จำนวนนักเรียน จำแนกตามความขาดแคลน


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ความขาดแคลน ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--7,5196,49914,018
เครื่องแบบนักเรียน--6,9856,06413,049
เครื่องเขียน--6,8595,93112,790
แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--6,6985,69912,397
อาหารกลางวัน--6,2995,79112,090
ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--6,6415,77912,420
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--18853241
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องแบบนักเรียน--18652238
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องเขียน--18850238
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--18849237
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อาหารกลางวัน--18752239
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--18850238
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--117156273
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องแบบนักเรียน--108146254
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องเขียน--99138237
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--104114218
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อาหารกลางวัน--98127225
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--95113208
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--15598253
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องแบบนักเรียน--15598253
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องเขียน--15598253
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--15598253
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อาหารกลางวัน--15598253
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--15598253
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--326237563
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องแบบนักเรียน--323231554
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องเขียน--317224541
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--315218533
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อาหารกลางวัน--314223537
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--316217533
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--8744131
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องแบบนักเรียน--7542117
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องเขียน--7131102
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--643599
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อาหารกลางวัน--533386
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--593392
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--6436100
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องแบบนักเรียน--613697
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องเขียน--593695
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--513485
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อาหารกลางวัน--493483
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--483482
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--9670166
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องแบบนักเรียน--9569164
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องเขียน--9669165
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--9368161
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อาหารกลางวัน--8365148
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--9368161
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--7460134
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องแบบนักเรียน--5557112
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องเขียน--7259131
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--6858126
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อาหารกลางวัน--435497
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--5357110
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--11897215
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องแบบนักเรียน--11897215
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องเขียน--11897215
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--11897215
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อาหารกลางวัน--10997206
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--11897215
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--31233
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องแบบนักเรียน--24226
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องเขียน--22-22
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--18-18
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อาหารกลางวัน--18-18
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--16-16
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--8336119
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องแบบนักเรียน--801595
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องเขียน--811596
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--791594
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อาหารกลางวัน--8034114
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--791594
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--9982181
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องแบบนักเรียน--9982181
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องเขียน--9982181
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--9982181
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อาหารกลางวัน--9782179
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--9982181
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--6891159
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องแบบนักเรียน--6281143
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องเขียน--5475129
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--4864112
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อาหารกลางวัน--5767124
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--5162113
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--146105251
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องแบบนักเรียน--125104229
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องเขียน--120103223
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--109100209
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อาหารกลางวัน--10698204
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--106100206
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--208142350
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องแบบนักเรียน--206131337
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องเขียน--206132338
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--207134341
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อาหารกลางวัน--206126332
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--207126333
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--191144335
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องแบบนักเรียน--189142331
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องเขียน--188142330
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--189143332
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อาหารกลางวัน--158141299
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--187142329
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--157140297
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องแบบนักเรียน--155136291
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องเขียน--151135286
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--15325178
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อาหารกลางวัน--151133284
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--151132283
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--192159351
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องแบบนักเรียน--191157348
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องเขียน--192156348
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--188156344
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อาหารกลางวัน--175158333
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--191157348
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--171127298
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องแบบนักเรียน--169121290
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องเขียน--162125287
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--166118284
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อาหารกลางวัน--154116270
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--162118280
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--10430134
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องแบบนักเรียน--9523118
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องเขียน--9719116
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--9615111
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อาหารกลางวัน--9116107
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--9213105
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--232157389
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องแบบนักเรียน--227151378
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องเขียน--226151377
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--224148372
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ อาหารกลางวัน--217150367
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--223148371
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด---326326
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องแบบนักเรียน---279279
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องเขียน---296296
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)---284284
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อาหารกลางวัน---263263
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า---268268
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--8254136
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องแบบนักเรียน--8253135
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องเขียน--8252134
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--8252134
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อาหารกลางวัน--8254136
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--8252134
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--139102241
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องแบบนักเรียน--138100238
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องเขียน--139102241
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--139102241
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อาหารกลางวัน--13798235
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--139102241
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--4711
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องแบบนักเรียน--4711
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องเขียน--4610
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--4610
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อาหารกลางวัน--369
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--4610
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--202156358
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องแบบนักเรียน--201155356
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องเขียน--201155356
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--197155352
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อาหารกลางวัน--189154343
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--196155351
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--393177570
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องแบบนักเรียน--391177568
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องเขียน--392176568
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--391176567
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อาหารกลางวัน--718
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--389176565
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--167
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องแบบนักเรียน--156
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องเขียน--145
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--134
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อาหารกลางวัน--156
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--134
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--15722
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องแบบนักเรียน--11617
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องเขียน--10616
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--12618
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อาหารกลางวัน--11516
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--10515
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--136116252
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องแบบนักเรียน--136116252
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องเขียน--136116252
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--135115250
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อาหารกลางวัน--135115250
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--135116251
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--340495835
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องแบบนักเรียน--338491829
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องเขียน--336485821
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--327488815
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อาหารกลางวัน--282483765
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--327483810
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--322557
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องแบบนักเรียน--322456
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องเขียน--312556
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--302555
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อาหารกลางวัน--312556
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--302555
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--40592497
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องแบบนักเรียน--40392495
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องเขียน--40291493
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--40191492
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อาหารกลางวัน--38791478
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--39791488
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--213282495
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องแบบนักเรียน--138228366
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องเขียน--124203327
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--126184310
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อาหารกลางวัน--193262455
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--126196322
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด---1919
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องแบบนักเรียน---1818
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องเขียน---1818
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)---1818
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อาหารกลางวัน---1919
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า---1818
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--156148304
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องแบบนักเรียน--151146297
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องเขียน--151145296
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--152147299
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อาหารกลางวัน--113145258
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--151146297
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--3088118
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องแบบนักเรียน--3086116
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องเขียน--2979108
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--2773100
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อาหารกลางวัน--287199
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--2774101
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--226295521
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องแบบนักเรียน--226289515
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องเขียน--226286512
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--224284508
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อาหารกลางวัน--210250460
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--225281506
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--21618
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องแบบนักเรียน--279
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องเขียน---66
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)---55
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อาหารกลางวัน---1111
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า---44
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--4677123
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องแบบนักเรียน--4672118
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องเขียน--4569114
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--4570115
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อาหารกลางวัน--4571116
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--4567112
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--12681207
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องแบบนักเรียน--12623149
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องเขียน--12621147
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--12422146
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อาหารกลางวัน--296291
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--12422146
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--28936325
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องแบบนักเรียน---33
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องเขียน---22
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)---22
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อาหารกลางวัน--28935324
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า---22
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--11575190
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องแบบนักเรียน--11471185
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องเขียน--11569184
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--11574189
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อาหารกลางวัน--11471185
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--11570185
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--11074184
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องแบบนักเรียน--10973182
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องเขียน--10971180
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--8669155
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อาหารกลางวัน--7863141
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--8768155
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--14327170
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องแบบนักเรียน--11224136
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องเขียน--10113114
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--10111112
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อาหารกลางวัน--12214136
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--9512107
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--5365118
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องแบบนักเรียน--5357110
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องเขียน--514899
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--504797
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อาหารกลางวัน--454388
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--504696
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--10198199
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องแบบนักเรียน--10197198
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องเขียน--10198199
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--9998197
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อาหารกลางวัน--9297189
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--9998197
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--122146268
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องแบบนักเรียน--122146268
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องเขียน--121137258
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--121138259
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อาหารกลางวัน--118124242
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--121138259
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--1265131
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องแบบนักเรียน--1265131
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องเขียน--1224126
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--87592
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อาหารกลางวัน--78482
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--85489
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--8772159
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องแบบนักเรียน--8772159
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องเขียน--8772159
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--8772159
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อาหารกลางวัน--7572147
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--8772159
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--81114195
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องแบบนักเรียน--79111190
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องเขียน--79111190
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--79110189
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อาหารกลางวัน--80112192
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--79110189
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--68124192
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องแบบนักเรียน--68113181
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องเขียน--67114181
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--66109175
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อาหารกลางวัน--5597152
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--66109175
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--353532885
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องแบบนักเรียน--348527875
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องเขียน--332522854
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--319511830
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อาหารกลางวัน--312498810
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--314512826
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--125127252
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องแบบนักเรียน--124127251
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องเขียน--124127251
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--121124245
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อาหารกลางวัน--121124245
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--121126247
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--8486170
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องแบบนักเรียน--8282164
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องเขียน--4570115
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--315788
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อาหารกลางวัน--3968107
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--316798
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--149200349
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องแบบนักเรียน--148198346
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องเขียน--139184323
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--135184319
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อาหารกลางวัน--140191331
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--136182318
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--5883141
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องแบบนักเรียน--581169
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องเขียน--581169
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--521163
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อาหารกลางวัน--5783140
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--581169
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT