จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-3

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--8,3336,32114,654
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง-----
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย--134
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน--8,2426,24214,484
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด--1-1
อื่นๆ-----
กำพร้า--372562
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--71219
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--453984
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--1735178
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กเร่ร่อน-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ผลกระทบจากเอดส์-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ชนกลุ่มน้อย-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กยากจน--1735178
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่นๆ-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร กำพร้า-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--120154274
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กเร่ร่อน-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ผลกระทบจากเอดส์-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ชนกลุ่มน้อย-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กยากจน--120154274
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่นๆ-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์กำพร้า-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--15894252
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กเร่ร่อน-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ผลกระทบจากเอดส์-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ชนกลุ่มน้อย-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กยากจน--15894252
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่นๆ-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก กำพร้า-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--376231607
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กเร่ร่อน-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ผลกระทบจากเอดส์-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ชนกลุ่มน้อย-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กยากจน--370217587
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่นๆ-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์กำพร้า--21113
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--235
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--2-2
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--8521106
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กเร่ร่อน-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ผลกระทบจากเอดส์-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ชนกลุ่มน้อย-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กยากจน--8521106
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่นๆ-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก กำพร้า-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--633699
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กเร่ร่อน-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ผลกระทบจากเอดส์-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ชนกลุ่มน้อย-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กยากจน--633699
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่นๆ-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก กำพร้า-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--9364157
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กเร่ร่อน-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ผลกระทบจากเอดส์-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ชนกลุ่มน้อย-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กยากจน--9364157
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่นๆ-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์กำพร้า-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--8460144
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กเร่ร่อน-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ผลกระทบจากเอดส์-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ชนกลุ่มน้อย-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กยากจน--8460144
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่นๆ-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร กำพร้า-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--122102224
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กเร่ร่อน-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ผลกระทบจากเอดส์-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ชนกลุ่มน้อย-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กยากจน--122102224
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่นๆ-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์กำพร้า-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--268109377
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กเร่ร่อน-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ผลกระทบจากเอดส์-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ชนกลุ่มน้อย-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กยากจน--268109377
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่นๆ-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก กำพร้า-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--7935114
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กเร่ร่อน-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ผลกระทบจากเอดส์-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ชนกลุ่มน้อย-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กยากจน--7835113
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่นๆ-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์กำพร้า-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--10058158
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กเร่ร่อน-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ผลกระทบจากเอดส์-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ชนกลุ่มน้อย-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กยากจน--9958157
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่นๆ-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก กำพร้า-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--6888156
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กเร่ร่อน-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ผลกระทบจากเอดส์-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ชนกลุ่มน้อย-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กยากจน--6282144
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อื่นๆ-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์กำพร้า--3-3
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--112
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--257
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--134151285
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กเร่ร่อน-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ผลกระทบจากเอดส์-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ชนกลุ่มน้อย-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กยากจน--130150280
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อื่นๆ-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก กำพร้า--4-4
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---11
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--210109319
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กเร่ร่อน-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ผลกระทบจากเอดส์-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ชนกลุ่มน้อย-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กยากจน--209107316
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่นๆ-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร กำพร้า---22
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--282221503
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กเร่ร่อน-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ผลกระทบจากเอดส์-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ชนกลุ่มน้อย-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กยากจน--282221503
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่นๆ-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร กำพร้า-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--84142226
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กเร่ร่อน-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ผลกระทบจากเอดส์-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ชนกลุ่มน้อย-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กยากจน--82142224
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่นๆ-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร กำพร้า-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--2-2
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--215192407
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กเร่ร่อน-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ผลกระทบจากเอดส์-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ชนกลุ่มน้อย-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กยากจน--214192406
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อื่นๆ-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร กำพร้า--1-1
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--186153339
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กเร่ร่อน-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ผลกระทบจากเอดส์-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ชนกลุ่มน้อย-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กยากจน--185149334
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อื่นๆ-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร กำพร้า--1-1
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---33
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---11
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--88126214
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กเร่ร่อน-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ผลกระทบจากเอดส์-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ชนกลุ่มน้อย-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กยากจน--85124209
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่นๆ-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา กำพร้า--112
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--213
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--89103192
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กเร่ร่อน-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ผลกระทบจากเอดส์-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ชนกลุ่มน้อย-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กยากจน--86103189
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่นๆ-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ กำพร้า--2-2
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด---122122
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กเร่ร่อน-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ผลกระทบจากเอดส์-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ชนกลุ่มน้อย-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กยากจน---117117
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่นๆ-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช กำพร้า---11
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---33
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---11
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--8747134
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กเร่ร่อน-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ผลกระทบจากเอดส์-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ชนกลุ่มน้อย-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กยากจน--8747134
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่นๆ-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช กำพร้า-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--12991220
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กเร่ร่อน-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ผลกระทบจากเอดส์-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ชนกลุ่มน้อย-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กยากจน--12991220
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อื่นๆ-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร กำพร้า-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--12626152
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กเร่ร่อน-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ผลกระทบจากเอดส์-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ชนกลุ่มน้อย-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กยากจน--12626152
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่นๆ-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช กำพร้า-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--237159396
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กเร่ร่อน-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ผลกระทบจากเอดส์-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ชนกลุ่มน้อย-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กยากจน--237159396
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อื่นๆ-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร กำพร้า-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--425197622
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กเร่ร่อน-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ผลกระทบจากเอดส์-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ชนกลุ่มน้อย--1-1
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กยากจน--378173551
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่นๆ-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช กำพร้า--22729
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--112
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--231639
