404484
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันพยาบาล---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันทหาร---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันตำรวจ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอื่น ๆ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับราชการ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคอุตสาหกรรม---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคการเกษตร---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร การประมง---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค้าขาย ธุรกิจ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร งานบริการ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับจ้างทั่วไป---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร บวชในศาสนา---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่น ๆ---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนจบทั้งหมด306090
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของรัฐ143751
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของเอกชน-77
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล9110
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน-11
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันพยาบาล123
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันทหาร---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันตำรวจ---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอื่น ๆ---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับราชการ---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคอุตสาหกรรม1-1
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคการเกษตร51116
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร การประมง---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค้าขาย ธุรกิจ---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร งานบริการ---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับจ้างทั่วไป---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร บวชในศาสนา---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่น ๆ-11
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนจบทั้งหมด7889167
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของรัฐ7889167
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันพยาบาล---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันทหาร---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันตำรวจ---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สถาบันอื่น ๆ---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับราชการ---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคอุตสาหกรรม---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ภาคการเกษตร---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร การประมง---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค้าขาย ธุรกิจ---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร งานบริการ---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร รับจ้างทั่วไป---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร บวชในศาสนา---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่น ๆ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนจบทั้งหมด38679465
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของรัฐ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันพยาบาล---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันทหาร---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันตำรวจ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอื่น ๆ38679465
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร รับราชการ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคอุตสาหกรรม---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคการเกษตร---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร การประมง---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค้าขาย ธุรกิจ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร งานบริการ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร รับจ้างทั่วไป---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร บวชในศาสนา---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อื่น ๆ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนจบทั้งหมด46497543
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของรัฐ46497543
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันพยาบาล---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันทหาร---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันตำรวจ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอื่น ๆ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับราชการ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคอุตสาหกรรม---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคการเกษตร---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา การประมง---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค้าขาย ธุรกิจ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา งานบริการ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับจ้างทั่วไป---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา บวชในศาสนา---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่น ๆ---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนจบทั้งหมด82182264
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของรัฐ80181261
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ213
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันพยาบาล---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันทหาร---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันตำรวจ---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอื่น ๆ---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ รับราชการ---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคอุตสาหกรรม---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคการเกษตร---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ การประมง---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค้าขาย ธุรกิจ---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ งานบริการ---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ รับจ้างทั่วไป---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ บวชในศาสนา---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่น ๆ---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนจบทั้งหมด78263341
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของรัฐ76253329
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของเอกชน145
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล-11
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันพยาบาล-22
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันทหาร1-1
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันตำรวจ---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอื่น ๆ---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับราชการ---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคอุตสาหกรรม---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคการเกษตร---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช การประมง---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค้าขาย ธุรกิจ---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช งานบริการ---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับจ้างทั่วไป-22
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช บวชในศาสนา---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่น ๆ-11
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนจบทั้งหมด549
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของรัฐ-22
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล2-2
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน1-1
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันพยาบาล---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันทหาร---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันตำรวจ---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอื่น ๆ---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับราชการ---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคอุตสาหกรรม---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคการเกษตร---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช การประมง---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค้าขาย ธุรกิจ---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช งานบริการ---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับจ้างทั่วไป224
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช บวชในศาสนา---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่น ๆ---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนจบทั้งหมด171431
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของรัฐ131326
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ-11
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันพยาบาล---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันทหาร---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันตำรวจ---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอื่น ๆ---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร รับราชการ---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคอุตสาหกรรม---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคการเกษตร---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร การประมง---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค้าขาย ธุรกิจ---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร งานบริการ---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร รับจ้างทั่วไป4-4
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร บวชในศาสนา---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อื่น ๆ---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนจบทั้งหมด122032
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของรัฐ122032
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันพยาบาล---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันทหาร---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันตำรวจ---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอื่น ๆ---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับราชการ---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคอุตสาหกรรม---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคการเกษตร---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช การประมง---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค้าขาย ธุรกิจ---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช งานบริการ---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับจ้างทั่วไป---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช บวชในศาสนา---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่น ๆ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนจบทั้งหมด123446
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของรัฐ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ123446
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันพยาบาล---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันทหาร---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันตำรวจ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอื่น ๆ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร รับราชการ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคอุตสาหกรรม---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคการเกษตร---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร การประมง---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค้าขาย ธุรกิจ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร งานบริการ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร รับจ้างทั่วไป---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร บวชในศาสนา---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อื่น ๆ---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนจบทั้งหมด93117210
