แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
53012001 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์116
53012002 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ผาจุกเมืองอุตรดิตถ์128
53012003 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ บ้านแก่งตรอน100
53012004 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์106
53012005 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา บ้านโคนพิชัย65
53012006 โรงเรียนดาราพิทยาคม บ้านดาราพิชัย91
53012007 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่าเมืองอุตรดิตถ์108
53012008 โรงเรียนแสนตอวิทยา แสนตอเมืองอุตรดิตถ์127
53012010 โรงเรียนน้ำริดวิทยา น้ำริดเมืองอุตรดิตถ์110
53012011 โรงเรียนพิชัย ในเมืองพิชัย75
53012012 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ไผ่ล้อมลับแล117
53012013 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ด่านแม่คำมันลับแล110
53012014 โรงเรียนลับแลพิทยาคม ฝายหลวงลับแล122
53012015 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา บ่อทองทองแสนขัน100
53022001 โรงเรียนฟากท่าวิทยา ฟากท่าฟากท่า200
53022002 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ท่าปลาท่าปลา156.5
53022003 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม บ้านโคกบ้านโคก220
53022004 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ แสนตอน้ำปาด155
65012001 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ท่าทองเมืองพิษณุโลก1
65012002 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในเมืองเมืองพิษณุโลก15
65012003 โรงเรียนจ่านกร้อง ในเมืองเมืองพิษณุโลก8
65012004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ หัวรอเมืองพิษณุโลก16
65012005 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา วังน้ำคู้เมืองพิษณุโลก22
65012006 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ท่าทองเมืองพิษณุโลก5.7
65012007 โรงเรียนดอนทองวิทยา ดอนทองเมืองพิษณุโลก26
65012008 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม บ้านกร่างเมืองพิษณุโลก14
65012009 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ในเมืองเมืองพิษณุโลก9.7
65012010 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มะขามสูงเมืองพิษณุโลก22.6
65012011 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา บางระกำบางระกำ14
65012012 โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ ชุมแสงสงครามบางระกำ29
65012013 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา หนองกุลาบางระกำ39
65022001 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา เนินกุ่มบางกระทุ่ม58.6
65022002 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม บางกระทุ่มบางกระทุ่ม40
65022003 โรงเรียนวังทองพิทยาคม ชัยนามวังทอง41
65022004 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม วังนกแอ่นวังทอง50
65022005 โรงเรียนหนองพระพิทยา หนองพระวังทอง38
65022006 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม แก่งโสภาวังทอง65.4
65022007 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม บ้านกลางวังทอง75.6
65022008 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ท่าหมื่นรามวังทอง62
65022009 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม บ้านกลางวังทอง58
65022010 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วังพิกุลวังทอง25.7
65022011 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กเนินมะปราง89.9
65022012 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม วังโพรงเนินมะปราง103
65022013 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ไทรย้อยเนินมะปราง90
65032001 โรงเรียนนครไทย นครไทยนครไทย96.5
65032002 โรงเรียนนาบัววิทยา นาบัวนครไทย125
65032003 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก นครชุมนครไทย144
65032004 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม บ้านแยงนครไทย85
65032005 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา บ่อโพธิ์นครไทย130
65032006 โรงเรียนยางโกลนวิทยา ยางโกลนนครไทย126
65032010 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ป่าแดงชาติตระการ113
65032011 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยงชาติตระการ124
65032012 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พรหมพิรามพรหมพิราม40
65032013 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วงฆ้องพรหมพิราม52
65032014 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม ดงประคำพรหมพิราม39
65032015 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดโบสถ์วัดโบสถ์41
65032016 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คันโช้งวัดโบสถ์69
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ม.8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Version.2024.1.KAOPUNHOT