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กเร่ร่อน-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ผลกระทบจากเอดส์-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ชนกลุ่มน้อย-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กยากจน-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อื่นๆ-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช กำพร้า-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--60-60
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กเร่ร่อน-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ผลกระทบจากเอดส์-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ชนกลุ่มน้อย-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กยากจน--60-60
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อื่นๆ-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร กำพร้า-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--135105240
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กเร่ร่อน-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ผลกระทบจากเอดส์-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ชนกลุ่มน้อย-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กยากจน--135105240
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อื่นๆ-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร กำพร้า-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--371485856
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กเร่ร่อน-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ผลกระทบจากเอดส์-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ชนกลุ่มน้อย-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กยากจน--371485856
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อื่นๆ-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร กำพร้า-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--302454
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กเร่ร่อน-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ผลกระทบจากเอดส์-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ชนกลุ่มน้อย-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กยากจน--302454
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่นๆ-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา กำพร้า-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--39277469
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กเร่ร่อน-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ผลกระทบจากเอดส์-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ชนกลุ่มน้อย-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กยากจน--39277469
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่นๆ-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา กำพร้า-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--9533128
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กเร่ร่อน-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผลกระทบจากเอดส์-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ชนกลุ่มน้อย-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กยากจน--9533128
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่นๆ-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ กำพร้า-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--90-90
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กเร่ร่อน-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผลกระทบจากเอดส์-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ชนกลุ่มน้อย-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กยากจน--90-90
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่นๆ-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ กำพร้า-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--15198249
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กเร่ร่อน-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผลกระทบจากเอดส์-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ชนกลุ่มน้อย-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กยากจน--15198249
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่นๆ-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ กำพร้า-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--2779106
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กเร่ร่อน-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผลกระทบจากเอดส์-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ชนกลุ่มน้อย---11
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กยากจน--2678104
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่นๆ-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ กำพร้า-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--220277497
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กเร่ร่อน-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผลกระทบจากเอดส์-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ชนกลุ่มน้อย-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กยากจน--220274494
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่นๆ-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ กำพร้า-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---33
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--523991
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กเร่ร่อน-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผลกระทบจากเอดส์-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ชนกลุ่มน้อย-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กยากจน--432871
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่นๆ-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ กำพร้า--112
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--81018
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--263460
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กเร่ร่อน-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผลกระทบจากเอดส์-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ชนกลุ่มน้อย-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กยากจน--263460
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่นๆ-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ กำพร้า-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--13381214
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กเร่ร่อน-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผลกระทบจากเอดส์-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ชนกลุ่มน้อย-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กยากจน--13281213
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อื่นๆ-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ กำพร้า-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--22137258
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กเร่ร่อน-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ผลกระทบจากเอดส์-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ชนกลุ่มน้อย-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กยากจน--22137258
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่นๆ-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา กำพร้า-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--11235147
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กเร่ร่อน-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ผลกระทบจากเอดส์-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ชนกลุ่มน้อย-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กยากจน--11135146
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่นๆ-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา กำพร้า-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--11788205
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กเร่ร่อน-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ผลกระทบจากเอดส์-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ชนกลุ่มน้อย-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กยากจน--11788205
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อื่นๆ-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา กำพร้า-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--1472149
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กเร่ร่อน-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ผลกระทบจากเอดส์-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ชนกลุ่มน้อย-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กยากจน--147-147
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่นๆ-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว กำพร้า---22
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--5254106
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กเร่ร่อน-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ผลกระทบจากเอดส์-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ชนกลุ่มน้อย-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กยากจน--5254106
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่นๆ-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว กำพร้า-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--9497191
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กเร่ร่อน-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ผลกระทบจากเอดส์-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ชนกลุ่มน้อย-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กยากจน--9496190
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่นๆ-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว กำพร้า-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---11
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--134140274
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กเร่ร่อน-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ผลกระทบจากเอดส์-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ชนกลุ่มน้อย---11
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กยากจน--133139272
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่นๆ-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว กำพร้า-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--12881209
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กเร่ร่อน-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ผลกระทบจากเอดส์-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ชนกลุ่มน้อย-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กยากจน--12881209
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่นๆ-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว กำพร้า-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--8883171
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กเร่ร่อน-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ผลกระทบจากเอดส์-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ชนกลุ่มน้อย-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กยากจน--8883171
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่นๆ-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว กำพร้า-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--176110286
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กเร่ร่อน-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ผลกระทบจากเอดส์-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ชนกลุ่มน้อย-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กยากจน--176110286
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่นๆ-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว กำพร้า-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--72142214
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กเร่ร่อน-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ผลกระทบจากเอดส์-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ชนกลุ่มน้อย---11
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กยากจน--72140212
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อื่นๆ-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว กำพร้า-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---11
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--6576261,283
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กเร่ร่อน-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ผลกระทบจากเอดส์-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ชนกลุ่มน้อย-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กยากจน--6576261,283
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่นๆ-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ กำพร้า-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--117110227
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กเร่ร่อน-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ผลกระทบจากเอดส์-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ชนกลุ่มน้อย-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กยากจน--117110227
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่นๆ-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ กำพร้า-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--103104207
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กเร่ร่อน-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ผลกระทบจากเอดส์-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ชนกลุ่มน้อย-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กยากจน--102104206
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่นๆ-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ กำพร้า-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--185298483
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กเร่ร่อน-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ผลกระทบจากเอดส์-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ชนกลุ่มน้อย-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กยากจน--185298483
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่นๆ-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ กำพร้า-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--6786153
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กเร่ร่อน-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ผลกระทบจากเอดส์-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ชนกลุ่มน้อย-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กยากจน--6686152
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด--1-1
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อื่นๆ-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ กำพร้า-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT