ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
ฟากท่าวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก53022001
PERCODE 6 หลัก690325
กระทรวง 10 หลัก1053690325
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ฟากท่าวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)FAKTHAWITTAYA
หมู่ที่41
ถนน1
หมู่บ้านอุตรดิตถ์-ฟากท่า
ตำบลฟากท่า
อำเภอฟากท่า
จังหวัดอุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์53160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055489075
อีเมล์แอดเดรสfakthawittaya@yahoo.com
เว็บไซต์http://www.ftwschool.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/yL9YRbKHuC8cs1LQ8

พิกัด


Latitude
18.0001533748
Longitude
100.881864692

200 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2566นายธีรวัฒน์ มูลเงิน รางวัลชนะเลิศกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู
(ฟากท่าวิทยา)
การแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปี งปม. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. พล อต )