ทะเบียนโรงเรียน สพม.พล อต
นครไทย
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก65032001
PERCODE 6 หลัก360470
กระทรวง 10 หลัก1065360470
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นครไทย
ชื่อ (อังกฤษ)NAKHONTHAI
หมู่ที่265
ถนน4
หมู่บ้าน
ตำบลนครไทย
อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055389892
อีเมล์แอดเดรสnakhonthai.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์https://nakhonthai.thai.ac/
แผนที่ https://goo.gl/maps/X4Q3yuQDQTEKCVNJ8

พิกัด


Latitude
17.111920283
Longitude
100.826672675

96.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน
2564นางสาวกัญญาวีร์ ทะจิ
(นครไทย)
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชาติ
(สพฐ.)
2566นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์
(นครไทย)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประเภทที่ 1 ผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับชมเชย ลำดับที่ 159 ชื่อผลงาน การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการสร้างเกมเบื้องต้น ว 20284 เ ระดับชาติ
(สพฐ.)
2566นางสาวพีรญา ปรางโท้
(นครไทย)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประเภทที่ 2 ผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับทองแดง ลำดับที่ 120 การใช้สื่อการสอน (เกม) เพื่อยกระดับการเรียน เรื่องตรรกศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชาติ
(สพฐ.)
2566นครไทยผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 1 การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง โรงเรียนขนาดใหญ่ รางวัลผลงานคุณภาพชมเชย ระดับชาติ
(สพฐ.)
2566นครไทยผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratices) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566 ด้านที่ 2 การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม โรงเรียนขนาดใหญ่ รางวัลผลงานคุณภาพชมเชย ระดับชาติ
(สพฐ.)