ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

72

เพศชาย21 /29%
เพศหญิง51 /71%

ในสถานศึกษา

2,273

เพศชาย662 /29%
เพศหญิง1556 /68%

ในสำนักงาน

72

ผู้บริหาร /0%
รอง/ผู้ช่วย /0%
ครู/ศน. /0%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /0%
พนักงานราชการ /0%
ลูกจ้างประจำ /0%
ลูกจ้างชั่วคราว /0%
อื่นๆ /0%

ในสถานศึกษา

2,273

ผู้บริหาร /0%
รอง/ผู้ช่วย /0%
ครู/ศน. /0%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /0%
พนักงานราชการ /0%
ลูกจ้างประจำ /0%
ลูกจ้างชั่วคราว /0%
อื่นๆ /0%

ในสำนักงาน

0

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ/งาน /nan%
ปฏิบัติการ/งาน /nan%
ไม่มีวิทยฐานะ /nan%

ในสถานศึกษา

0

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ/งาน /nan%
ปฏิบัติการ/งาน /nan%
ไม่มีวิทยฐานะ /nan%

ในสำนักงาน

72

ปริญญาเอก7 /10%
ปริญญาโท29 /40%
ปริญญาตรี29 /40%
อนุปริญญา7 /10%
ต่ำกว่าอนุปริญญา0 /0%

ในสถานศึกษา

2,273

ปริญญาเอก25 /1%
ปริญญาโท1032 /45%
ปริญญาตรี1130 /50%
อนุปริญญา0 /0%
ต่ำกว่าอนุปริญญา0 /0%

ในสำนักงาน

2

ที่ชื่อตำแหน่ง
1นาย นิสิต  เนินเพิ่มพิสุทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2นาย คณิน  อุดมความสุขนักจัดการงานทั่วไป (ผอ.กลุ่ม)

ในสถานศึกษา

99

ที่ชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง
1นาย จลัญ อินตายวงอุตรดิตถ์ดรุณี
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2นาย เฉลียว คำดีพุทธชินราชพิทยา
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3นาย ธวัช บุญประสพเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
4นาง โสพิศ เทศสลุดพุทธชินราชพิทยา
/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
5นาย เจน อาสมานเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
6นาง สุธิดา จันต๊ะวงค์พุทธชินราชพิทยา
/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
7นาง สุมาลี พรหมมณีจ่านกร้อง
/ครู
8นาง ลภัสรดา สุขนิตย์วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
/ครู
9นาง พัชรพร พันธุ์เหล็กเนินมะปรางศึกษาวิทยา
/ครู
10นาง ธิติมา วุฒิเนตรเนติรักษ์บ้านกร่างวิทยาคม
/ครู
11นางสาว นพวรรณ ทับทิมทองพิษณุโลกพิทยาคม
/ครู
12นาง นิสานาถ ดีเทอดเกียรติพิษณุโลกพิทยาคม
/ครู
13นาย กฤษณะ จาดเนืองบ้านกร่างวิทยาคม
/ครู
14นาง เพ็ญตะวัน ถายาอุตรดิตถ์ดรุณี
/ครู
15นาง ธนีรัตน์ ศุภบูรณ์อุตรดิตถ์ดรุณี
/ครู
16นาง อำพร จันทร์ดาตรอนตรีสินธุ์
/ครู
17นาย ประเทือง พรมแก้วต่อแสนตอวิทยา
/ครู
18นาย ณัฎฐ์ถวิตธ์ ฤกษ์เลิศรบบ้านกร่างวิทยาคม
/ครู
19นาง พิกุล อินตายวงอุตรดิตถ์ดรุณี
/ครู
20นาง อุษา จาดเรืองพิชัย
/ครู
21นาง สุวรรณรัตน์ สีลาพาน้ำปาดชนูปถัมภ์
/ครู
22นาง จิตราภา สุวรรณ์อร่ามลับแลพิทยาคม
/ครู
23นาย ชาตรี ศุภบูรณ์อุตรดิตถ์ดรุณี
/ครู
24นาง ดวงเดือน สัญญะพิชัย
/ครู
25นาง สาคร ธรรมชัยพิชัย
/ครู
26นาง อนัญญา ศรีภิรมย์บ้านโคนพิทยา
/ครู
27นาย สมบูรณ์ แว่นวิชัยอุตรดิตถ์
/ครู
28นาง เฉลิมรัตน์ ชูเนียมอุตรดิตถ์
/ครู
29นาง นิ่มนวล โล่พานิชลับแลพิทยาคม
/ครู
30นาง ศรีเรือน คล้ายชมอุตรดิตถ์ดรุณี
/ครู
31นาง กัลยกร เปลี่ยนอำรุงอุตรดิตถ์ดรุณี
/ครู
32นางสาว สุมัลลิกา อุดาการอุตรดิตถ์ดรุณี
/ครู
33นางสาว สุนีต ฤทธิ์ประเสริฐอุตรดิตถ์ดรุณี
/ครู
34นาง บุญนาค บัวจันทร์อุตรดิตถ์ดรุณี
/ครู
35นางสาว วัฒนา กานต์ธัญลักษณ์อุตรดิตถ์ดรุณี
/ครู
36นางสาว จงรักษ์ ธีระวรรณอุตรดิตถ์
/ครู
37นาง เยาวลักษณ์ ทองนาคอุตรดิตถ์ดรุณี
/ครู
38นาง นิตยา ไทยผดุงพิชัย
/ครู
39นาง วันวิสา คำน้อยน้ำปาดชนูปถัมภ์
/ครู
40นาย ปริญญา สุธีรภิญโญลับแลพิทยาคม
/ครู
41นาง เด่นดวง วราเวทย์อุตรดิตถ์ดรุณี
/ครู
42นาย มานพ รัตคธาอุตรดิตถ์
/ครู
43นาง วนิดา เมฆแสงสีชาติตระการวิทยา
/ครู
44นาย สมศักดิ์ คุ้มครองนครบางยางพิทยาคม
/ครู
45นางสาว กัลยา พึ่งพาณิชย์กุลพุทธชินราชพิทยา
/ครู
46นาย สันทะเสริด อุทโทตรอนตรีสินธุ์
/ครู
47นาย พันธพงษ์ อินทรวิเศษพุทธชินราชพิทยา
/ครู
48นาง นิศาชล ทุ่งโพธิแดงพิษณุโลกพิทยาคม
/ครู
49นาย ธีรเดช มั่นยุติธรรมพิษณุโลกพิทยาคม
/ครู
50นางสาว นาทญา ขุดปิ่นพิษณุโลกพิทยาคม
/ครู
51นาง กรองทอง ประสานสมบัติบ้านกร่างวิทยาคม
/ครู
52นาง มณี ขิระนะบ้านกร่างวิทยาคม
/ครู
53นางสาว สายหยุด ธูปเหมือนจ่านกร้อง
/ครู
54นาย ประดิษฐ์ เดชพรมพิชัย
/ครู
55ว่าที่ร้อยตรี วันเสด็จ สุขใจพิษณุโลกพิทยาคม
/ครู
56นาง นวลลักษณ์ พุ่มน้อยจ่านกร้อง
/ครู
57นาง สุภาพรรณ์ วิริยะรัตนกุลเฉลิมขวัญสตรี
/ครู
58นาย วันชัย ยมมาเฉลิมขวัญสตรี
/ครู
59นาง ชลัยรัตน์ อ่ำมากพิษณุโลกพิทยาคม
/ครู
60นางสาว เพียงขวัญ บัววังโป่งบางกระทุ่มพิทยาคม
/ครู
61นาง ธัญพร ธมลพรรณบางกระทุ่มพิทยาคม
/ครู
62นาง วิภาดา สุวรรณโณพรหมพิรามวิทยา
/ครู
63นางสาว สุนทรี ยอดทัพพรหมพิรามวิทยา
/ครู
64นาย อดิศักดิ์ จันทร์เกษมพรหมพิรามวิทยา
/ครู
65นาง เรืองรอง วรรณปัตย์ดงประคำพิทยาคม
/ครู
66นาย ทรงรัฐธิกุล สุทธนอัครพัฒน์เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
/ครู
67ว่าที่ร้อยตรี โอรส นันทเมธีธิปพงษ์บ้านกลางพิทยาคม
/ครู
68นาง พรวิภา โค้วถาวรวัดโบสถ์ศึกษา
/ครู
69นาง ธนภัทร สร้อยเพ็ชวังทองพิทยาคม
/ครู
70นาง ณัฏฐินาท จรกิจเนินมะปรางศึกษาวิทยา
/ครู
71นาย สุเทพ ฤทธิ์สอนวังโพรงพิทยาคม
/ครู
72นาง อนุกูล แม้นเหมือนพิษณุโลกพิทยาคม
/ครู
73นาย สมพร ตรีสงค์พรหมพิรามวิทยา
/ครู
74นาง แววดาว เลิกนุชพิษณุโลกพิทยาคม
/ครู
75นาง เปรมปราณี เทียบตาพิษณุโลกพิทยาคม
/ครู
76นาง นงนุช วิริยานุกูลพุทธชินราชพิทยา
/ครู
77นาง ธนารัตน์ หาญชเลจ่านกร้อง
/ครู
78นาง จันทนา ศิลปศาสตร์เฉลิมขวัญสตรี
/ครู
79นางสาว พัทธนันท์ จินดารัตนวงศ์พรหมพิรามวิทยา
/ครู
80นางสาว ศรีทัต ภู่นิยมบางกระทุ่มพิทยาคม
/ครู
81นาง นพวรรณ ชูนาคาจ่านกร้อง
/ครู
82นาง ณัชภัทร วงศ์จีนพุทธชินราชพิทยา
/ครู
83นาง นันทิยา ศุภราชโยธินบ้านกร่างวิทยาคม
/ครู
84นาง สุพิชญา พุ่มไสวเฉลิมขวัญสตรี
/ครู
85นาย นราธิป คำมาเนินมะปรางศึกษาวิทยา
/ครู
86นาย วิสัน สุวรรณคีรีประชาสงเคราะห์วิทยา
/ครู
87นาง สมพิศ หาญไพบูลย์บางระกำวิทยศึกษา
/ครู
88นาย รณชัย โปร่งแสงพิชัย
/ครู
89นาย จำนงค์ สุทธิสวัสดิ์โสภณเนินสะอาดวิทยาคม
/ครู
90นาง ดวงใจ พรหมมาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
/ครู
91นาย ชโลทร จันทร์น้ำท่วมอุตรดิตถ์
/ครู
92นาย สุริยา เส็งสายเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
/ครู
93นาย สุธนณ์ เชี่ยวชลจ่านกร้อง
/ครู
94นาง ยุเพียร อ่อนสีเฉลิมขวัญสตรี
/ครู
95นาย วัตร ทองแย้มบ้านโคนพิทยา
/ช่างปูน
96นางสาว พัชรา โทนแจ้งพิษณุโลกพิทยาคม
/พนักงานธุรการ
97นาย บก หอมมาลีพิชัย
/ช่างสี
98นาย จเร แก้วเกาะอุตรดิตถ์ดรุณี
/พนักงานขับรถยนต์
99นาย สถิตย์ หริวยังเฉลิมขวัญสตรี
/พนักงานขับรถยนต์
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT