สพม.พล อต. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1575342917
35%
2635:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2542327869
33%
2633:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3584267851
32%
2732:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,7019362,637
50%
7933:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4508430938
35%
2834:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5510381891
34%
2832:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6438378816
31%
2829:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย1,4561,1892,645
50%
8431:1
รวมทั้งสิ้น3,1572,1255,282
100%
16332:1