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของรัฐ6597162
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของเอกชน347
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล241640
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน1-1
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันพยาบาล---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันทหาร---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันตำรวจ---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอื่น ๆ---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับราชการ---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคอุตสาหกรรม---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคการเกษตร---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช การประมง---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค้าขาย ธุรกิจ---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช งานบริการ---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับจ้างทั่วไป---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช บวชในศาสนา---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่น ๆ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนจบทั้งหมด6280142
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของรัฐ6280142
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันพยาบาล---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันทหาร---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันตำรวจ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สถาบันอื่น ๆ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับราชการ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคอุตสาหกรรม---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ภาคการเกษตร---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช การประมง---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค้าขาย ธุรกิจ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช งานบริการ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช รับจ้างทั่วไป---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช บวชในศาสนา---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่น ๆ---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนจบทั้งหมด5160111
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของรัฐ143145
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล311546
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันพยาบาล---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันทหาร---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันตำรวจ---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอื่น ๆ---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร รับราชการ---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคอุตสาหกรรม2-2
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคการเกษตร3-3
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร การประมง---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค้าขาย ธุรกิจ11314
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร งานบริการ-11
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร รับจ้างทั่วไป---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร บวชในศาสนา---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อื่น ๆ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนจบทั้งหมด142539
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของรัฐ5813
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของเอกชน-11
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล459
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน112
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันพยาบาล-44
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันทหาร---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันตำรวจ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอื่น ๆ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร รับราชการ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคอุตสาหกรรม---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคการเกษตร---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร การประมง---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค้าขาย ธุรกิจ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร งานบริการ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร รับจ้างทั่วไป4610
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร บวชในศาสนา---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อื่น ๆ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนจบทั้งหมด80102182
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของรัฐ80102182
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันพยาบาล---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันทหาร---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันตำรวจ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สถาบันอื่น ๆ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร รับราชการ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคอุตสาหกรรม---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ภาคการเกษตร---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร การประมง---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค้าขาย ธุรกิจ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร งานบริการ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร รับจ้างทั่วไป---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร บวชในศาสนา---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อื่น ๆ---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนจบทั้งหมด12416
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของรัฐ7411
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล3-3
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันพยาบาล---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันทหาร---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันตำรวจ---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอื่น ๆ---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับราชการ---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคอุตสาหกรรม---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคการเกษตร---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา การประมง---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค้าขาย ธุรกิจ---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา งานบริการ1-1
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับจ้างทั่วไป1-1
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา บวชในศาสนา---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่น ๆ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนจบทั้งหมด7472146
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของรัฐ365389
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของเอกชน-11
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล371855
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน1-1
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันพยาบาล---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันทหาร---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันตำรวจ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอื่น ๆ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับราชการ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคอุตสาหกรรม---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคการเกษตร---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา การประมง---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค้าขาย ธุรกิจ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา งานบริการ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับจ้างทั่วไป---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา บวชในศาสนา---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่น ๆ---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนจบทั้งหมด95115210
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของรัฐ164258
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันพยาบาล---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันทหาร---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันตำรวจ---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอื่น ๆ7973152
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับราชการ---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคอุตสาหกรรม---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคการเกษตร---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ การประมง---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค้าขาย ธุรกิจ---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ งานบริการ---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับจ้างทั่วไป---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ บวชในศาสนา---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่น ๆ---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนจบทั้งหมด8513
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของรัฐ-22
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของเอกชน-11
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันพยาบาล---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันทหาร---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันตำรวจ---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอื่น ๆ---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับราชการ---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคอุตสาหกรรม---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคการเกษตร---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ การประมง---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค้าขาย ธุรกิจ---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ งานบริการ---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับจ้างทั่วไป8210
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ บวชในศาสนา---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่น ๆ---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนจบทั้งหมด392968
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของรัฐ71219
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล12719
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน1-1
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันพยาบาล---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันทหาร---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันตำรวจ---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอื่น ๆ---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับราชการ---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคอุตสาหกรรม1-1
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคการเกษตร---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ การประมง---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค้าขาย ธุรกิจ1-1
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ งานบริการ-55
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับจ้างทั่วไป17522
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ บวชในศาสนา---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่น ๆ---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนจบทั้งหมด101222
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของรัฐ347
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ112
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล2-2
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันพยาบาล-55
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันทหาร1-1
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันตำรวจ---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอื่น ๆ---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับราชการ---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคอุตสาหกรรม---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคการเกษตร---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ การประมง---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค้าขาย ธุรกิจ---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ งานบริการ---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับจ้างทั่วไป325
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ บวชในศาสนา---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่น ๆ---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนจบทั้งหมด323870
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของรัฐ41923
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของเอกชน-33
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล16319
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันพยาบาล---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันทหาร---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันตำรวจ---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอื่น ๆ111324
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับราชการ---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคอุตสาหกรรม---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคการเกษตร1-1
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ การประมง---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค้าขาย ธุรกิจ---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ งานบริการ---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับจ้างทั่วไป---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ บวชในศาสนา---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่น ๆ---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนจบทั้งหมด392766
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของรัฐ3811
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ112
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของเอกชน1-1
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล19120
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน639
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันพยาบาล-33
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันทหาร---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันตำรวจ---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอื่น ๆ-11
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับราชการ---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคอุตสาหกรรม4-4
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคการเกษตร112
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ การประมง---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค้าขาย ธุรกิจ-22
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ งานบริการ---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับจ้างทั่วไป4711
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ บวชในศาสนา---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่น ๆ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนจบทั้งหมด342155
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของรัฐ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ235
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของเอกชน-11
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล231437
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันพยาบาล---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันทหาร---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันตำรวจ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอื่น ๆ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับราชการ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคอุตสาหกรรม---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคการเกษตร---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ การประมง---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค้าขาย ธุรกิจ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ งานบริการ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับจ้างทั่วไป9312
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ บวชในศาสนา---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่น ๆ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนจบทั้งหมด121224
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของรัฐ437
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล4610
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน2-2
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันพยาบาล-22
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันทหาร---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันตำรวจ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สถาบันอื่น ๆ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับราชการ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคอุตสาหกรรม-11
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ภาคการเกษตร1-1
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ การประมง---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค้าขาย ธุรกิจ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ งานบริการ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ รับจ้างทั่วไป1-1
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ บวชในศาสนา---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่น ๆ---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนจบทั้งหมด82113195
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของรัฐ4071111
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ-33
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของเอกชน178
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล231336
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน-22
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันพยาบาล2-2
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันทหาร1-1
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันตำรวจ---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอื่น ๆ---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับราชการ2-2
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรัฐวิสาหกิจ-55
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคอุตสาหกรรม---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคการเกษตร---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา การประมง---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค้าขาย ธุรกิจ---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา งานบริการ---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับจ้างทั่วไป131225
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา บวชในศาสนา---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่น ๆ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนจบทั้งหมด102838
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของรัฐ1910
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล6915
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันพยาบาล145
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันทหาร1-1
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันตำรวจ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอื่น ๆ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับราชการ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคอุตสาหกรรม---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคการเกษตร-44
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา การประมง---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค้าขาย ธุรกิจ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา งานบริการ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับจ้างทั่วไป123
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา บวชในศาสนา---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่น ๆ---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนจบทั้งหมด191534
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของรัฐ-66
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยของเอกชน112
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล10414
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันพยาบาล213
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันทหาร---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันตำรวจ---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สถาบันอื่น ๆ---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับราชการ---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคอุตสาหกรรม3-3
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ภาคการเกษตร1-1
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา การประมง---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค้าขาย ธุรกิจ---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา งานบริการ112
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา รับจ้างทั่วไป123
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา บวชในศาสนา---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่น ๆ---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนจบทั้งหมด98137235
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของรัฐ80128208
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ224
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล15217
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันพยาบาล---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันทหาร---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันตำรวจ---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอื่น ๆ---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับราชการ---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคอุตสาหกรรม---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคการเกษตร---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว การประมง---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค้าขาย ธุรกิจ---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว งานบริการ---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับจ้างทั่วไป-33
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว บวชในศาสนา---
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ-11
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่น ๆ112
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนจบทั้งหมด14923
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของรัฐ549
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล9413
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันพยาบาล---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันทหาร---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันตำรวจ---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอื่น ๆ---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับราชการ---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคอุตสาหกรรม---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคการเกษตร---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว การประมง---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค้าขาย ธุรกิจ---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว งานบริการ-11
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับจ้างทั่วไป---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว บวชในศาสนา---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่น ๆ---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนจบทั้งหมด232043
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของรัฐ91423
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ235
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล415
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันพยาบาล---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันทหาร1-1
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันตำรวจ---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอื่น ๆ1-1
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับราชการ---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคอุตสาหกรรม527
