สพม.พล อต. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1420498918
33%
2635:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2429467896
33%
2733:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3409519928
34%
2734:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,2581,4842,742
55%
8034:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4356413769
34%
2531:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5318463781
35%
2531:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6307379686
31%
2330:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย9811,2552,236
45%
7331:1
รวมทั้งสิ้น2,2392,7394,978
100%
15333:1