จำนวนนักเรียน จำแนกตามความขาดแคลน


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ความขาดแคลน ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--7,6646,60914,273
เครื่องแบบนักเรียน--7,1296,16713,296
เครื่องเขียน--6,9966,02913,025
แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--6,8405,79912,639
อาหารกลางวัน--6,4275,89212,319
ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--6,7815,88212,663
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--18952241
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องแบบนักเรียน--18751238
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องเขียน--18949238
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--18948237
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อาหารกลางวัน--18851239
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--18949238
53012001 อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--119160279
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องแบบนักเรียน--110150260
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องเขียน--100142242
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--105117222
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อาหารกลางวัน--99130229
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--96116212
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--164101265
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องแบบนักเรียน--164101265
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องเขียน--164101265
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--164101265
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อาหารกลางวัน--164101265
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--164101265
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ตรอนสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--327240567
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องแบบนักเรียน--324234558
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องเขียน--318227545
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--316221537
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อาหารกลางวัน--315226541
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--317220537
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณีเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--8846134
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องแบบนักเรียน--7544119
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องเขียน--7232104
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--6537102
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อาหารกลางวัน--533588
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--593594
53012005 บ้านโคนพิทยาพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--463682
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องแบบนักเรียน--433679
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องเขียน--443680
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--453681
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อาหารกลางวัน--453681
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--433679
53012006 ดาราพิทยาคมพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--9671167
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องแบบนักเรียน--9570165
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องเขียน--9670166
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--9369162
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อาหารกลางวัน--8366149
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--9369162
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--7262134
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องแบบนักเรียน--5359112
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องเขียน--7061131
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--6760127
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อาหารกลางวัน--415697
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--5159110
53012008 แสนตอวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--11698214
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องแบบนักเรียน--11698214
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องเขียน--11698214
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--11698214
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อาหารกลางวัน--10698204
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--11698214
53012010 น้ำริดวิทยาเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--31233
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องแบบนักเรียน--24226
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องเขียน--22-22
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--18-18
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อาหารกลางวัน--18-18
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--16-16
53012011 พิชัยพิชัยสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--8939128
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องแบบนักเรียน--8617103
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องเขียน--8717104
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--8517102
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อาหารกลางวัน--8737124
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--8517102
53012012 ลับแลศรีวิทยาลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--10186187
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องแบบนักเรียน--10186187
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องเขียน--10186187
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--10186187
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อาหารกลางวัน--9986185
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--10186187
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--6793160
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องแบบนักเรียน--6183144
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์เครื่องเขียน--5477131
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--4865113
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อาหารกลางวัน--5668124
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--5164115
53012014 ลับแลพิทยาคมลับแลสหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์อายุนอกเกณฑ์-----
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--148108256
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องแบบนักเรียน--127107234
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก เครื่องเขียน--123107230
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--112104216
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อาหารกลางวัน--109102211
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--109104213
53012015 ทองแสนขันวิทยาทองแสนขันสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก อายุนอกเกณฑ์-----
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--219144363
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องแบบนักเรียน--217133350
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องเขียน--217134351
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--217136353
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อาหารกลางวัน--216128344
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--217128345
53022001 ฟากท่าวิทยาฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--192153345
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องแบบนักเรียน--190151341
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องเขียน--189150339
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--190151341
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อาหารกลางวัน--158150308
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--188150338
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--159142301
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องแบบนักเรียน--157138295
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องเขียน--153137290
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--15527182
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อาหารกลางวัน--153135288
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--153134287
53022003 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--193161354
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องแบบนักเรียน--192159351
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร เครื่องเขียน--193158351
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--189158347
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อาหารกลางวัน--175160335
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--192159351
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์น้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร อายุนอกเกณฑ์-----
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--173129302
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องแบบนักเรียน--171123294
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องเขียน--164127291
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--168120288
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อาหารกลางวัน--155118273
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--164120284
65012001 พิษณุโลกพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--10430134
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องแบบนักเรียน--9523118
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องเขียน--9719116
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--9615111
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อาหารกลางวัน--9116107
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--9213105
65012002 เฉลิมขวัญสตรีเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--232159391
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องแบบนักเรียน--227153380
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องเขียน--226153379
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--223151374
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ อาหารกลางวัน--218152370
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--223151374
65012003 จ่านกร้องเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด---337337
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องแบบนักเรียน---290290
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องเขียน---307307
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)---294294
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อาหารกลางวัน---272272
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า---279279
65012004 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--8254136
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องแบบนักเรียน--8253135
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องเขียน--8252134
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--8252134
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อาหารกลางวัน--8254136
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--8252134
65012005 วังน้ำคู้ศึกษาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--142103245
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องแบบนักเรียน--141101242
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องเขียน--141103244
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--141103244
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อาหารกลางวัน--14098238
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--141103244
65012006 ท่าทองพิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--279
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องแบบนักเรียน--279
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องเขียน--268
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--268
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อาหารกลางวัน--268
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--268
65012007 ดอนทองวิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--205160365
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องแบบนักเรียน--204159363
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องเขียน--204159363
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--200159359
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อาหารกลางวัน--192158350
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--199159358
65012008 บ้านกร่างวิทยาคมเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--400181581
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องแบบนักเรียน--398181579
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องเขียน--400180580
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--399180579
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อาหารกลางวัน--617
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--397180577
65012009 พุทธชินราชพิทยาเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--167
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องแบบนักเรียน--156
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช เครื่องเขียน--145
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--134
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อาหารกลางวัน--156
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--134
65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตพุทธชินราช อายุนอกเกณฑ์-----
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--14721
