สพม.พล อต.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 13,3113,5466,857
33%
20633:1
มัธยมศึกษาปีที่ 23,3403,5566,896
34%
21233:1
มัธยมศึกษาปีที่ 33,2523,5606,812
33%
21132:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9,90310,66220,565
49%
62933:1
มัธยมศึกษาปีที่ 43,2254,2447,469
35%
23332:1
มัธยมศึกษาปีที่ 53,0134,1937,206
34%
23431:1
มัธยมศึกษาปีที่ 62,8453,8926,737
31%
22730:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย9,08312,32921,412
51%
69431:1
รวมทั้งสิ้น18,98622,99141,977
100%
1,32332:1