โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
3 โรงเรียนปลายทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์ดิจิทัลชุมชน) สนง.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
1 โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา (กสทช.)