จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--20,752-42,485
ผอม--1,075-1,596
ค่อนข้างผอม--1,470-2,674
สมส่วน--14,268-30,247
ท้วม--1,193-2,291
เริ่มอ้วน--1,712-3,298
อ้วน--984-2,037
ค่านอกเกณฑ์--49-258
อายุนอกเกณฑ์--1-84

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--1,395-2,677
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ผอม--90-133
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างผอม--105-165
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สมส่วน--874-1,790
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ท้วม--82-151
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เริ่มอ้วน--156-260
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อ้วน--84-147
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่านอกเกณฑ์--4-31
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--445-855
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ผอม--11-15
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างผอม--19-39
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สมส่วน--345-656
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ท้วม--20-36
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เริ่มอ้วน--33-61
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อ้วน--14-40
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่านอกเกณฑ์--3-4
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์----4
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--425-783
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ผอม--18-26
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างผอม--39-61
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สมส่วน--279-514
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ท้วม--23-38
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เริ่มอ้วน--45-94
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อ้วน--21-43
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่านอกเกณฑ์----6
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์----1
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--1,435-3,031
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ผอม--80-118
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างผอม--100-198
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สมส่วน--1,042-2,250
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ท้วม--70-146
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เริ่มอ้วน--94-191
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อ้วน--47-111
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่านอกเกณฑ์--2-13
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์----4
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--94-146
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ผอม--6-8
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างผอม--6-9
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สมส่วน--61-96
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ท้วม--4-5
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เริ่มอ้วน--11-18
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อ้วน--6-10
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่านอกเกณฑ์-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--66-104
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ผอม--9-12
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างผอม--4-5
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สมส่วน--33-52
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ท้วม--8-12
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เริ่มอ้วน--7-11
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อ้วน--5-12
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่านอกเกณฑ์-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--97-172
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ผอม--1-5
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างผอม--3-4
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สมส่วน--66-121
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ท้วม--12-16
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เริ่มอ้วน--12-20
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อ้วน--3-5
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่านอกเกณฑ์----1
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--84-150
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ผอม--3-4
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างผอม--3-4
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สมส่วน--62-116
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ท้วม--2-2
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เริ่มอ้วน--11-16
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อ้วน--3-8
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่านอกเกณฑ์-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--122-228
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ผอม--10-22
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างผอม--8-12
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สมส่วน--90-161
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ท้วม--4-9
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เริ่มอ้วน--7-12
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อ้วน--3-11
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่านอกเกณฑ์-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์----1
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--1,366-2,131
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ผอม--48-68
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างผอม--96-138
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สมส่วน--902-1,419
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ท้วม--91-137
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เริ่มอ้วน--132-203
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อ้วน--95-155
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่านอกเกณฑ์--2-10
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์----1
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--94-160
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ผอม--3-4
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างผอม--5-11
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สมส่วน--69-113
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ท้วม--4-5
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เริ่มอ้วน--5-10
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อ้วน--7-14
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่านอกเกณฑ์--1-2
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์----1
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--102-196
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ผอม--3-7
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างผอม--4-11
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สมส่วน--80-150
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ท้วม--6-14
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เริ่มอ้วน--3-4
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อ้วน--3-6
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่านอกเกณฑ์--3-4
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนทั้งหมด--83-203
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ผอม--9-11
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่อนข้างผอม--7-16
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์สมส่วน--59-147
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ท้วม--4-12
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เริ่มอ้วน--3-6
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อ้วน--1-7
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ค่านอกเกณฑ์----2
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์----2
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนทั้งหมด--221-470
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ผอม--6-9
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่อนข้างผอม--19-31
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก สมส่วน--160-340
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ท้วม--9-28
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เริ่มอ้วน--16-37
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อ้วน--10-19
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ค่านอกเกณฑ์--1-4
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์----2
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--249-512
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ผอม--16-25
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างผอม--23-33
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สมส่วน--166-373
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ท้วม--11-20
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เริ่มอ้วน--22-36
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อ้วน--11-23
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่านอกเกณฑ์----2
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--309-625
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ผอม--11-20
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างผอม--17-32
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สมส่วน--233-460
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ท้วม--16-36
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เริ่มอ้วน--20-43
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อ้วน--12-32
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่านอกเกณฑ์----2
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--287-610
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ผอม--12-26
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างผอม--23-46
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สมส่วน--210-460
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ท้วม--12-21
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เริ่มอ้วน--16-30
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อ้วน--14-24
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่านอกเกณฑ์----2
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์----1
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนทั้งหมด--337-755
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ผอม--10-19
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่อนข้างผอม--25-55
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สมส่วน--256-571
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ท้วม--14-35
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เริ่มอ้วน--20-47
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อ้วน--11-23
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ค่านอกเกณฑ์--1-3
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์----2
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--1,551-3,051
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ผอม--83-121
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างผอม--102-184
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สมส่วน--963-2,026
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ท้วม--120-199
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เริ่มอ้วน--164-286
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อ้วน--111-198
