สพม.พล อต. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1337278615
33%
1834:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2348281629
34%
1933:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3331296627
34%
1933:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,0168551,871
41%
5633:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4365597962
35%
2933:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5309592901
33%
2733:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6314550864
32%
2633:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย9881,7392,727
59%
8233:1
รวมทั้งสิ้น2,0042,5944,598
100%
13833:1