ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
ไทรย้อยพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65022013
PERCODE 6 หลัก360501
กระทรวง 10 หลัก1065360501
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไทรย้อยพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)SAIYOIPHITTHAYAKHOM
หมู่ที่
ถนน17
หมู่บ้าน
ตำบลไทรย้อย
อำเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055906336
อีเมล์แอดเดรสsaiyoiphittayakom@gmail.com
เว็บไซต์http://www.syps.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/CVMMb9zJchedAXwR9

พิกัด


Latitude
16.4497032415
Longitude
100.648438547

90 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2566ไทรย้อยพิทยาคมผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 1 การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง โรงเรียนขนาดเล็ก รางวัลผลงานคุณภาพดีเยี่ยม ระดับชาติ
(สพฐ.)
2566ไทรย้อยพิทยาคมผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 2 การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม โรงเรียนขนาดเล็ก รางวัลผลงานคุณภาพดี ระดับชาติ
(สพฐ.)
2566ไทรย้อยพิทยาคมผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 3 การมีงานทำ - มีอาชีพ โรงเรียนขนาดเล็ก รางวัลผลงานคุณภาพต้นแบบ ระดับชาติ
(สพฐ.)
2566ไทรย้อยพิทยาคมผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี โรงเรียนขนาดเล็ก รางวัลผลงานคุณภาพต้นแบบ ระดับชาติ
(สพฐ.)