สพม.พล อต.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 13,2873,5106,797
33%
20633:1
มัธยมศึกษาปีที่ 23,3163,5276,843
34%
21232:1
มัธยมศึกษาปีที่ 33,2113,5316,742
33%
21132:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9,81410,56820,382
49%
62932:1
มัธยมศึกษาปีที่ 43,1784,1847,362
35%
23332:1
มัธยมศึกษาปีที่ 52,9864,1707,156
34%
23431:1
มัธยมศึกษาปีที่ 62,8093,8696,678
32%
22729:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย8,97312,22321,196
51%
69431:1
รวมทั้งสิ้น18,78722,79141,578
100%
1,32331:1