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคการเกษตร---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว การประมง---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค้าขาย ธุรกิจ1-1
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว งานบริการ---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับจ้างทั่วไป---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว บวชในศาสนา---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่น ๆ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนจบทั้งหมด152439
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของรัฐ112233
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล4-4
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันพยาบาล---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันทหาร---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันตำรวจ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอื่น ๆ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับราชการ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคอุตสาหกรรม---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคการเกษตร---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว การประมง---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค้าขาย ธุรกิจ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว งานบริการ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับจ้างทั่วไป-22
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว บวชในศาสนา---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่น ๆ---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนจบทั้งหมด131225
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของรัฐ123
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล6511
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันพยาบาล-33
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันทหาร---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันตำรวจ---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอื่น ๆ1-1
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับราชการ---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคอุตสาหกรรม---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคการเกษตร---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว การประมง---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค้าขาย ธุรกิจ-11
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว งานบริการ---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับจ้างทั่วไป516
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว บวชในศาสนา---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่น ๆ---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนจบทั้งหมด161632
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของรัฐ141630
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล2-2
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันพยาบาล---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันทหาร---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันตำรวจ---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอื่น ๆ---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับราชการ---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคอุตสาหกรรม---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคการเกษตร---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว การประมง---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค้าขาย ธุรกิจ---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว งานบริการ---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับจ้างทั่วไป---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว บวชในศาสนา---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่น ๆ---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนจบทั้งหมด72127199
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของรัฐ51113164
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ-11
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล14721
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันพยาบาล123
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันทหาร1-1
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันตำรวจ---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอื่น ๆ---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับราชการ---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคอุตสาหกรรม---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคการเกษตร---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว การประมง---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค้าขาย ธุรกิจ1-1
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว งานบริการ---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับจ้างทั่วไป336
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว บวชในศาสนา---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่น ๆ112
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนจบทั้งหมด202343
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของรัฐ131831
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มหาวิทยาลัยของเอกชน235
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล4-4
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันพยาบาล---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันทหาร---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันตำรวจ---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สถาบันอื่น ๆ---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับราชการ---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรัฐวิสาหกิจ123
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคอุตสาหกรรม---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ภาคการเกษตร---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว การประมง---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค้าขาย ธุรกิจ---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว งานบริการ---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว รับจ้างทั่วไป---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว บวชในศาสนา---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่น ๆ---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนจบทั้งหมด72116188
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของรัฐ---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันพยาบาล---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันทหาร---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันตำรวจ---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอื่น ๆ72116188
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ รับราชการ---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคอุตสาหกรรม---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคการเกษตร---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ การประมง---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค้าขาย ธุรกิจ---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ งานบริการ---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ รับจ้างทั่วไป---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ บวชในศาสนา---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่น ๆ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนจบทั้งหมด171532
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของรัฐ8715
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล7815
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันพยาบาล---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันทหาร1-1
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันตำรวจ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอื่น ๆ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ รับราชการ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคอุตสาหกรรม---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคการเกษตร---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ การประมง---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค้าขาย ธุรกิจ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ งานบริการ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ รับจ้างทั่วไป1-1
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ บวชในศาสนา---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่น ๆ---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนจบทั้งหมด91928
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของรัฐ123
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล61218
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน112
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันพยาบาล---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันทหาร---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันตำรวจ---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอื่น ๆ---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ รับราชการ---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคอุตสาหกรรม---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคการเกษตร---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ การประมง---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค้าขาย ธุรกิจ---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ งานบริการ1-1
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ รับจ้างทั่วไป-44
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ บวชในศาสนา---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่น ๆ---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนจบทั้งหมด484896
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของรัฐ223052
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล13114
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันพยาบาล-77
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันทหาร1-1
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันตำรวจ---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอื่น ๆ---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ รับราชการ---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคอุตสาหกรรม---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคการเกษตร---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ การประมง---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ค้าขาย ธุรกิจ---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ งานบริการ---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ รับจ้างทั่วไป51015
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ บวชในศาสนา---
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ7-7
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่น ๆ---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนจบทั้งหมด131528
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของรัฐ178
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ มหาวิทยาลัยของเอกชน-11
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล718
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันพยาบาล---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันทหาร---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันตำรวจ---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สถาบันอื่น ๆ-33
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ รับราชการ---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคอุตสาหกรรม224
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ภาคการเกษตร---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ การประมง---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ค้าขาย ธุรกิจ---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ งานบริการ---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ รับจ้างทั่วไป314
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ บวชในศาสนา---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่น ๆ---


ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT