ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกเพศ

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเพศ
ชายหญิงรวม
650001สพม.พล อต---215172
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์ท่าอิฐสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 4684130
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์ผาจุกสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์133247
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนบ้านแก่งสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 122842
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์ท่าอิฐสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์35114148
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยบ้านโคนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 3811
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยบ้านดาราสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 4913
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์ป่าเซ่าสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์2911
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์แสนตอสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 4711
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์น้ำริดสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์31720
53012011 พิชัยพิชัยในเมืองสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 3267101
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลไผ่ล้อมสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์4913
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลด่านแม่คำมันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 9514
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลฝายหลวงสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์51116
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันบ่อทองสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 121527
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 82230
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 122235
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 101931
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดแสนตอสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร 152742
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกท่าทองสหวิทยาเขตนเรศวร 40104146
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกในเมืองสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 26123150
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกในเมืองสหวิทยาเขตวังจันทน์ 2983115
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกหัวรอสหวิทยาเขตพุทธชินราช 255077
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกวังน้ำคู้สหวิทยาเขตพุทธชินราช 7512
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกท่าทองสหวิทยาเขตนเรศวร 61420
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกดอนทองสหวิทยาเขตพุทธชินราช 61319
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกบ้านกร่างสหวิทยาเขตนเรศวร 81523
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกในเมืองสหวิทยาเขตพุทธชินราช 207797
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกมะขามสูงสหวิทยาเขตพุทธชินราช 174870
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร 143350
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำชุมแสงสงครามสหวิทยาเขตนเรศวร 31114
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำหนองกุลาสหวิทยาเขตนเรศวร 213355
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มเนินกุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 4610
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 173151
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองชัยนามสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 124052
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองวังนกแอ่นสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 2811
65022005 หนองพระพิทยาวังทองหนองพระสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 41723
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองแก่งโสภาสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 639
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองบ้านกลางสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 81526
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองท่าหมื่นรามสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 81019
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองบ้านกลางสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 8615
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองวังพิกุลสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 41115
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 212853
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางวังโพรงสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 7917
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางไทรย้อยสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 41014
65032001 นครไทยนครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 186181
65032002 นาบัววิทยานครไทยนาบัวสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 41014
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยนครชุมสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 6613
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยบ้านแยงสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 101121
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยบ่อโพธิ์สหวิทยาเขตบางกลางท่าว 4813
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยยางโกลนสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 21112
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการป่าแดงสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 183658
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสวนเมี่ยงสหวิทยาเขตบางกลางท่าว 41216
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ 164566
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามวงฆ้องสหวิทยาเขตวังจันทน์ 51116
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามดงประคำสหวิทยาเขตวังจันทน์ 21012
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์วัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ 132135
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์คันโช้งสหวิทยาเขตวังจันทน์ 4611
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT