สพม.พล อต.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 13,3353,5726,907
33%
20634:1
มัธยมศึกษาปีที่ 23,3703,5826,952
34%
21333:1
มัธยมศึกษาปีที่ 33,2963,5976,893
33%
21233:1
มัธยมศีกษาตอนต้น10,00110,75120,752
49%
63133:1
มัธยมศึกษาปีที่ 43,3114,3147,625
35%
23333:1
มัธยมศึกษาปีที่ 53,0674,2437,310
34%
23431:1
มัธยมศึกษาปีที่ 62,8773,9216,798
31%
22730:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย9,25512,47821,733
51%
69431:1
รวมทั้งสิ้น19,25623,22942,485
100%
1,32532:1