สพม.พล อต. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1370398768
34%
2333:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2341379720
32%
2430:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3366374740
33%
2431:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,0771,1512,228
60%
7131:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4237277514
34%
1829:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5235271506
33%
1828:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6202292494
33%
1729:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย6748401,514
40%
5329:1
รวมทั้งสิ้น1,7511,9913,742
100%
12430:1