สพม.พล อต. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
650120033604611065360461 จ่านกร้องในเมืองเมืองพิษณุโลกสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----1,51839861242,3796338-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
650320123604861065360486 พรหมพิรามวิทยาพรหมพิรามพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----65819627181,2853735-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650320133604871065360487 วังมะด่านพิทยาคมวงฆ้องพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----122512962511123-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320143604881065360488 ดงประคำพิทยาคมดงประคำพรหมพิรามสหวิทยาเขตวังจันทน์ ----105611462191218-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
650320153604891065360489 วัดโบสถ์ศึกษาวัดโบสถ์วัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ----2668410136762132-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
650320163604901065360490 คันโช้งพิทยาคมคันโช้งวัดโบสถ์สหวิทยาเขตวังจันทน์ ----733956168919-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2