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค่านอกเกณฑ์--7-32
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์--1-5
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--1,411-3,076
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ผอม--69-110
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างผอม--108-211
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สมส่วน--1,027-2,279
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ท้วม--75-178
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เริ่มอ้วน--88-189
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อ้วน--41-100
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่านอกเกณฑ์--3-8
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์----1
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--1,531-2,406
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ผอม--64-91
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างผอม--109-157
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ สมส่วน--1,040-1,646
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ท้วม--113-155
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เริ่มอ้วน--131-227
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ อ้วน--70-116
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่านอกเกณฑ์--4-10
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์----4
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด----1,522
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ผอม----33
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่อนข้างผอม----90
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สมส่วน----1,127
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ท้วม----65
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เริ่มอ้วน----107
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อ้วน----72
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่านอกเกณฑ์----23
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์----5
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--114-182
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ผอม--7-9
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่อนข้างผอม--6-6
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สมส่วน--72-118
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ท้วม--10-15
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เริ่มอ้วน--16-26
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อ้วน--3-8
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่านอกเกณฑ์-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--144-248
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ผอม--11-13
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างผอม--4-12
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สมส่วน--90-159
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ท้วม--5-12
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เริ่มอ้วน--21-28
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อ้วน--12-20
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค่านอกเกณฑ์--1-1
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์----3
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--135-268
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ผอม--8-14
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่อนข้างผอม--10-18
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สมส่วน--93-185
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ท้วม--7-13
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เริ่มอ้วน--8-16
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อ้วน--9-17
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่านอกเกณฑ์----2
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์----3
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--239-415
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ผอม--19-22
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างผอม--12-17
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร สมส่วน--155-278
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ท้วม--13-22
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เริ่มอ้วน--27-39
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อ้วน--13-31
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ค่านอกเกณฑ์----6
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--1,354-1,953
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ผอม--66-74
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่อนข้างผอม--82-124
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สมส่วน--912-1,335
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ท้วม--97-132
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เริ่มอ้วน--123-167
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อ้วน--70-109
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่านอกเกณฑ์--4-9
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์----3
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนทั้งหมด--288-720
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ผอม--12-18
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่อนข้างผอม--16-35
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช สมส่วน--211-534
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ท้วม--14-41
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เริ่มอ้วน--22-50
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อ้วน--12-34
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ค่านอกเกณฑ์--1-6
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์----2
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--548-978
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ผอม--34-41
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างผอม--40-59
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สมส่วน--354-682
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ท้วม--34-57
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เริ่มอ้วน--50-81
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อ้วน--35-55
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค่านอกเกณฑ์--1-3
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--139-258
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ผอม--5-8
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างผอม--7-12
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สมส่วน--96-186
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ท้วม--11-20
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เริ่มอ้วน--12-19
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อ้วน--8-12
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค่านอกเกณฑ์----1
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนทั้งหมด--513-1,085
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ผอม--18-29
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค่อนข้างผอม--33-47
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร สมส่วน--391-837
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ท้วม--22-54
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เริ่มอ้วน--26-64
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อ้วน--22-49
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ค่านอกเกณฑ์--1-3
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์----2
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--41-83
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ผอม--3-4
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างผอม--2-11
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สมส่วน--28-51
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ท้วม----4
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เริ่มอ้วน--4-7
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อ้วน--3-4
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่านอกเกณฑ์--1-2
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--581-1,001
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ผอม--37-53
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างผอม--42-65
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สมส่วน--386-681
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ท้วม--33-62
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เริ่มอ้วน--52-80
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อ้วน--30-53
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่านอกเกณฑ์--1-6
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์----1
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--399-978
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผอม--13-20
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างผอม--22-67
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สมส่วน--325-779
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ท้วม--19-39
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เริ่มอ้วน--12-47
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อ้วน--8-19
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่านอกเกณฑ์----3
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์----4
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--97-189
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผอม--3-4
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างผอม--5-11
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สมส่วน--67-131
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ท้วม--12-16
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เริ่มอ้วน--7-14
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อ้วน--3-9
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่านอกเกณฑ์----1
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์----3
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--231-446
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผอม--8-11
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างผอม--23-38
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สมส่วน--159-303
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ท้วม--11-20
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เริ่มอ้วน--20-42
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อ้วน--10-29
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่านอกเกณฑ์----3
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--43-147
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผอม----1
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างผอม--1-7
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สมส่วน--36-111
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ท้วม--4-7
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เริ่มอ้วน--2-11
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อ้วน----6
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่านอกเกณฑ์----3
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์----1
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--235-557
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผอม--11-15
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างผอม--16-32
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สมส่วน--166-413
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ท้วม--17-32
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เริ่มอ้วน--14-39
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อ้วน--11-23
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่านอกเกณฑ์----2
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์----1
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--106-292
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผอม--4-11
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างผอม--11-20
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สมส่วน--78-211
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ท้วม--3-11
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เริ่มอ้วน--6-15
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อ้วน--4-20
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่านอกเกณฑ์----3
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์----1
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--70-195
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผอม--14-18
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างผอม--6-13
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สมส่วน--43-136
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ท้วม--2-10
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เริ่มอ้วน--3-12
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อ้วน--2-6
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่านอกเกณฑ์-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนทั้งหมด--139-228
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผอม--4-6
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่อนข้างผอม--6-8
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ สมส่วน--96-159
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ท้วม--8-17
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เริ่มอ้วน--15-23
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อ้วน--10-14
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ค่านอกเกณฑ์----1
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--286-1,105
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ผอม--21-44
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างผอม--24-56
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สมส่วน--207-831
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ท้วม--8-44
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เริ่มอ้วน--16-69
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อ้วน--9-49
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่านอกเกณฑ์--1-5
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์----7
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--133-259
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ผอม--7-9
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างผอม--9-15
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สมส่วน--84-179
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ท้วม--5-10
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เริ่มอ้วน--13-24
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อ้วน--15-19
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่านอกเกณฑ์-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์----3
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนทั้งหมด--121-237
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ผอม--10-15
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่อนข้างผอม--13-21
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา สมส่วน--72-147
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ท้วม--5-13
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เริ่มอ้วน--10-21
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อ้วน--11-19
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ค่านอกเกณฑ์----1
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--732-1,582
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ผอม--67-85
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างผอม--54-108
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สมส่วน--496-1,152
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ท้วม--34-75
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เริ่มอ้วน--51-105
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อ้วน--29-45
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่านอกเกณฑ์--1-11
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์----1
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--86-172
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ผอม--8-11
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างผอม--16-27
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สมส่วน--49-106
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ท้วม--3-5
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เริ่มอ้วน--7-11
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อ้วน--3-11
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่านอกเกณฑ์-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์----1
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--106-213
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ผอม--4-6
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างผอม--9-15
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สมส่วน--74-154
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ท้วม--7-10
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เริ่มอ้วน--6-18
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อ้วน--6-10
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่านอกเกณฑ์-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--154-311
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ผอม--7-9
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างผอม--9-12
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สมส่วน--111-231
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ท้วม--10-23
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เริ่มอ้วน--13-24
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อ้วน--4-9
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่านอกเกณฑ์-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์----3
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--130-215
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ผอม--8-8
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างผอม--13-19
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สมส่วน--86-151
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ท้วม--10-16
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เริ่มอ้วน--11-15
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อ้วน--2-4
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่านอกเกณฑ์----2
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--89-173
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ผอม----2
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างผอม--5-16
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สมส่วน--81-145
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ท้วม----3
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เริ่มอ้วน--3-5
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อ้วน----2
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่านอกเกณฑ์-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--456-1,186
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ผอม--24-36
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างผอม--48-86
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สมส่วน--317-883
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ท้วม--24-54
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เริ่มอ้วน--29-75
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อ้วน--14-38
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่านอกเกณฑ์----8
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์----6
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนทั้งหมด--81-259
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ผอม--1-2
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่อนข้างผอม--1-5
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว สมส่วน--74-243
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ท้วม--1-3
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เริ่มอ้วน--3-4
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อ้วน-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ค่านอกเกณฑ์--1-1
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์----1
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--675-1,314
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ผอม--49-63
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างผอม--60-99
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สมส่วน--437-896
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ท้วม--32-57
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เริ่มอ้วน--67-127
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อ้วน--26-61
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่านอกเกณฑ์--4-10
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์----1
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--128-258
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ผอม--7-10
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างผอม--7-11
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สมส่วน--77-163
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ท้วม--11-21
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เริ่มอ้วน--16-28
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อ้วน--9-23
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่านอกเกณฑ์--1-1
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์----1
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--110-233
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ผอม--6-8
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างผอม--10-20
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ สมส่วน--80-170
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ท้วม--3-10
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เริ่มอ้วน--7-14
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อ้วน--4-11
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่านอกเกณฑ์-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--272-713
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ผอม--11-24
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างผอม--19-43
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สมส่วน--197-515
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ท้วม--15-35
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เริ่มอ้วน--19-56
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อ้วน--11-33
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่านอกเกณฑ์----5
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์----2
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนทั้งหมด--73-169
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ผอม--6-6
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่อนข้างผอม--4-7
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ สมส่วน--51-125
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ท้วม--3-8
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เริ่มอ้วน--5-14
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อ้วน--4-9
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ค่านอกเกณฑ์-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT