สพม.พล อต. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
650120033604611065360461 จ่านกร้องในเมืองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----1,53139875242,4066338-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
650320123604861065360486 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----67519639181,3143736-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650320133604871065360487 วังมะด่านพิทยาคมวงฆ้องพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----128513062581123-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320143604881065360488 ดงประคำพิทยาคมดงประคำพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----110612362331219-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320153604891065360489 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์วัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ----2728441137132134-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650320163604901065360490 คันโช้งพิทยาคมคันโช้งวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ----733966169919-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2