สพม.พล อต. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
530120016903151053690315 อุตรดิตถ์ท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----1,390361,283382,6737436-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
530120086903191053690319 แสนตอวิทยาแสนตอเมืองอุตรดิตถ์สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----863643150625-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
530220016903251053690325 ฟากท่าวิทยาฟากท่าฟากท่าสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----237926395001828-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530220026903231053690323 ท่าปลาประชาอุทิศท่าปลาท่าปลาสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----30412302126062425-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530220036903261053690326 บ้านโคกวิทยาคมบ้านโคกบ้านโคกสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----286932396091834-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
530220046903241053690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์แสนตอน้ำปาดสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ----33410410137442332-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5