สพม.พล อต. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
650120033604611065360461 จ่านกร้อง23/17จ่านกร้องในเมืองเมืองพิษณุโลก65000สหวิทยาเขตวังจันทน์ 055245743jakphu1501@obecmail.go.th https://www.jr.ac.th816.8280600193100.256563958
650320123604861065360486 พรหมพิรามวิทยา477พรหมวิถีพรหมพิรามพรหมพิราม65150สหวิทยาเขตวังจันทน์ 055369100 https://www.phws.ac.th/4017.0367143056100.202593491
650320133604871065360487 วังมะด่านพิทยาคมวงฆ้องพรหมพิราม65180สหวิทยาเขตวังจันทน์ 0819626950 https://wmd.ac.th/new/5217.1289653075100.098037122
650320143604881065360488 ดงประคำพิทยาคมดงประคำพรหมพิราม65180สหวิทยาเขตวังจันทน์ 055993451 https://dongprakhampittaya.wixsite.com/mysite2020/3917.1519523784100.214723811
650320153604891065360489 วัดโบสถ์ศึกษา528พิษณุโลก-เด่นชัยวัดโบสถ์วัดโบสถ์65160สหวิทยาเขตวังจันทน์ 0882905176watbotsuksa8@gmail.com http://www.watbot.ac.th/4116.9817233925100.325633014
650320163604901065360490 คันโช้งพิทยาคมท่างาม โป่งแคคันโช้งวัดโบสถ์65160สหวิทยาเขตวังจันทน์ 055009876kanchongpitayakom@hotmail.com https://www.facebook.com/kanchongpittayakom/6917.2527204175100.335596299