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องแบบนักเรียน--11617
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องเขียน--10616
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--12618
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อาหารกลางวัน--10515
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--10515
65012011 บางระกำวิทยศึกษาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--138119257
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องแบบนักเรียน--138119257
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องเขียน--138119257
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--137118255
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อาหารกลางวัน--137118255
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--137119256
65012012 ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์บางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--346506852
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องแบบนักเรียน--343502845
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร เครื่องเขียน--341494835
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--332499831
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อาหารกลางวัน--284493777
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--331493824
65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยาบางระกำสหวิทยาเขตนเรศวร อายุนอกเกณฑ์-----
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--332760
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องแบบนักเรียน--332659
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องเขียน--322759
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--322759
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อาหารกลางวัน--332760
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--322759
65022001 เนินกุ่มวิทยาบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--41091501
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องแบบนักเรียน--40891499
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องเขียน--40790497
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--40690496
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อาหารกลางวัน--39290482
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--40290492
65022002 บางกระทุ่มพิทยาคมบางกระทุ่มสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--215280495
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องแบบนักเรียน--139225364
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องเขียน--124200324
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--126182308
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อาหารกลางวัน--195261456
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--126194320
65022003 วังทองพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--591978
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องแบบนักเรียน--581876
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องเขียน--591877
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--591877
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อาหารกลางวัน--581977
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--581876
65022004 สฤษดิ์เสนาพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--161151312
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องแบบนักเรียน--156149305
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องเขียน--156148304
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--157150307
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อาหารกลางวัน--119148267
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--156149305
65022005 หนองพระพิทยาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--3189120
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องแบบนักเรียน--3187118
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องเขียน--3080110
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--2874102
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อาหารกลางวัน--2972101
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--2875103
65022006 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--232297529
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องแบบนักเรียน--232291523
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องเขียน--232288520
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--230285515
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อาหารกลางวัน--216252468
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--231283514
65022007 บ้านกลางพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--271744
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องแบบนักเรียน--18826
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องเขียน--8715
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--5510
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อาหารกลางวัน--131124
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--448
65022008 เนินสะอาดวิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--4679125
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องแบบนักเรียน--4674120
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องเขียน--4671117
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--4672118
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อาหารกลางวัน--4672118
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--4669115
65022009 น้ำรินพิทยาคมวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--12984213
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องแบบนักเรียน--12923152
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ เครื่องเขียน--12921150
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--12722149
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อาหารกลางวัน--276592
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--12722149
65022010 วังพิกุลวิทยศึกษาวังทองสหวิทยาเขตเอกาทศรถ อายุนอกเกณฑ์-----
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--27736313
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องแบบนักเรียน---33
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องเขียน---22
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)---22
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อาหารกลางวัน--27735312
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า---22
65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--11377190
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องแบบนักเรียน--11174185
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องเขียน--11370183
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--11375188
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อาหารกลางวัน--11273185
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--11272184
65022012 วังโพรงพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--11074184
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องแบบนักเรียน--10973182
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เครื่องเขียน--10971180
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--8669155
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อาหารกลางวัน--7863141
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--8768155
65022013 ไทรย้อยพิทยาคมเนินมะปรางสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา อายุนอกเกณฑ์-----
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--14728175
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องแบบนักเรียน--11625141
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องเขียน--10414118
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--10412116
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อาหารกลางวัน--12515140
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--9813111
65032001 นครไทยนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--5466120
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องแบบนักเรียน--5458112
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องเขียน--5249101
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--514899
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อาหารกลางวัน--464490
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--514798
65032002 นาบัววิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--10098198
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องแบบนักเรียน--10097197
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องเขียน--10098198
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--9898196
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อาหารกลางวัน--9297189
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--9898196
65032003 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษกนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--123143266
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องแบบนักเรียน--123143266
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องเขียน--122134256
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--122135257
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อาหารกลางวัน--119121240
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--122135257
65032004 นครบางยางพิทยาคมนครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--1275132
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องแบบนักเรียน--1275132
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องเขียน--1245129
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--87592
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อาหารกลางวัน--80484
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--87592
65032005 บ่อโพธิ์วิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--8871159
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องแบบนักเรียน--8871159
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องเขียน--8871159
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--8871159
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อาหารกลางวัน--7671147
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--8871159
65032006 ยางโกลนวิทยานครไทยสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--74115189
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องแบบนักเรียน--72111183
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องเขียน--72111183
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--72110182
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อาหารกลางวัน--73113186
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--72110182
65032010 ชาติตระการวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--70126196
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องแบบนักเรียน--70114184
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว เครื่องเขียน--69115184
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--68112180
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อาหารกลางวัน--5798155
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--68111179
65032011 สวนเมี่ยงวิทยาชาติตระการสหวิทยาเขตบางกลางท่าว อายุนอกเกณฑ์-----
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--359534893
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องแบบนักเรียน--354529883
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องเขียน--337524861
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--323512835
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อาหารกลางวัน--317500817
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--318513831
65032012 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--128128256
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องแบบนักเรียน--127128255
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องเขียน--127128255
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--124125249
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อาหารกลางวัน--124125249
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--124127251
65032013 วังมะด่านพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--8892180
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องแบบนักเรียน--8688174
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องเขียน--4575120
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--336295
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อาหารกลางวัน--4173114
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--3372105
65032014 ดงประคำพิทยาคมพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--149206355
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องแบบนักเรียน--148204352
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องเขียน--138190328
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--134190324
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อาหารกลางวัน--140198338
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--135188323
65032015 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--5984143
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องแบบนักเรียน--591170
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ เครื่องเขียน--591170
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--531164
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อาหารกลางวัน--5984143
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--591170
65032016 คันโช้งพิทยาคมวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT