ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
พุทธชินราชพิทยา
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65012009
PERCODE 6 หลัก360467
กระทรวง 10 หลัก1065360467
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)พุทธชินราชพิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)BUDDHACHINARAJPITTAYA
หมู่ที่39/1
ถนน
หมู่บ้านธรรมบูชา
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055304180
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://www.bdc.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/qKZCfXarFqLATQvh6

พิกัด


Latitude
16.8235872246
Longitude
100.266372885

9.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2566พุทธชินราชพิทยาผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 3 การมีงานทำ - มีอาชีพ โรงเรียนขนาดใหญ่ รางวัลผลงานคุณภาพต้นแบบ ระดับชาติ
(สพฐ.)