สพม.พล อต. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1428507935
34%
2636:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2437477914
33%
2734:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3417523940
34%
2735:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,2821,5072,789
55%
8035:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4382432814
35%
2533:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5327474801
35%
2532:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6311378689
30%
2330:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย1,0201,2842,304
45%
7332:1
รวมทั้งสิ้น2,3022,7915,093
100%
15333:1