สพม.พล อต. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 13,2873,5106,797
33%
20633:1
มัธยมศึกษาปีที่ 23,3163,5276,843
34%
21232:1
มัธยมศึกษาปีที่ 33,2113,5316,742
33%
21132:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9,81410,56820,382
51%
62932:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,9863,8376,823
35%
21831:1
มัธยมศึกษาปีที่ 52,8543,8036,657
34%
22030:1
มัธยมศึกษาปีที่ 62,6753,5526,227
32%
21529:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย8,51511,19219,707
49%
65330:1
รวมทั้งสิ้น18,32921,76040,089
100%
1,28231:1